>> ลงทะเบียนรับข่าวสารภาวะฉุกเฉิน <<

.

 

ถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน / สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก / สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ยินดีต้อนรับคนไทยทุกท่านที่พักอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาและยินดีให้ความช่วยเหลือแก่ทุกท่าน ไม่ว่าท่านจะเดินทางมาทำงาน ศึกษาต่อ หรือพักอาศัยกับครอบครัว การลงทะเบียนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการจัดส่งข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่าง ๆ ให้ทุกท่านได้รับทราบ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ด้านการบริการและคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ท่านกรอกจะถือเป็นข้อมูลส่วนตัวและจะใช้ในราชการเท่านั้น

 

หากท่านไม่ประสงค์จะรับข่าวสารทางอีเมล์
ท่านสามารถติดตามอ่านข้อมูลข่าวสารในช่วงภาวะฉุกเฉิน ได้ที่นี่ 

  ข้อมูลข่าวสารในช่วงภาวะฉุกเฉิน

 

3 สิงหาคม 2563

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2563 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้มีประกาศเรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย ฉบับที่ 2 และใช้ข้อความเพื่อให้สอดคล้องตาม พรก. ฉุกเฉิน และคำสั่ง ศบค. วันที่ 31 ก.ค. 63 แทน – https://www.caat.or.th/th/archives/52448
ดังนี้

 • ข้อ 3 (7) คนต่างด้าวซึ่งมีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ตลอดจนคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว
 • ข้อ 3 (8) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมาย ตลอดจนคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว หรือแรงงานต่างด้าวที่นายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรได้รับอนุญาตจากทางราชการเพื่อผ่อนปรนให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและให้ทำงาน
 • ข้อ 3 (11) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามข้อตกลงพิเศษ (special arrangement) ระหว่างหน่วยงานของรัฐของประเทศไทยกับต่างประเทศ หรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะและการตรวจสอบกลั่นกรองของคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่คณะกรรมการเฉพาะกิจดังกล่าวกำหนด
 • ข้อ 4 บุคคลผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามข้อ 3 จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข เงื่อนเวลา หลักเกณฑ์และมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 แห่งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 12) ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 8/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) สั่ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
……….

 

2 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2563 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้มีประกาศเรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย ฉบับที่ 2 – https://www.caat.or.th/th/archives/51887
บุคคล 11 ประเภท (ข้อ 3) จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร แนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 7/2563 สั่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผู้ที่จะเดินทางจะต้องขอหนังสือรับรองจากสถานทูตไทย หรือกงสุลไทย จากประเทศต้นทาง และเอกสารอื่นๆ ตามคำสั่ง ศบค. อย่างเคร่งครัด

 •  ผู้มีสัญชาติไทย
 •  ผู้มีเหตุยกเว้นหรือเป็นกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกำหนด อนุญาต หรือเชิญให้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามความจำเป็น โดยอาจกำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาก็ได้
 •  บุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศซึ่งมาปฏิบัติงานในประเทศไทย หรือบุคคลในหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นตามที่กระทรวงการต่างประเทศอนุญาตตามความจำเป็น ตลอดจนคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรของบุคคลดังกล่าว
 •  ผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น แต่เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้กลับออกไปโดยเร็ว
 •  ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะซึ่งจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจและมีกำหนดเวลาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรชัดเจน
 •  ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งเป็นคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรของผู้มีสัญชาติไทย
 •  ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
 •  ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมาย ตลอดจนคู่สมรสหรือบุตรของบุคคลดังกล่าว
 •  ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาของสถานศึกษาในประเทศไทยที่ทางการไทยรับรอง ตลอดจนบิดามารดาหรือผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าว ยกเว้นนักเรียนหรือนักศึกษาของโรงเรียนนอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือสถานศึกษาอื่นของเอกชนซึ่งมีสถานะคล้ายกัน
 •  ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีความจำเป็นต้องเข้ามารับการตรวจรักษาพยาบาลในประเทศไทย และผู้ติดตามของบุคคลดังกล่าว แต่ต้องไม่เป็นกรณีเข้ามาเพื่อการรักษาพยาบาลโรคโควิด-19
 •  ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามข้อตกลงพิเศษ (special arrangement) กับต่างประเทศ

บุคคลผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามข้อ 3 จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 7/2563 สั่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

……….

