ทะเบียนราษฎร

อัตราค่าไปรษณีย์สำหรับซองส่งกลับ USPS Priority Mail ได้ปรับราคาเป็น 9.90 ดอลลาร์สหรัฐ

งานทะเบียนราษฎร

ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องได้ 2 วิธี คือ

1. ยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยช่วงเวลาในการยื่นคำร้อง คือ 09.00 – 12.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการสถานทูต) (จากสถานการณ์ปัจจุบัน การยื่นคำร้องต้องผ่านทางไปรษณีย์เท่านั้น)

2. ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์

Royal Thai Embassy, Consular Office

2300 Kalorama Rd, NW

Washington DC 20008

หมายเลขโทรศัพท์ (202) 640-5325

หมายเลขโทรสาร (202) 459-9536

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ regis@thaiembdc.org

1. ท่านที่มีความประสงค์จะนำเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการต่างๆ หรือหน่วยงาน/บริษัทของสหรัฐฯ ไปใช้ในประเทศไทย        สถานเอกอัครราชทูตฯ สนับสนุนให้ท่านยื่นเรื่องให้สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่รับรองเอกสารดังกล่าวก่อนนำไปใช้ที่ประเทศไทย

2. รายละเอียดการให้บริการของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย มีดังนี้

  • บริการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น การรับรองเอกสาร และการรับรองสำเนาถูกต้องของสูติบัตร ทะเบียนสมรส มรณบัตร ใบขับขี่ ใบสำเร็จการศึกษา และเอกสารที่ไม่ใช่เอกสารของสหรัฐฯ (non-U.S. documents) รวมทั้งการรับรองเอกสารที่ต้องการการรับรองแบบ Medallion guarantees การออกหนังสือรับรองรายได้ (income affidavit) และการรับรองเอกสารส่วนบุคคลต่างๆ เป็นต้น
  • บริการที่สามารถดำเนินการได้ เช่น การออกหนังสือรับรองการแต่งงาน (marriage affidavit) การรับรองลายเซ็นบนเอกสารต่างๆ การทำใบมอบอำนาจ การรับรองสำเนาถูกต้องของสำเนาพาสปอร์ตสหรัฐฯ การรับรองสำเนาถูกต้องของสำเนาพาสปอร์ตที่ไม่ใช่พาสปอร์ตสหรัฐฯ เพื่อใช้ในการขอเลขผู้เสียภาษี (ITIN) หรือใช้ประกอบกับใบสมัครประกันสังคม เป็นต้น

 

สำหรับขั้นตอนการรับรองเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยให้บริการ สามารถดูเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์