เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document)

 

การขอเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (อายุ 30 วัน)

 

1. เอกสารการเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document – ETD)  เป็นเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ออกให้กับบุคคลที่ไม่มีหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางสูญหาย หรือเสียหายจนใช้การไม่ได้ หรือหนังสือเดินทางขาดอายุ
แต่มีหลักฐานอื่นเพียงพอที่จะทําให้เชื่อได้ว่าบุคคลผู้นั้นมีสัญชาติไทย และประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วนโดยไม่อาจรอการออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้แทนได้
2. กรณีไม่สามารถแสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทยได้ ผู้ถืออาจต้องได้รับการพิสูจน์สัญชาติไทยจากทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย
3. เอกสารการเดินทางฉุกเฉินมีอายุใช้งาน 30 วันนับจากวันที่ออก และใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียวเท่านั้น 
เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วเป็นอันหมดอายุไม่สามารถต่ออายุได้อีก
4. การขอเอกสารการเดินทางฉุกเฉินใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3-5 วันทำการ
นับจากวันที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับคำร้อง (ไม่รวมระยะเวลาการส่งเอกสารกลับทางไปรษณีย์)
***สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ท่านสามารถยื่นคำร้องขอเอกสารการเดินทางฉุกเฉินผ่านทางไปรษณีย์เท่านั้น***
5. เอกสารประกอบการยื่นขอเอกสารการเดินทางฉุกเฉิน ได้แก่
• คำร้องขอเอกสารการเดินทางฉุกเฉิน 2 ชุด  แบบฟอร์มเอกสารการเดินทางฉุกเฉิน – ETD  (เพื่อความสะดวกท่านสามารถกรอกเพียง 1 ชุด และถ่ายสำเนาอีก 1 ชุด และสำหรับผู้ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ ใบคำร้องจะต้องมีการรับรองลายมือชื่อจาก Notary Public)
• คำร้องนิติกรณ์ 2 ชุด แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์  (เพื่อความสะดวกท่านสามารถกรอกเพียง 1 ชุด และถ่ายสำเนาอีก 1 ชุด)
• จดหมายชี้แจงเหตุผลในการเดินทางด่วน 2 ชุด  (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจดหมายฯ ที่นี่)
• หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (ฉบับจริง) และสำเนา 2 ชุด
• สำเนาบัตรประชาชนไทย หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
• สำเนาบัตรโดยสารเครื่องบิน 2 ชุด (สามารถส่งตามหลังมาทางอีเมลได้)
• ใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสหรัฐฯ และสำเนา 2 ชุด (กรณีหนังสือเดินทางหาย)
• รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป โดยต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพสวมเสื้อมีแขน ไม่ใส่สายเดี่ยว ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำหรือแว่นสายตาที่สะท้อนแสง ยิ้มไม่เห็นฟัน ฉากหลังสีขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ไม่รับรูปจาก Photo Machine) พร้อมเขียนชื่อนามสกุลหลังรูปถ่าย (2 รูปติดใบคำร้องและ 1 รูปที่เหลือแนบมากับคำร้องเพื่อใช้ในการทำเอกสารการเดินทางฉุกเฉิน)
• ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการออกเอกสารการเดินทางฉุกเฉิน ETD
6. การยื่นคำร้องทางไปรษณีย์
• ผู้ร้องและ/หรือผู้ให้ความยินยอมจะต้องไปลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายมือชื่อของบุคคลนั้นๆ ในแบบฟอร์มรับรองลายมือชื่อสำหรับการส่งคำร้องทางไปรษณีย์

• กรุณาจัดเอกสารทั้งหมดแบ่งเป็น 2 ชุด และเรียงลำดับเอกสาร ดังนี้
1.จดหมายชี้แจงเหตุผลในการเดินทางด่วน
2. ใบคำร้อง (ที่ติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว)
3. คำร้องนิติกรณ์
4. สำเนาหนังสือเดินทาง
5. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
6. เอกสารประกอบอื่นๆ เช่น ตั๋วเครื่องบิน

• ในซองไปรษณีย์ที่ท่านส่งให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกอบด้วย
– เอกสารทั้งหมดที่จัดเรียงเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ชุด
– หนังสือเดินทางฉบับจริง
– รูปถ่าย 1 รูป (ที่เหลือจากติดใบคำร้องแล้ว)
– ซอง Priority Mail Express ติดแสตมป์ 26.35 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รับ Meter Stamp) จ่าหน้าซองถึงตัวท่านให้ชัดเจน เพื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดส่งเอกสารการเดินทางฉุกเฉินให้ท่าน

• ส่งเอกสารทั้งหมดไปยังสถานเอกอัครราชทูตฯ ** ก่อนส่งเอกสารมายังสถานทูตฯ ท่านสามารถอีเมลมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์มและเอกสารประกอบก่อนได้
Consular Office, Royal Thai  Embassy
Passport Department (ETD)
2300 Kalorama Rd, N.W.
Washington, D.C. 20008
E-mail: passport@thaiembdc.org
Tel:(202)640-5310

7. วิธีการกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในคำร้อง
• หน้า 1 : คำร้องขอเอกสารการเดินทางฉุกเฉิน
– กรอกชื่อและนามสกุลให้ตรงตามทะเบียนบ้านไทย หรือหลักฐานไทยที่แสดงสถานภาพล่าสุด และกรอกรายละเอียดในคำร้องเป็นภาษาไทยให้ถูกต้องและครบถ้วน
– ลงลายมือชื่อและนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ (เป็นลายเซ็น ไม่ใช่ตัวพิมพ์) ในช่องมุมบนทั้ง 2 ช่อง ให้อยู่ในกรอบ อย่าให้ชิดกรอบหรือทับเส้นดำ และให้เหมือนกันทั้ง 2 ช่อง หากลงลายมือชื่อเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้ ให้ลงเป็นภาษาไทย หรือพิมพ์ลายหัวนิ้วแม่มือซ้ายแทน
– ลงลายมือชื่อใต้รูปถ่ายด้านล่างคำร้อง เป็นภาษาไทย หากลงลายมือชื่อเป็นภาษาไทยไม่ได้ ให้ลงเป็นภาษาอังกฤษ หรือพิมพ์ลายหัวนิ้วแม่มือซ้ายแทน
• หน้า 2 : สัญญายินยอมชดใช้ค่าเสียหายของผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ
– กรอกชื่อผู้เดินทาง (ผู้ร้องขอเอกสารการเดินทางฉุกเฉิน) และกรอกที่อยู่ในต่างประเทศ พร้อมลงลายมือชื่อในช่องที่ระบุ “ลงชื่อผู้เดินทาง” บริเวณด้านล่างของสัญญา
– หากผู้เดินทางเป็นผู้เยาว์ (อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) หรือเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือผู้ไร้ความสามารถ ต้องให้ผู้มีอำนาจปกครอง(บิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองตามกฎหมาย) ให้ความยินยอม โดยลงลายมือชื่อในช่อง “ผู้ให้ความยินยอม”
• หน้า 3 : แบบฟอร์มรับรองลายมือชื่อสำหรับการส่งคำร้องทางไปรษณีย์
– นำแบบฟอร์มนี้ไปลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายมือชื่อของท่าน เฉพาะกรณีที่ท่านยื่นคำร้องทางไปรษณีย์เท่านั้น