 

30 มิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2563 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้มีประกาศฉบับที่ 5 ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563 เวลา 23.59 น. (เวลาประเทศไทย) ยกเว้นอากาศยานบางประเภท – https://www.caat.or.th/th/archives/50431

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จึงขอประกาศแจ้งคนไทยในสหรัฐฯ ดังนี้

(1) ขอความร่วมมือผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประเทศไทยระหว่างวันที่ 1 – 30 มิ.ย. 2563 ชะลอการเดินทางออกไปก่อน

(2) สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย ขอให้ลงทะเบียนในระบบของสถานเอกอัครราชทูต www.thaiembdc.org/emergencyreg เพื่อแจ้งแผนการเดินทางและเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน (หากมี) เพื่อให้ส่วนราชการไทยที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลเพียงพอสำหรับการพิจารณาความจำเป็นที่จะให้มีการบินรับส่งบุคคลกลับไทย (repatriation flight) ตามข้อยกเว้นของ กพท. และเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการการเดินทางเข้าประเทศไทยของทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ

(3) ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยตามข้อยกเว้นของ กพท. จะต้องเข้ารับการกักกันเฝ้าระวังโรค (State Quarantine) ในสถานที่ที่รัฐกำหนดเป็นเวลา 14 วัน

(4) ตามข้อกำหนดล่าสุด ทางการไทยขอความร่วมมือผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยทุกคนกักตัวเอง (self-quarantine) ในที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วันก่อนเดินทาง และหากท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงโดยพิจารณาจากอาชีพ สถานที่พัก ลักษณะการใช้ชีวิตทางสังคม รวมถึงกิจกรรมประจำวัน ท่านต้องได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดยวิธี PCR swab test และหากผลเป็นบวก ท่านจะไม่สามารถเดินทางได้ อนึ่ง ในการประเมินความเสี่ยง ท่านอาจพิจารณาใช้ประโยชน์จากวิธีประเมินตนเองของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ (CDC) ของสหรัฐฯ ที่ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html

(5) โปรดตรวจสอบระยะเวลาที่ท่านได้รับอนุญาตจากทางการสหรัฐฯ ให้พำนักในสหรัฐฯ และหากพบว่าระยะเวลาในการพำนักใกล้จะสิ้นสุดแล้ว หรือยังไม่แน่ใจช่วงเวลาการเดินทางกลับประเทศไทย ขอให้ยื่นคำขอขยายเวลาการพำนักในสหรัฐฯ (extension of stay) กับหน่วยงาน USCIS ของสหรัฐฯ (www.uscis.gov/visit-united-states/extend-your-stay)

……….

 

16 พฤษภาคม 2563

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้มีประกาศฉบับที่ 5 ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2563 เวลา 00.01 . จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563 เวลา 23.59 . (เวลาประเทศไทย)

สถานเอกอัครราชทูต กรุงวอชิงตัน จึงขอประกาศแจ้งคนไทยในสหรัฐฯ ดังนี้

(1) ขอความร่วมมือผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประเทศไทยระหว่างวันที่ 1 – 30 มิ.. 2563 ชะลอการเดินทางออกไปก่อน

(2) สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย ขอให้ลงทะเบียนในระบบของสถานเอกอัครราชทูต www.thaiembdc.org/emergencyreg เพื่อแจ้งแผนการเดินทางและเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน (หากมี) เพื่อให้ส่วนราชการไทยที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลเพียงพอสำหรับการพิจารณาความจำเป็นที่จะให้มีการบินรับส่งบุคคลกลับไทย(repatriation flight) ตามข้อยกเว้นของ กพท. และเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการการเดินทางเข้าประเทศไทยของทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ

(3) ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยตามข้อยกเว้นของ กพท. จะต้องเข้ารับการกักกันเฝ้าระวังโรค (State Quarantine) ในสถานที่ที่รัฐกำหนดเป็นเวลา 14 วัน

