บัตรประจำตัวประชาชน

โปรดอ่าน ประกาศการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการกงสุลเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ (โคโรนาไวรัส) ที่นี่

ใครมีสิทธิ์ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ?

คนไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชนอยู่แล้ว แต่บัตรหมดอายุ หาย ถูกทำลาย ชำรุด หรือแก้ไขชื่อตัว/ชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน หรือย้ายที่อยู่

หมายเหตุ:
1. ผู้ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
2. ผู้ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนจะต้องมีข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยและข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องถูกต้องตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
3. สำหรับกรณีคนไทยที่ยังไม่เคยยื่นคำขอมีบัตร (กรณีมีบัตรครั้งแรก)ไม่สามารถยื่นขอทำบัตรในต่างประเทศได้ หากประสงค์จะทำบัตรจะต้องไปดำเนินการยื่นคำขอในประเทศไทยเท่านั้น โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ –> การมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก
4. ท่านไม่สามารถทำบัตรประชาชนใหม่ได้ หากบัตรใบเดิมยังมีอายุเหลือเกินกว่า 60 วัน (ยกเว้นกรณีบัตรหาย)

ขอบคุณภาพจาก: สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วิธียื่นคำร้อง ?

  1. 1. ยื่นคำร้องด้วยตนเอง ณ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ (ที่อยู่ 2300 Kalorama Rd NW Washington DC 20008) ในวันและเวลาราชการ (9.00–12.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการสถานเอกอัครราชทูต) และโดยผู้ขอทำบัตรทำการนัดหมายล่วงหน้าผ่าน “นัดหมายออนไลน์การทำบัตรประชาชน” 
  2. 2. บริการกงสุลสัญจร โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะให้บริการรับคำร้องแก่คนไทยในรัฐ ต่างๆ ทั้งนี้ ผู้ร้องสามารถตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่ การให้บริการ และลงนัดหมายล่วงหน้าที่หัวข้อ กงสุลสัญจร

หลักฐานและค่าธรรมเนียมการทำบัตรประจำตัวประชาชน

กรณีหลักฐานที่ใช้ค่าธรรมเนียม
1. บัตรหมดอายุ (ไม่เกิน 1 ปี)1. แบบฟอร์ม คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน (download)
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. หนังสือเดินทางไทยฉบับล่าสุด
ไม่มีค่าธรรมเนียม
2. บัตรหมดอายุ (เกิน 1 ปี)1. แบบฟอร์ม คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน (download)
2. แบบฟอร์ม บันทึกสอบปากคำ (download)
3. บัตรประจำตัวประชาชน
4. หนังสือเดินทางไทยฉบับล่าสุด
ไม่มีค่าธรรมเนียม
3. บัตรสูญหาย1. แบบฟอร์ม คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน (download)
2. แบบฟอร์ม บันทึกสอบปากคำ (download)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หากมี)
4. หนังสือเดินทางไทยฉบับล่าสุด
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. เอกสารสหรัฐฯ เช่น Driver License, Green Card และอื่นๆ (หากมี)
7. ใบแจ้งความ (ในกรณีบัตรที่หาย ยังมีอายุ)
เงินสด $4
4. บัตรชำรุด1. แบบฟอร์ม คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน (download)
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. หนังสือเดินทางไทยฉบับล่าสุด
เงินสด $4
5. เปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล หรือเปลี่ยนที่อยู่บนบัตร1. แบบฟอร์ม คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน (download)
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. หนังสือเดินทางไทยฉบับล่าสุด
4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล หรือเปลี่ยนที่อยู่
เงินสด $4

หมายเหตุ: ขอความร่วมมือท่านนำเอกสารประกอบมาให้ครบถ้วนในวันรับบริการ มิเช่นนั้นเจ้าหน้าที่มีสิทธิที่จะปฏิเสธการให้บริการแก่ท่านได้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ

2300 Kalorama Road NW

Washington, D.C. 20008

หมายเลขโทรศัพท์ (202) 640-5328

หมายเลขโทรสาร (202) 459-9536

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ idcard@thaiembdc.org