นัดหมายออนไลน์การทำบัตรประชาชน

หากท่านประสงค์จะขอทำบัตรประชาชนที่ทำการฝ่ายกงสุล ในวันทำการปกติ (จันทร์-ศุกร์) ระหว่างเวลา 09:00-12:00น. ท่านสามารถ walk in หรือขอจองนัดหมายออนไลน์ได้  เพื่อความสะดวกในการรับบริการของตัวท่านเอง

หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล แผนกบัตรประชาชน ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ (202) 640-5328 ระหว่างเวลา 09:00-12:00น. และ 14:00-17:00น. หรือทางอีเมล์ idcard@thaiembdc.org

หมายเหตุ: การลงนัดหมาย ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าท่านจะได้รับบริการ เจ้าหน้าที่มีสิทธิปฏืเสธการให้บริการท่าน หากตรวจสอบในระบบฐานข้อมูลบัตรแล้วไม่พบข้อมูลของท่านในระบบ

 

ผู้มีสิทธิ์ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

  1. คนไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชน แต่บัตรหมดอายุ หาย ถูกทำลาย ชำรุด (ในสาระสำคัญในส่วนของรูปถ่าย หรือรายการบุคคลเจ้าของบัตร หรือวัสดุเคลือบบัตรป้องกันการปลอมแปลง) หรือแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล ในทะเบียนบ้าน หรือย้ายที่อยู่
  2. คนไทยที่ไม่เป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
  3. มีข้อมูลการขอมีบัตรในระบบฐานข้อมูลบัตร และข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้องตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์

 

หลักฐานและค่าธรรมเนียมการทำบัตรประชาชน

กรณี หลักฐานที่ใช้ ค่าธรรมเนียม
1.   บัตรหมดอายุไม่เกิน 1 ปี 1. แบบฟอร์ม คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน (download) จำนวน 1 ชุด

2. บัตรประชาชนไทย (บัตรเดิม)

3. หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุใช้งาน (ตัวจริง)

ไม่มีค่าธรรมเนียม
2. บัตรหมดอายุเกิน 1 ปี 1. แบบฟอร์ม คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน (download) จำนวน 1 ชุด

2. แบบฟอร์ม บันทึกสอบปากคำ (กรณีบัตรหาย หรือบัตรหมดอายุเกินกว่า 1 ปี) (download) จำนวน 1 ชุด

3. บัตรประชาชนไทย (บัตรเดิม)

4. หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุใช้งาน (ตัวจริง)

ไม่มีค่าธรรมเนียม
3. บัตรสูญหาย 1. แบบฟอร์ม คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน (download) จำนวน 1 ชุด

2. แบบฟอร์ม บันทึกสอบปากคำ (กรณีบัตรหาย หรือบัตรหมดอายุเกินกว่า 1 ปี) (download) จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาบัตรเดิม (หากมี)

4. หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุใช้งาน (ตัวจริง)

5. สำเนาทะเบียนบ้าน

6. เอกสารสหรัฐฯ เช่น Driver License, Green Card (หากมี)

7. ใบแจ้งความ (ในกรณีบัตรที่หาย ยังมีอายุ)

$4
4. บัตรชำรุด 1. แบบฟอร์ม คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน (download) จำนวน 1 ชุด

2. บัตรเดิมที่ชำรุด

3. หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุใช้งาน (ตัวจริง)

$4
5. ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล หรือเปลี่ยนที่อยู่บนบัตร 1. แบบฟอร์ม คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน (download) จำนวน 1 ชุด

2. บัตรประชาชนไทย (บัตรเดิม)

3. หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุใช้งาน (ตัวจริง)

4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล หรือเปลี่ยนที่อยู่

$4
หมายเหตุ: ขอความร่วมมือท่านนำเอกสารประกอบมาให้ครบถ้วนในวันรับบริการ มิเช่นนั้นเจ้าหน้าที่มีสิทธิที่จะปฏิเสธการให้บริการแก่ท่านได้

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

17-Jul-201917-Jul-2019

 

ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015