(4) ตามข้อกำหนดล่าสุด ทางการไทยขอความร่วมมือผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยทุกคนกักตัวเอง (self-quarantine) ในที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วันก่อนเดินทาง และหากท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงโดยพิจารณาจากอาชีพ สถานที่พัก ลักษณะการใช้ชีวิตทางสังคม รวมถึงกิจกรรมประจำวัน ท่านต้องได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดยวิธี PCR swab test และหากผลเป็นบวก ท่านจะไม่สามารถเดินทางได้ อนึ่ง ในการประเมินความเสี่ยง ท่านอาจพิจารณาใช้ประโยชน์จากวิธีประเมินตนเองของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ (CDC) ของสหรัฐฯที่ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html

(5) โปรดตรวจสอบระยะเวลาที่ท่านได้รับอนุญาตจากทางการสหรัฐฯ ให้พำนักในสหรัฐฯ และหากพบว่าระยะเวลาในการพำนักใกล้จะสิ้นสุดแล้ว หรือยังไม่แน่ใจช่วงเวลาการเดินทางกลับประเทศไทย ขอให้ยื่นคำขอขยายเวลาการพำนักในสหรัฐฯ (extension of stay) กับหน่วยงาน USCIS ของสหรัฐฯ (www.uscis.gov/visit-united-states/extend-your-stay)

……….

27 เมษายน 2563

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้มีประกาศฉบับที่ 4 ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 .. 2563 เวลา 00.01 . จนถึงวันที่ 31 .. 2563 เวลา 23.59 . (เวลาประเทศไทย) ยกเว้นอากาศยานบางประเภทเพื่อคงความต่อเนื่องของมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 2019) ที่รุนแรงขึ้น และสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติโดยเร็ว 

สถานเอกอัครราชทูต กรุงวอชิงตัน จึงขอประกาศแจ้งคนไทยในสหรัฐฯ ดังนี้

(1) ขอความร่วมมือผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประเทศไทยระหว่างวันที่ 1 – 31 .. 2563 ชะลอการเดินทางออกไปก่อน

(2) สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับไทย ขอให้ลงทะเบียนในระบบของสถานเอกอัครราชทูต www.thaiembdc.org/emergencyreg  เพื่อแจ้งแผนการเดินทางและเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน (หากมี) เพื่อให้ส่วนราชการไทยที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลเพียงพอสำหรับการพิจารณาความจำเป็นที่จะให้มีการบินรับส่งบุคคลกลับไทย(repatriation flight) ตามข้อยกเว้นของ กพท. และเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการการเดินทางเข้าประเทศไทยของทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ

(3) ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยตามข้อยกเว้นของ กพท. จะต้องเข้ารับการกักกันเฝ้าระวังโรค (State Quarantine) ในสถานที่ที่รัฐกำหนดเป็นเวลา 14 วัน

(4) โปรดตรวจสอบระยะเวลาที่ท่านได้รับอนุญาตจากทางการสหรัฐฯ ให้พำนักในสหรัฐฯ และหากพบว่าระยะเวลาในการพำนักใกล้จะสิ้นสุดแล้ว หรือยังไม่แน่ใจช่วงเวลาการเดินทางกลับประเทศไทย ขอให้ยื่นคำขอขยายเวลาการพำนักในสหรัฐฯ (extension of stay) กับหน่วยงาน USCIS ของสหรัฐฯ (www.uscis.gov/visit-united-states/extend-your-stay)

_____

 

15 เมษายน 2563

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้มีประกาศฉบับที่ 3 ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19 เม.. 2563 เวลา 00.01 จนถึงวันที่ ‪30 เม.. 2563 เวลา 23.59 .‬ (เวลาประเทศไทย) ยกเว้นอากาศยานบางประเภท เพื่อคงความต่อเนื่องของมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 2019) ที่รุนแรงยิ่งขึ้น และสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติโดยเร็ว

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอประกาศแจ้งคนไทยในสหรัฐฯ ดังนี้

(1) ขอความร่วมมือผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประเทศไทยระหว่างวันที่ 19 – 30 เม.. 2563‬ ชะลอการเดินทางออกไปก่อน

(2) ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยตามข้อยกเว้นของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะต้องเข้ารับการกักกันเฝ้าระวังโรค (State Quarantine) ในสถานที่ที่รัฐกำหนดเป็นเวลา 14 วัน


**ประชาสัมพันธ์**

เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ผู้เดินทางต้องยื่นแบบฟอร์ม ต.8 ก่อนเข้าประเทศ!! 

ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์ม ได้ที่ https://thaiembdc.org/wp-content/uploads/2020/03/T8_form.pdf

หรือลงทะเบียนผ่านระบบ phone application ของท่าอากาศยานไทย (AOT) https://aot-app.kdlab.ai/

_____

 

6  เมษายน 2563  

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้มีประกาศฉบับที่ 2  ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 7  เม.ย. 2563  เวลา 00.01  จนถึงวันที่ 18  เม.ย. 2563  เวลา 23.59  . (เวลาประเทศไทย) ยกเว้นอากาศยานบางประเภท

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอประกาศแจ้งคนไทยในสหรัฐฯ ดังนี้

(1)  ขอให้คนไทยผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ 7  – 18  เมษายน 2563  ชะลอการเดินทางออกไปก่อนเพื่อรอความชัดเจนจากรัฐบาลว่าจะบริหารจัดการจำนวนผู้ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยอย่างไรต่อไป ซึ่งเมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับแจ้งแล้ว จะแจ้งให้ทราบในโอกาสแรกต่อไป

(2)  ขอเรียนอีกครั้งว่า คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย จะต้องเข้ารับการกักกันเฝ้าระวังโรค (Quarantine)  ในสถานที่ที่รัฐกำหนดเป็นเวลา 14  วัน รวมทั้งต้องยอมรับที่จะพักห้องคู่ระหว่างการกักกันตัวด้วย

(3)  สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ทั้งสามแห่ง ตระหนักดีว่ามาตรการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อกำหนดการเดินทางของท่าน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ทั้งในประเทศไทยและสหรัฐฯ เป็นไปอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ จึงขอแนะนำให้คนไทยอยู่ในที่พักอาศัย หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น และปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข  (www.ddc.moph.go.th)  ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ  (www.cdc.gov)  และหน่วยงานในพื้นที่ที่ท่านพำนักอยู่

_____

 

3 เมษายน 2563

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27  และมาตรา 28  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ .. 2497 ได้มีคำสั่งห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 4 เม.. 2563 เวลา 00.01  . จนถึงวันที่ 6  เม.. 2563 เวลา 23.59  . (เวลาประเทศไทย) ยกเว้นอากาศยานบางประเภท

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอประกาศแจ้งคนไทยในสหรัฐฯ ดังนี้

(1)  ขอให้คนไทยผู้ที่จะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่ 4-6 เม.. 2563  ตรวจสอบเที่ยวบินของท่านกับสายการบิน

(2)  ขอเรียนย้ำว่า คนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้วจะต้องเข้ากักกันเฝ้าระวังโรค (quarantine)  ในทุกกรณีตามแนวทางและในพื้นที่ที่รัฐบาลกำหนด

_____

 

2 เมษายน 2563

ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (ศบค.) ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีมติให้ขอความร่วมมือคนไทยในต่างประเทศชะลอการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 2  เม.ย. 2563  จนถึงวันที่ 15  เม.ย. 2563  เพื่อรักษาสุขภาพทั้งคนไทยในประเทศและผู้ที่จะเดินทางกลับ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดระเบียบเตรียมการให้เหมาะสม

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ นครนิวยอร์ก สถานกงสุลใหญ่ นครชิคาโกและสถานกงสุลใหญ่ นครลอสแอนเจลิส ขอเรียนและขอความร่วมมือ ดังนี้

(1)  ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยชะลอการเดินทางออกไปเป็นหลังวันที่ 15  เม.ย.2563

(2)  ระบบลงทะเบียนขอใบรับรองของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ จำเป็นต้องปิดชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 2  เม.ย. 2563  เวลา 13.00  . เวลากรุงวอชิงตัน เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15  เม.ย.2563

(3)  ผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ แล้ว ยังสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ โดยต้องแสดงใบรับรองแพทย์ (Fit to Fly health certificate) ที่มีอายุไม่เกิน 72  ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และกักกันเฝ้าระวังเป็นระยะเวลา 14  วันในพื้นที่ที่รัฐบาลจัดสรรให้เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยในทุกกรณี

_____

 

