แบบฟอร์มกงสุล

แบบฟอร์มกงสุล

1. แบบฟอร์มงานหนังสือเดินทาง (Passport Application Forms)
1.1 คำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport Application Form)
1.2 บันทึกการสอบสวน (Investigation Form)
1.3 คำให้การหนังสือเดินทางหาย (Lost Passport Report)
1.4 คำร้องขอหนังสือเดินทางฉุกเฉิน(Emergency Passport) และเอกสารเดินทางฉุกเฉิน(Emergency Travel Document)
2. แบบฟอร์มงานนิติกรณ์และรับรองเอกสาร (Legalization Forms)
2.1 คำร้องนิติกรณ์
2.2 รับรองลายมือชื่อ (Notary Public for Signature)
2.3 หนังสือมอบอำนาจทั่วไป
2.4 หนังสือมอบอำนาจที่ดิน
2.5 หนังสือมอบอำนาจสำหรับคัดสำเนา
2.6 หนังสือมอบอำนาจสำหรับเปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนราษฎร
2.7 หนังสือมอบอำนาจสำหรับย้ายชื่อออกจากทะเบียนกลาง
2.8 หนังสือยินยอมและมอบอำนาจให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ(ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์)
2.9 หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ (ผู้เยาว์อายุมากกว่า 15 ปีบริบูรณ์)
2.10 หนังสือตกลงการใช้ชื่อสกุล (Agreement for Marriage Name)
2.11 หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางกับผู้ที่มิใช่บิดามารดา (Letter of Consent)
2.12 หนังสือรับรองทรัพย์สินการซื้อที่ดิน
2.13 หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต 

 

3. แบบฟอร์มงานทะเบียนครอบครัว (Registration Forms)
3.1 คำร้องขอสูติบัตร
3.2 คำร้องนิติกรณ์สำหรับขอสูติบัตร
3.3 คำให้การของมารดา กรณีบิดาเป็นชาวต่างชาติ
3.4 คำให้การของมารดา กรณีมีบุตรนอกสมรส (ไม่จดทะเบียนสมรส)
3.5 บันทึกสอบปากคำมารดาและบิดา กรณีมีบุตรนอกสมรสและประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลบิดา
3.6 บันทึกการสอบปากคำมารดา (กรณีบุตรนอกสมรสไม่ระบุชื่อบิดา)
3.7 บันทึกการสอบปากคำ (กรณีจดทะเบียนสมรสและประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลมารดา)
3.8 บันทึกสอบปากคำ กรณีขอสูติบัตรไทยให้บุตรซึ่งได้รับสัญชาติไทยย้อนหลัง (เกิดก่อนปี พ.ศ.2535)
3.9 คำร้องขอแก้ไขรายการในสูติบัตร
3.10 บันทึกสอบปากคำ กรณีชื่อหรือนามสกุลของบิดา/มารดาในเอกสารไทยไม่ตรงกับสูติบัตรของทางการสหรัฐฯ
3.11 มรณบัตร
3.12 คำร้องขอแก้ไขรายการมรณบัตร

3.13 คำร้องจดทะเบียนหย่า

3.14 คำร้องจดทะเบียนสมรส

4. แบบฟอร์มแปลเอกสาร (Translation Forms)
4.1 สูติบัตร  [ท.ร.1 ตอน1]
4.2 สูติบัตร  [ท.ร.19 ตอน1]
4.3 สูติบัตร  [ท.ร.19 ตอน4]
4.4 มรณบัตร [ท.ร.4 ตอน1]
4.5 มรณบัตร [ท.ร.20 ตอน1]
4.6 หนังสือสำคัญการจัดตั้งนามสกุล [แบบ ช.2]
4.7 หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ  [แบบ ช.3]
4.8 หนังสือสำคัญการแปลนามสกุล [แบบ ช.4]
 4.9 ทะเบียนหย่า [คร.6]
4.10ใบสำคัญการหย่า [คร.7]
4.11 บัตรประจำตัวประชาชน [แบบที่ 1]
4.12 บัตรประจำตัวประชาชน [แบบที่ 2]
4.13 บัตรประจำตัวประชนรุ่นใหม่ [แบบที่ 1]
4.14 ทะเบียนบ้าน ท.ร. 14  [ท.ร. 14]
4.15 สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)  [ท.ร. 14/1]
4.16 สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)  [ท.ร. 14/2]
4.17 แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร  [แบบที่ 1]
4.18 แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร  [แบบที่ 2]
4.19 ทะเบียนสมรส   [คร.2 แบบที่ 1]
4.20 ทะเบียนสมรส   [คร.2 แบบที่ 2]
4.21 ใบสำคัญการสมรส [คร.3]
4.22 ใบขับขี่รุ่นใหม่
 4.23 ใบขับขี่รุ่นเก่า
 4.24 แบบฟอร์มอื่นๆ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรทราบและใช้ในการแปลอยู่เสมอ โปรดคลิ๊ก

 

5. แบบฟอร์มขอความช่วยเหลือคนไทยและลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศ
5.1 แบบฟอร์มขอความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ
6. แบบฟอร์มบัตรประชาชน
6.1. แบบฟอร์มคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน
6.2 แบบฟอร์มบันทึกสอบปากคำ กรณีบัตรประชาชนหาย หรือหมดอายุเกิน 1 ปี