นัดหมายออนไลน์การทำบัตรประชาชน

หากท่านประสงค์จะขอทำบัตรประชาชนที่ทำการฝ่ายกงสุล ในวันทำการปกติ (จันทร์-ศุกร์) ระหว่างเวลา 09:00-12:00น. ท่านสามารถ walk in หรือขอจองนัดหมายออนไลน์ได้  เพื่อความสะดวกในการรับบริการของตัวท่านเอง หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล แผนกบัตรประชาชน ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ (202) 640-5325 ระหว่างเวลา 09:00-12:00น. และ 14:00-17:00น. หรือทางอีเมล์ idcard@thaiembdc.org

ผู้มีสิทธิ์ขอทำบัตรประจำตัวประชาชน

1. คนไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชน แต่บัตรหมดอายุ หาย ถูกทำลาย ชำรุด (ในสาระสำคัญในส่วนของรูปถ่าย หรือรายการบุคคลเจ้าของบัตร หรือวัสดุเคลือบบัตรป้องกันการปลอมแปลง) หรือแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล ในทะเบียนบ้าน หรือย้ายที่อยู่

2. คนไทยที่ไม่เป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง

3. สำหรับกรณีคนไทยที่ยังไม่เคยยื่นคำขอมีบัตร (ไม่เคยทำบัตร) ไม่สามารถยื่นขอทำบัตรในต่างประเทศได้ หากประสงค์จะทำบัตร จะต้องไปดำเนินการยื่นคำขอในประเทศไทยเท่านั้น

ค่าธรรมเนียม
1. ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับกรณีบัตรหมดอายุ
2. มีค่าธรรมเนียม จำนวน $4.00 USD ชำระด้วยเงินสด สำหรับกรณีบัตรหาย ถูกทำลาย ชำรุด หรือแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล ในทะเบียนบ้าน หรือย้ายที่อยู่
เอกสาร/หลักฐานประกอบ
1. แบบฟอร์ม คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน [download] จำนวน 1 ชุด
2. แบบฟอร์ม บันทึกสอบปากคำ (กรณีบัตรหาย หรือบัตรหมดอายุเกินกว่า 1 ปี) [download] จำนวน 1 ชุด
3. เอกสารหลักฐานแสดงตนที่ออกโดยราชการไทย และมีเลขประจำตัว 13 หลัก คือ บัตรประชาชนไทย (บัตรเดิม), หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุใช้งาน (ตัวจริง พร้อมสำเนา) สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น
4. กรณีบัตรหาย ต้องมีหนังสือเดินทางไทยที่ยังไม่หมดอายุ และสำเนาทะเบียนบ้าน
5. กรณีบัตรหมดอายุ  ถูกทำลาย ชำรุด หรือ แก้ไขชื่อตัว-ชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน หรือย้ายที่อยู่ ให้นำบัตรประชาชนใบเก่า และ หนังสือเดินทางไทย ที่ยังไม่หมดอายุ
หมายเหตุ: ขอความร่วมมือท่านนำเอกสารประกอบมาให้ครบถ้วนในวันรับบริการ เพื่อหลีกเลี่ยงการนำส่งข้อมูลขัดข้อง ซึ่งอาจจะทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้

Latest Tweets

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

23-Apr-201922-Apr-2019

 

ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015