หนังสือรับรอง เพื่อเปลี่ยนวีซ่า J-1

การขอหนังสือรับรอง No objection

การยื่นคำร้อง

ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำร้องด้วยตนเองหรือโดยไปรษณีย์ต้องกรอกคำร้องนิติกรณ์ [Download] จำนวน 1 ชุด โดยกรอกรายละเอียดในคำร้องให้ครบถ้วน พร้อมทั้งระบุหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะสามารถติดต่อผู้ร้องได้โดยตรง อนึ่งหากผู้ร้องพำนักในประเทศไทยหรือในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศสหรัฐอเมริกา สถานเอกอัครราชทูตฯ จะติดต่อกับผู้ร้องโดยทางอีเมล

เอกสารประกอบคำร้องนิติกรณ์

ในการขอหนังสือรับรองดังกล่าวและแนบเอกสารประกอบ (ในกรณีใดกรณีหนึ่ง) ดังนี้ 

แบบฟอร์มหนังสือแจ้งความประสงค์ J-1

***กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ได้รับทุนให้มาศึกษา หรือดูงาน หรือฝึกงานในสหรัฐอเมริกาจากหน่วยงาน หรือ องค์กรใดในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ให้ระบุรายละเอียดว่า ผู้ร้องเดินทางเข้ามาศึกษาหรือ ดูงาน หรือ ฝึกงานในสหรัฐอเมริกา ณ สถาบันใด ตั้งแต่เมื่อใด เป็นระยะเวลาเท่าใด
(หมายเหตุ: ขอให้ระบุข้อความในย่อหน้าสุดท้ายของหนังสือแจ้งความประสงค์ว่า  “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในหนังสือเป็นความจริงทุกประการ” และลงลายมือชื่อผู้ร้องด้วย)***

3.1 กรณีได้งานทำ: จดหมายยืนยันของนายจ้างในการเสนองานให้แก่ผู้ร้อง (Job Offer letter)

3.2 กรณีจดทะเบียนสมรส: สำเนาทะเบียนสมรสและสำเนาหนังสือเดินทางของคู่สมรส และ Notary Public for Signature ทั้งนี้ สำเนาเอกสารดังกล่าวต้องได้รับความรับรองความถูกต้องจาก Notary Public

3.3 กรณีคู่หมั้น: Letter of Intention จากคู่หมั้น สำเนาหนังสือเดินทางของคู่หมั้น และ Notary Public for Signature  ทั้งนี้ สำเนาเอกสารดังกล่าวต้องได้รับความรับรองความถูกต้องจาก Notary Public

สำเนาใบประกาศนียบัตร และใบ transcript ในประเทศไทยและต่างประเทศ (สถานบันการศึกษา และวัน เดือน ปีที่สำเร็จการศึกษา)

หรือหากมีสถานะเป็นข้าราชการซึ่งเคยหรืออยู่ระหว่างการรับทุนของรัฐบาล/หน่วยงานราชการของไทยให้ไปศึกษา ดูงาน ฝึกงานในต่างประเทศ และยังมีพันธะต้องชดใช้ทุนหรือกลับไปทำงานชดใช้ทุน หรือมีสถานะเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้อนาคต (กรอ.) หรือเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ผู้ยื่นคำขอจะต้องแจ้งรายละเอียดดังกล่าว

พร้อมทั้งแนบหนังสือรับรองจากหน่วยงานเจ้าของทุน หรือหนังสือรับรองจากหน่วยราชการเจ้าสังกัด หรือหน่วยงานผู้ให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา แล้วแต่กรณีว่าผู้ยื่นคำขอไม่มีพันธะที่จะต้องกลับไปปฏิบัติงานรับราชการหรือมีพันธะต้องชดใช้เงินคืนแก่หน่วยงานใด

(หน้าแรกที่มีรูปและรายละเอียดหนังสือเดินทาง) ซึ่งต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองว่าเป็นสำเนาที่ถ่ายจากต้นฉบับจริง (certified true copy) จำนวน 1 ชุด

ซึ่งต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองว่าเป็นสำเนาที่ถ่ายจากต้นฉบับจริง (certified true copy) จำนวน 1 ชุด

ซึ่งต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองลายมือชื่อ [Download]

ซึ่งต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองว่าเป็นสำเนาที่ถ่ายจากต้นฉบับจริง จำนวน 1 ชุด

ไม่ต้องจ่าหน้าซอง เพื่อที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะส่งให้ทางการสหรัฐฯ

ระยะเวลาการดำเนินการ

  • อนึ่ง โดยที่การส่งเอกสารทางไปรษณีย์ดำเนินการโดย USPS สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงไม่อาจรับผิดชอบการสูญหายของเอกสารระหว่างการส่ง
  • ไม่มีค่าธรรมเนียม
หลังจากส่งเอกสาร J-1 ให้ทางสถานทูตฯ แล้ว ท่านสามารถตรวจสอบสถานะโดยใช้ Case Number (ที่อยู่บน Third party barcode page)

Track an Order

Please enter your case number in the box