นิติกรณ์

สถานเอกอัครราชทูตรับการยื่นคำร้องผ่านทางไปรษณีย์ เท่านั้น

Royal Thai Embassy
Attn: นิติกรณ์
2300 Kalorama Rd. N.W. Washington D.C. 20008

1. ท่านที่มีความประสงค์จะนำเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการต่างๆ หรือหน่วยงาน/บริษัทของสหรัฐฯ ไปใช้ในประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ สนับสนุนให้ท่านยื่นเรื่องให้สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่รับรองเอกสารดังกล่าวก่อนนำไปใช้ที่ประเทศไทย

2. รายละเอียดการให้บริการของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย มีดังนี้

  • บริการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น การรับรองเอกสาร และการรับรองสำเนาถูกต้องของสูติบัตร ทะเบียนสมรส มรณบัตร ใบขับขี่ ใบสำเร็จการศึกษา และเอกสารที่ไม่ใช่เอกสารของสหรัฐฯ (non-U.S. documents) รวมทั้งการรับรองเอกสารที่ต้องการการรับรองแบบ Medallion guarantees การออกหนังสือรับรองรายได้ (income affidavit) และการรับรองเอกสารส่วนบุคคลต่างๆ เป็นต้น
  • บริการที่สามารถดำเนินการได้ เช่น การออกหนังสือรับรองการแต่งงาน (marriage affidavit) การรับรองลายเซ็นบนเอกสารต่างๆ การทำใบมอบอำนาจ การรับรองสำเนาถูกต้องของสำเนาพาสปอร์ตสหรัฐฯ การรับรองสำเนาถูกต้องของสำเนาพาสปอร์ตที่ไม่ใช่พาสปอร์ตสหรัฐฯ เพื่อใช้ในการขอเลขผู้เสียภาษี (ITIN) หรือใช้ประกอบกับใบสมัครประกันสังคม เป็นต้น
  •  
  • สำหรับขั้นตอนการรับรองเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยให้บริการ สามารถดูเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ https://th.usembassy.gov/u-s-citizen-services/local-resources-of-u-s-citizens/notaries-public/        
ที่หน่วยเลือกตั้งเขตพื้นที่ หรือเมืองที่รับผิดชอบ
1สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันAlabama, District of Columbia, Delaware, Florida, Georgia, Louisiana, Maryland, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia, West Virginia, Puerto Rico
2สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโกArkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Wisconsin
3สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กConnecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, 
4สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสAlaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Montana, New Mexico, Nevada, Oregon, Utah, Washington, Wyoming, Guam Island, US Pacific territories

ฝ่ายนิติกรณ์ (Legalization section) 

หมายเลขโทรศัพท์ (202) 640-1439

อีเมล: legalization@thaiembdc.org