นัดหมายออนไลน์การทำบัตรประชาชน

หากท่านประสงค์จะขอทำบัตรประชาชนที่ทำการฝ่ายกงสุล ในวันทำการปกติ (จันทร์-ศุกร์) ระหว่างเวลา 09:00-12:00น. ท่านสามารถ walk in หรือขอจองนัดหมายออนไลน์ได้  เพื่อความสะดวกในการรับบริการของตัวท่านเอง

หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล แผนกบัตรประชาชน ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ (202) 640-5328 ระหว่างเวลา 09:00-12:00น. และ 14:00-17:00น. หรือทางอีเมล์ idcard@thaiembdc.org

หมายเหตุ: การลงนัดหมาย ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าท่านจะได้รับบริการ เจ้าหน้าที่มีสิทธิปฏืเสธการให้บริการท่าน หากตรวจสอบในระบบฐานข้อมูลบัตรแล้วไม่พบข้อมูลของท่านในระบบ

 

ผู้มีสิทธิ์ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

  1. คนไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชน แต่บัตรหมดอายุ หาย ถูกทำลาย ชำรุด (ในสาระสำคัญในส่วนของรูปถ่าย หรือรายการบุคคลเจ้าของบัตร หรือวัสดุเคลือบบัตรป้องกันการปลอมแปลง) หรือแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล ในทะเบียนบ้าน หรือย้ายที่อยู่
  2. คนไทยที่ไม่เป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
  3. มีข้อมูลการขอมีบัตรในระบบฐานข้อมูลบัตร และข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้องตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์

 

หลักฐานและค่าธรรมเนียมการทำบัตรประชาชน

กรณีหลักฐานที่ใช้ค่าธรรมเนียม
1. บัตรหมดอายุ (ไม่เกิน 1 ปี)1. แบบฟอร์ม คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน (download)จำนวน 1 ชุด
2. บัตรประชาชนไทย (บัตรเดิม)
3. หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุใช้งาน (ตัวจริง)
ไม่มีค่าธรรมเนียม
2. บัตรหมดอายุ (เกิน 1 ปี)1. แบบฟอร์ม คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน (download) จำนวน 1 ชุด
2. แบบฟอร์ม บันทึกสอบปากคำ (กรณีบัตรหาย หรือบัตรหมดอายุเกินกว่า 1 ปี) (download) จำนวน 1 ชุด
3. บัตรประชาชนไทย (บัตรเดิม)
4. หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุใช้งาน (ตัวจริง)
ไม่มีค่าธรรมเนียม
3. บัตรสูญหาย1. แบบฟอร์ม คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน (download) จำนวน 1 ชุด
2. แบบฟอร์ม บันทึกสอบปากคำ (กรณีบัตรหาย หรือบัตรหมดอายุเกินกว่า 1 ปี) (download) จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาบัตรเดิม (หากมี)
4. หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุใช้งาน (ตัวจริง)
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. เอกสารสหรัฐฯ เช่น Driver License, Green Card (หากมี)
7. ใบแจ้งความ (ในกรณีบัตรที่หาย ยังมีอายุ)
$4
4. บัตรชำรุด1. แบบฟอร์ม คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน (download) จำนวน 1 ชุด
2. บัตรเดิมที่ชำรุด
3. หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุใช้งาน (ตัวจริง)
$4
5. ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล หรือเปลี่ยนที่อยู่บนบัตร1. แบบฟอร์ม คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน (download) จำนวน 1 ชุด
2. บัตรประชาชนไทย (บัตรเดิม)
3. หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุใช้งาน (ตัวจริง)
4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล หรือเปลี่ยนที่อยู่
$4
หมายเหตุ: ขอความร่วมมือท่านนำเอกสารประกอบมาให้ครบถ้วนในวันรับบริการ มิเช่นนั้นเจ้าหน้าที่มีสิทธิที่จะปฏิเสธการให้บริการแก่ท่านได้

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

28-Jan-202028-Jan-2020

 

ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015