บัตรประจำตัวประชาชน

ผู้มีสิทธิ์ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

  1. คนไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชน แต่บัตรหมดอายุ หาย ถูกทำลาย ชำรุด (ในสาระสำคัญในส่วนของรูปถ่าย หรือรายการบุคคลเจ้าของบัตร หรือวัสดุเคลือบบัตรป้องกันการปลอมแปลง) หรือแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล ในทะเบียนบ้าน หรือย้ายที่อยู่
  2. คนไทยที่ไม่เป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
  3. มีข้อมูลการขอมีบัตรในระบบฐานข้อมูลบัตร และข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้องตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์

หมายเหตุ สำหรับกรณีคนไทยที่ยังไม่เคยยื่นคำขอมีบัตร (ไม่เคยทำบัตร) ไม่สามารถยื่นขอทำบัตรในต่างประเทศได้ หากประสงค์จะทำบัตร จะต้องไปดำเนินการยื่นคำขอในประเทศไทยเท่านั้น

การยื่นคำร้อง  

  1. ยื่นคำร้องด้วยตนเอง ณ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ 2300 Kalorama Rd NW Washington DC 20008 ช่วงเวลาในการยื่นคำร้อง คือ 09.00–12.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการสถานเอกอัครราชทูต) ท่านสามารถลงนัดหมายล่วงหน้าที่หัวข้อ “นัดหมายออนไลน์การทำบัตรประชาชน”
  2. บริการกงสุลสัญจร โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดส่งคณะกงสุลสัญจร ประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ไปให้บริการรับคำร้องแก่คนไทยในมลรัฐ ต่างๆ ทั้งนี้ ผู้ร้องสามารถตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่ การให้บริการ และลงนัดหมายล่วงหน้าที่หัวข้อ กงสุลสัญจร

หลักฐานและค่าธรรมเนียมการทำบัตรประชาชน

กรณีหลักฐานที่ใช้ค่าธรรมเนียม
1. บัตรหมดอายุ (ไม่เกิน 1 ปี)1. แบบฟอร์ม คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน (download)จำนวน 1 ชุด
2. บัตรประชาชนไทย (บัตรเดิม)
3. หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุใช้งาน (ตัวจริง)
ไม่มีค่าธรรมเนียม
2. บัตรหมดอายุ (เกิน 1 ปี)1. แบบฟอร์ม คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน (download) จำนวน 1 ชุด
2. แบบฟอร์ม บันทึกสอบปากคำ (กรณีบัตรหาย หรือบัตรหมดอายุเกินกว่า 1 ปี) (download) จำนวน 1 ชุด
3. บัตรประชาชนไทย (บัตรเดิม)
4. หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุใช้งาน (ตัวจริง)
ไม่มีค่าธรรมเนียม
3. บัตรสูญหาย1. แบบฟอร์ม คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน (download) จำนวน 1 ชุด
2. แบบฟอร์ม บันทึกสอบปากคำ (กรณีบัตรหาย หรือบัตรหมดอายุเกินกว่า 1 ปี) (download) จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาบัตรเดิม (หากมี)
4. หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุใช้งาน (ตัวจริง)
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. เอกสารสหรัฐฯ เช่น Driver License, Green Card (หากมี)
7. ใบแจ้งความ (ในกรณีบัตรที่หาย ยังมีอายุ)
$4
4. บัตรชำรุด1. แบบฟอร์ม คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน (download) จำนวน 1 ชุด
2. บัตรเดิมที่ชำรุด
3. หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุใช้งาน (ตัวจริง)
$4
5. ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล หรือเปลี่ยนที่อยู่บนบัตร1. แบบฟอร์ม คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน (download) จำนวน 1 ชุด
2. บัตรประชาชนไทย (บัตรเดิม)
3. หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุใช้งาน (ตัวจริง)
4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล หรือเปลี่ยนที่อยู่
$4
หมายเหตุ: ขอความร่วมมือท่านนำเอกสารประกอบมาให้ครบถ้วนในวันรับบริการ มิเช่นนั้นเจ้าหน้าที่มีสิทธิที่จะปฏิเสธการให้บริการแก่ท่านได้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ

2300 Kalorama Road NW

Washington, D.C. 20008

หมายเลขโทรศัพท์ (202) 640-5328

หมายเลขโทรสาร (202) 459-9536

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ idcard@thaiembdc.org

 

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

28-Jan-202028-Jan-2020

 

ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015