27 มีนาคม 2563

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ (Centers for Disease Control and Prevention – CDC) ได้ยกระดับคำแนะนำในการเดินทางระหว่างประเทศในช่วงการระบาดของโคโรนาไวรัส (โควิด-19)  ทั้งหมดเป็น ระดับ 3  คือ แนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางระหว่างประเทศหากไม่มีความจำเป็น เนื่องจากเชื้อไวรัสโควิด-19  ได้แพร่ระบาดทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง แนะนำให้ผู้เดินทางหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยและล้างมืออย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เมื่อเดินทางกลับถึงสหรัฐฯ ให้อยู่ในที่พักอาศัย 14  วัน เพื่อสังเกตอาการและรักษาระยะห่างจากผู้อื่น

นอกจากนี้ ยังเตือนผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคเรื้อรังที่มีความเสี่ยงติดเชื้อมากขึ้น ปัญหาการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่จำกัดในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค และผู้ที่มีถิ่นพำนักในสหรัฐฯ อาจประสบอุปสรรคในการเดินทางกลับเข้าสหรัฐฯ เนื่องจากมีช่องทางในการเดินทางลดลง

ขอให้ทุกท่านระมัดระวังสุขภาพตามคำแนะนำของ CDC  หากจำเป็นต้องเดินทางระหว่างประเทศ โปรดตรวจสอบสายการบินซึ่งลดเที่ยวบินลงเป็นระยะ และตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ที่ https://thaiembdc.org/th/

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดคำเตือนของ CDC  เพิ่มเติมได้ที่ https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/warning/coronavirus-global

_____

 

วันที่ 26 มีนาคม 2563

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้แจ้งว่า การเดินทางโดยเครื่องบินเข้าประเทศไทยยึดปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ออกตามความข้อ 3 ของมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ข้อแนะนำในการเดินทางโดยเครื่องบินเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 26  มีนาคม 2563  ดังนี้

ผู้โดยสารสัญชาติไทย (ข้อ . ตามข้อแนะนำ) ต้องมีเอกสาร
(1) หนังสือรับรองจากสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่พำนักให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร
(2) ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ (Fit to Fly health certificate) ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

ส่วนผู้โดยสารต่างชาติ (ข้อ ก.จ. ตามข้อแนะนำ) จะเข้าประเทศไทยได้ถ้าเข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งนี้
(1) ได้รับการยกเว้นจากนายกรัฐมนตรี หรือ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศตามความจำเป็น
(2) เป็นผู้ส่งสินค้าที่จำเป็น และเดินทางออกโดยเร็วเมื่อเสร็จภารกิจ
(3) นักบินหรือเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องที่ปฏิบัติงาน มีกำหนดเวลาที่ชัดเจน
(4) คณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานระหว่างประเทศอื่นตามที่กระทรวงการต่างประเทศอนุญาตหรือ ผู้แทนรัฐบาลที่ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติงานในประเทศไทย พร้อมครอบครัว โดยต้องมีหนังสือรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศและใบรับรองแพทย์ Fit to Fly ไม่เกิน 72  ชั่วโมงก่อนเดินทาง
(5) มีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตจากทางการไทยให้ทำงานในประเทศไทย และใบรับรองแพทย์ Fit to Fly  ไม่เกิน 72  ชั่วโมงก่อนเดินทาง
(6) เปลี่ยนเครื่องภายใน 24  ชั่วโมง และมีใบรับรองแพทย์ Fit to Fly  โดยอนุญาตถึงวันที่ 31  มีนาคม 2563  เท่านั้น

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของข้อแนะนำภาษาไทยและอังกฤษได้ที่ https://www.caat.or.th/th/archives/49005

_____

 

23 มีนาคม 2563

CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ได้ประกาศยกระดับคำเตือนการเดินทาง (travel advisory) ไปประเทศไทยช่วงการระบาดของโคโรนาไวรัส เป็นระดับ 3  คือ แนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางถ้าไม่จำเป็น และเมื่อกลับมาสหรัฐฯ แล้ว ให้อยู่ในที่พักอาศัย สังเกตอาการตัวเอง และรักษาระยะห่างจากผู้อื่น(social distancing) เป็นเวลา 14  วัน 

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/warning/coronavirus-thailand