สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65

 

ข้อมูลโรคโควิด 19

ภาวะ Long COVID คืออะไร?
อาการลองโควิดที่พบบ่อย , แนวทางการปฏิบัติตัว