บัตรประจำตัวประชาชน

1. ผู้ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
2. ผู้ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนจะต้องมีข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยและข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องถูกต้องตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
3. สำหรับกรณีคนไทยที่ยังไม่เคยยื่นคำขอมีบัตร (กรณีมีบัตรครั้งแรก)ไม่สามารถยื่นขอทำบัตรในต่างประเทศได้ หากประสงค์จะทำบัตรจะต้องไปดำเนินการยื่นคำขอในประเทศไทยเท่านั้น โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ –> การมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก
4. ท่านไม่สามารถทำบัตรประชาชนใหม่ได้ หากบัตรใบเดิมยังมีอายุเหลือเกินกว่า 60 วัน (ยกเว้นกรณีบัตรหาย)

 

  1. 1. ยื่นคำร้องด้วยตนเอง ณ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ (ที่อยู่ 2300 Kalorama Rd NW Washington DC 20008) ในวันและเวลาราชการ (9.00–12.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการสถานเอกอัครราชทูต) และโดยผู้ขอทำบัตรทำการนัดหมายล่วงหน้าผ่าน “นัดหมายออนไลน์การทำบัตรประชาชน” 

 

  1. 2. บริการกงสุลสัญจร โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะให้บริการรับคำร้องแก่คนไทยในรัฐ ต่างๆ ทั้งนี้ ผู้ร้องสามารถตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่ การให้บริการ และลงนัดหมายล่วงหน้าที่หัวข้อ กงสุลสัญจร

หลักฐานและค่าธรรมเนียมการทำบัตรประจำตัวประชาชน

กรณีหลักฐานที่ใช้ค่าธรรมเนียม
1. บัตรหมดอายุ (ไม่เกิน 1 ปี)1. แบบฟอร์ม คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน (download)
2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง + สำเนา
3. หนังสือเดินทางไทยฉบับล่าสุด + สำเนา
ไม่มีค่าธรรมเนียม
2. บัตรหมดอายุ (เกิน 1 ปี)1. แบบฟอร์ม คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน (download)
2. แบบฟอร์ม บันทึกสอบปากคำ (download)
3. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง + สำเนา
4. หนังสือเดินทางไทยฉบับล่าสุด + สำเนา
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
ไม่มีค่าธรรมเนียม
3. บัตรสูญหาย1. แบบฟอร์ม คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน (download)
2. แบบฟอร์ม บันทึกสอบปากคำ (download)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หากมี)
4. หนังสือเดินทางไทยฉบับล่าสุด + สำเนา
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. เอกสารสหรัฐฯ เช่น Driver License, Green Card และอื่นๆ (หากมี)
เงินสด $4
4. บัตรชำรุด1. แบบฟอร์ม คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน (download)
2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง + สำเนา
3. หนังสือเดินทางไทยฉบับล่าสุด + สำเนา
เงินสด $4
5. เปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล หรือเปลี่ยนที่อยู่บนบัตร1. แบบฟอร์ม คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน (download)
2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง + สำเนา
3. หนังสือเดินทางไทยฉบับล่าสุด + สำเนา
4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล หรือเปลี่ยนที่อยู่
เงินสด $4

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ

2300 Kalorama Road NW

Washington, D.C. 20008

หมายเลขโทรศัพท์ (202) 640-5328

หมายเลขโทรสาร (202) 459-9536

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ idcard@thaiembdc.org