บัตรประจำตัวประชาชนไทย

1. คนไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชนไทยอยู่แล้ว แต่บัตรหมดอายุ บัตรหาย บัตรถูกทำลาย บัตรชำรุด หรือมีการแก้ไขชื่อตัว/ชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน หรือย้ายที่อยู่

2. ผู้ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยจะต้องไม่เป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางหรือต้องไม่เป็นบุคคลที่ติด ท.ร.97 (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่)

3. ผู้ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนจะต้องมีข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยและข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องถูกต้องตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

4. สำหรับกรณีคนไทยที่ยังไม่เคยยื่นคำขอมีบัตร (กรณีมีบัตรครั้งแรก) ไม่สามารถยื่นขอทำบัตรในต่างประเทศได้ หากประสงค์จะทำบัตรจะต้องไปดำเนินการยื่นคำขอในประเทศไทยเท่านั้น โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ –> การมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก

 5. ท่านไม่สามารถทำบัตรประชาชนใหม่ได้ หากบัตรใบเดิมยังมีอายุเหลือเกินกว่า 60 วัน (ยกเว้นกรณีบัตรหาย)

1. ยื่นคำร้องด้วยตนเอง ณ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต (ที่อยู่ 2300 Kalorama Rd. N.W. Washington D.C. 20008) ในวันและเวลาราชการ (9.00 – 12.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ) และโดยขอผู้ทำบัตรทำการนัดหมายล่วงหน้าผ่าน  ” นัดหมายออนไลน์การทำบัตรประชาชน”

2. บริการกงสุลสัญจร โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะให้บริการรับคำร้องแก่คนไทยในรัฐ ต่างๆ ทั้งนี้ ผู้ร้องสามารถตรวจสอบ วัน เวลา และสถานที่ การให้บริการ และทำการนัดหมายล่วงหน้าที่หัวข้อ “การบริการกงสุลสัญจร”

หลักฐานและค่าธรรมเนียมการทำบัตรประจำตัวประชาชน

กรณีหลักฐานที่ใช้ค่าธรรมเนียม
1. บัตรหมดอายุ (ไม่เกิน 1 ปี)1. แบบฟอร์ม คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน (download)
2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
3. หนังสือเดินทางไทยฉบับล่าสุด
ไม่มีค่าธรรมเนียม
2. บัตรหมดอายุ (เกิน 1 ปี)1. แบบฟอร์ม คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน (download)
2. แบบฟอร์ม บันทึกสอบปากคำ (download)
3. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
4. หนังสือเดินทางไทยฉบับล่าสุด
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
ไม่มีค่าธรรมเนียม
3. บัตรสูญหาย1. แบบฟอร์ม คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน (download)
2. แบบฟอร์ม บันทึกสอบปากคำ (download)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หากมี)
4. หนังสือเดินทางไทยฉบับล่าสุด
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. เอกสารสหรัฐฯ เช่น Driver License, Green Card และอื่นๆ (หากมี)
เงินสด $4
4. บัตรชำรุด1. แบบฟอร์ม คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน (download)
2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
3. หนังสือเดินทางไทยฉบับล่าสุด
เงินสด $4
5. เปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล หรือเปลี่ยนที่อยู่บนบัตร1. แบบฟอร์ม คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน (download)
2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
3. หนังสือเดินทางไทยฉบับล่าสุด
4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล หรือเปลี่ยนที่อยู่
เงินสด $4

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ

2300 Kalorama Road NW

Washington, D.C. 20008

หมายเลขโทรศัพท์ (202) 640-5328

หมายเลขโทรสาร (202) 459-9536

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ idcard@thaiembdc.org