>> ลงทะเบียนรับข่าวสารภาวะฉุกเฉิน! <<

 

.

หากท่านประสงค์จะลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสารในช่วง
ภาวะฉุกเฉิน จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

 

.

หากท่านไม่ประสงค์จะลงทะเบียนข้างต้น ท่านสามารถ
ติดตามอ่านข้อมูลข่าวสารในช่วงภาวะฉุกเฉิน ได้ที่นี่

 

3 เมษายน 2563

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27  และมาตรา 28  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ .. 2497 ได้มีคำสั่งห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 4 เม.. 2563 เวลา 00.01  . จนถึงวันที่ 6  เม.. 2563 เวลา 23.59  . (เวลาประเทศไทย) ยกเว้นอากาศยานบางประเภท

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอประกาศแจ้งคนไทยในสหรัฐฯ ดังนี้

(1)  ขอให้คนไทยผู้ที่จะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่ 4-6 เม.. 2563  ตรวจสอบเที่ยวบินของท่านกับสายการบิน

(2)  ขอเรียนย้ำว่า คนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้วจะต้องเข้ากักกันเฝ้าระวังโรค (quarantine)  ในทุกกรณีตามแนวทางและในพื้นที่ที่รัฐบาลกำหนด

_____

 

2 เมษายน 2563

ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (ศบค.) ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีมติให้ขอความร่วมมือคนไทยในต่างประเทศชะลอการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 2  เม.ย. 2563  จนถึงวันที่ 15  เม.ย. 2563  เพื่อรักษาสุขภาพทั้งคนไทยในประเทศและผู้ที่จะเดินทางกลับ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดระเบียบเตรียมการให้เหมาะสม

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ นครนิวยอร์ก สถานกงสุลใหญ่ นครชิคาโกและสถานกงสุลใหญ่ นครลอสแอนเจลิส ขอเรียนและขอความร่วมมือ ดังนี้

(1)  ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยชะลอการเดินทางออกไปเป็นหลังวันที่ 15  เม.ย.2563

(2)  ระบบลงทะเบียนขอใบรับรองของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ จำเป็นต้องปิดชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 2  เม.ย. 2563  เวลา 13.00  . เวลากรุงวอชิงตัน เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15  เม.ย.2563

(3)  ผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ แล้ว ยังสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ โดยต้องแสดงใบรับรองแพทย์ (Fit to Fly health certificate) ที่มีอายุไม่เกิน 72  ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และกักกันเฝ้าระวังเป็นระยะเวลา 14  วันในพื้นที่ที่รัฐบาลจัดสรรให้เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยในทุกกรณี

_____

 

27 มีนาคม 2563

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ (Centers for Disease Control and Prevention – CDC) ได้ยกระดับคำแนะนำในการเดินทางระหว่างประเทศในช่วงการระบาดของโคโรนาไวรัส (โควิด-19)  ทั้งหมดเป็น ระดับ 3  คือ แนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางระหว่างประเทศหากไม่มีความจำเป็น เนื่องจากเชื้อไวรัสโควิด-19  ได้แพร่ระบาดทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง แนะนำให้ผู้เดินทางหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยและล้างมืออย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เมื่อเดินทางกลับถึงสหรัฐฯ ให้อยู่ในที่พักอาศัย 14  วัน เพื่อสังเกตอาการและรักษาระยะห่างจากผู้อื่น

นอกจากนี้ ยังเตือนผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคเรื้อรังที่มีความเสี่ยงติดเชื้อมากขึ้น ปัญหาการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่จำกัดในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค และผู้ที่มีถิ่นพำนักในสหรัฐฯ อาจประสบอุปสรรคในการเดินทางกลับเข้าสหรัฐฯ เนื่องจากมีช่องทางในการเดินทางลดลง

ขอให้ทุกท่านระมัดระวังสุขภาพตามคำแนะนำของ CDC  หากจำเป็นต้องเดินทางระหว่างประเทศ โปรดตรวจสอบสายการบินซึ่งลดเที่ยวบินลงเป็นระยะ และตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ที่ https://thaiembdc.org/th/

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดคำเตือนของ CDC  เพิ่มเติมได้ที่ https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/warning/coronavirus-global

_____

 

วันที่ 26 มีนาคม 2563

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้แจ้งว่า การเดินทางโดยเครื่องบินเข้าประเทศไทยยึดปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ออกตามความข้อ 3 ของมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ข้อแนะนำในการเดินทางโดยเครื่องบินเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 26  มีนาคม 2563  ดังนี้

ผู้โดยสารสัญชาติไทย (ข้อ . ตามข้อแนะนำ) ต้องมีเอกสาร
(1) หนังสือรับรองจากสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่พำนักให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร
(2) ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ (Fit to Fly health certificate) ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

ส่วนผู้โดยสารต่างชาติ (ข้อ ก.จ. ตามข้อแนะนำ) จะเข้าประเทศไทยได้ถ้าเข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งนี้
(1) ได้รับการยกเว้นจากนายกรัฐมนตรี หรือ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศตามความจำเป็น
(2) เป็นผู้ส่งสินค้าที่จำเป็น และเดินทางออกโดยเร็วเมื่อเสร็จภารกิจ
(3) นักบินหรือเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องที่ปฏิบัติงาน มีกำหนดเวลาที่ชัดเจน
(4) คณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานระหว่างประเทศอื่นตามที่กระทรวงการต่างประเทศอนุญาตหรือ ผู้แทนรัฐบาลที่ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติงานในประเทศไทย พร้อมครอบครัว โดยต้องมีหนังสือรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศและใบรับรองแพทย์ Fit to Fly ไม่เกิน 72  ชั่วโมงก่อนเดินทาง
(5) มีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตจากทางการไทยให้ทำงานในประเทศไทย และใบรับรองแพทย์ Fit to Fly  ไม่เกิน 72  ชั่วโมงก่อนเดินทาง
(6) เปลี่ยนเครื่องภายใน 24  ชั่วโมง และมีใบรับรองแพทย์ Fit to Fly  โดยอนุญาตถึงวันที่ 31  มีนาคม 2563  เท่านั้น

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของข้อแนะนำภาษาไทยและอังกฤษได้ที่ https://www.caat.or.th/th/archives/49005

_____

 

23 มีนาคม 2563

CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ได้ประกาศยกระดับคำเตือนการเดินทาง (travel advisory) ไปประเทศไทยช่วงการระบาดของโคโรนาไวรัส เป็นระดับ 3  คือ แนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางถ้าไม่จำเป็น และเมื่อกลับมาสหรัฐฯ แล้ว ให้อยู่ในที่พักอาศัย สังเกตอาการตัวเอง และรักษาระยะห่างจากผู้อื่น(social distancing) เป็นเวลา 14  วัน 

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/warning/coronavirus-thailand

 

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

07-Apr-202006-Apr-2020

 

ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015