วันหยุดราชการ

วันหยุดราชการประจำปี 2565

No. Day Date/Month Public Holiday
1  วันจันทร์ 3 มกราคม  หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ (TH)
2 วันจันทร์ 17 มกราคม  Birthday of Martin Luther King, Jr. (U.S.)
3 วันจันทร์ 21 กุมภาพันธ์  President’s Day  (U.S.)
4 วันพุธ 6 เมษายน  วันจักรี (TH)
5 วันพุธ 13 เมษายน  วันสงกรานต์ (TH)
6 วันพุธ 4 พฤษภาคม  วันฉัตรมงคล (TH)
7 วันจันทร์ 30 พฤษภาคม  Memorial Day (U.S.)
8 วันศุกร์ 3 มิถุนายน  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (TH)
9 วันจันทร์ 4 กรกฎาคม  Independence Day (U.S.)
10 วันพฤหัสบดี 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (TH)
11 วันศุกร์ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  (TH)
12 วันจันทร์ 5 กันยายน Labor Day (U.S.)
13 วันจันทร์ 10 ตุลาคม Columbus Day (U.S.)
14 วันพฤหัสบดี 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (TH)
15 วันจันทร์
24 ตุลาคม
หยุดชดเชยวันปิยมหาราช (TH)
16 วันศุกร์ 11 พฤศจิกายน Veterans Day (U.S.) 
17 วันพฤหัสบดี 24 พฤศจิกายน Thanksgiving Day (U.S.)
18 วันจันทร์ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (TH)
19 วันจันทร์ 26 ธันวาคม หยุดชดเชยวัน Christmas Day (U.S.)
20 วันศุกร์ 30 ธันวาคม หยุดชดเชยวัน New Year’s Eve (TH)

Remark: U.S. – วันหยุดของสหรัฐฯ / TH – วันหยุดของไทย

วันสำคัญอื่น ๆ 

– 16 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา
– 6 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
– 13 กรกฎาคม  วันอาฬาหบูชา
– 14 กรกฎาคม  วันเข้าพรรษา
– 10 ธันวาคม  วันรัฐธรรมนูญ

Download PDF file