บัตรประจำตัวประชาชนไทย

1. คนไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชนไทยอยู่แล้ว แต่บัตรหมดอายุ บัตรหาย บัตรถูกทำลาย บัตรชำรุด หรือมีการแก้ไขชื่อตัว/ชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน หรือย้ายที่อยู่

2. ผู้ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยจะต้องไม่เป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางหรือต้องไม่เป็นบุคคลที่ติด ท.ร.97 (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่)

3. ผู้ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนจะต้องมีข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยและข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องถูกต้องตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

4. สำหรับกรณีคนไทยที่ยังไม่เคยยื่นคำขอมีบัตร (กรณีมีบัตรครั้งแรก) ไม่สามารถยื่นขอทำบัตรในต่างประเทศได้ หากประสงค์จะทำบัตรจะต้องไปดำเนินการยื่นคำขอในประเทศไทยเท่านั้น โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ –> การมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก

 5. ท่านไม่สามารถทำบัตรประชาชนใหม่ได้ หากบัตรใบเดิมยังมีอายุเหลือเกินกว่า 60 วัน (ยกเว้นกรณีบัตรหาย)

1. ยื่นคำร้องด้วยตนเอง ณ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต (ที่อยู่ 2300 Kalorama Rd. N.W. Washington D.C. 20008) ในวันและเวลาราชการ (9.00 – 12.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ) และโดยขอผู้ทำบัตรทำการนัดหมายล่วงหน้าผ่าน  ” นัดหมายออนไลน์การทำบัตรประชาชน”

2. บริการกงสุลสัญจร โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะให้บริการรับคำร้องแก่คนไทยในรัฐ ต่างๆ ทั้งนี้ ผู้ร้องสามารถตรวจสอบ วัน เวลา และสถานที่ การให้บริการ และทำการนัดหมายล่วงหน้าที่หัวข้อ “การบริการกงสุลสัญจร”

หลักฐานและค่าธรรมเนียมการทำบัตรประจำตัวประชาชน

กรณีหลักฐานที่ใช้ค่าธรรมเนียม
1. บัตรหมดอายุ (ไม่เกิน 1 ปี)1. แบบฟอร์ม คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน (download)
2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง + สำเนา
3. หนังสือเดินทางไทยฉบับล่าสุด + สำเนา
ไม่มีค่าธรรมเนียม
2. บัตรหมดอายุ (เกิน 1 ปี)1. แบบฟอร์ม คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน (download)
2. แบบฟอร์ม บันทึกสอบปากคำ (download)
3. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง + สำเนา
4. หนังสือเดินทางไทยฉบับล่าสุด + สำเนา
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
ไม่มีค่าธรรมเนียม
3. บัตรสูญหาย1. แบบฟอร์ม คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน (download)
2. แบบฟอร์ม บันทึกสอบปากคำ (download)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หากมี)
4. หนังสือเดินทางไทยฉบับล่าสุด + สำเนา
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. เอกสารสหรัฐฯ เช่น Driver License, Green Card และอื่นๆ (หากมี)
เงินสด $4
4. บัตรชำรุด1. แบบฟอร์ม คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน (download)
2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง + สำเนา
3. หนังสือเดินทางไทยฉบับล่าสุด + สำเนา
เงินสด $4
5. เปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล หรือเปลี่ยนที่อยู่บนบัตร1. แบบฟอร์ม คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน (download)
2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง + สำเนา
3. หนังสือเดินทางไทยฉบับล่าสุด + สำเนา
4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล หรือเปลี่ยนที่อยู่
เงินสด $4

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ

2300 Kalorama Road NW

Washington, D.C. 20008

หมายเลขโทรศัพท์ (202) 640-5328

หมายเลขโทรสาร (202) 459-9536

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ idcard@thaiembdc.org