การเปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนราษฎร

การเปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนราษฎร

อัตราค่าไปรษณีย์ได้ปรับราคาเป็น 28.75 ดอลลาร์สหรัฐ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ให้บริการรับรองลายมือชื่อในเอกสารไทย (หนังสือมอบอำนาจ)
สำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ใน 13 รัฐในเขตอาณา รวมทั้งกรุงวอชิงตัน และ 1 เครือรัฐ คือ

1) Texas 2) Florida 3) Georgia 4) Maryland 5) Virginia 6) West Virginia 7) Delaware 8) Alabama 9) Tennessee 10) Louisiana 11) Mississippi 12) South Carolina 13) North Carolina และ 14) District of Columbia 15) Puerto Rico  

ข้อมูลทั่วไป

– การเปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนราษฎร หรือ การบันทึกฐานะแห่งครอบครัวภายหลังการสมรส/หย่า จะต้องดำเนินการที่ประเทศไทยเท่านั้น โดยผู้ร้องที่จดทะเบียนสมรส/หย่าภายใต้กฎหมายต่างประเทศ เช่น กฎหมายสหรัฐอเมริกา และต้องการจะเปลี่ยนนามสกุลหลังการสมรส/หย่า ต้องยื่นคำร้องขอบันทึกฐานะแห่งครอบครัวและเปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนราษฎรที่สำนักงานเขต/อำเภอที่ประเทศไทยเท่านั้น หากผู้ร้องจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายอเมริกา จะต้องนำทะเบียนสมรส/หย่าที่ออกหน่วยราชการสหรัฐอเมริกาไปผ่านการรับรองเอกสาร 3 แห่งในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Secretary of State, Department of States และสถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนที่จะนำไปใช้ที่ประเทศไทย

– สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับรองลายมือชื่อในเอกสารที่กรอกข้อความไม่ครบถ้วน

– สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองเฉพาะลายมือชื่อ ไม่รับรองข้อความใดๆ ที่ปรากฎในเอกสาร 

ขั้นตอนการดำเนินการ (4 ขั้นตอน)

ขั้นตอนที่ 1

การรับรองทะเบียนสมรส/หย่าที่

Secretary of State ของมลรัฐที่ออกเอกสารให้

ขั้นตอนที่ 1  นำทะเบียนสมรส/หย่าท้องถิ่นของทางราชการสหรัฐฯไปผ่านการรับรองจาก Office of the Secretary หรือ State Authentication ของรัฐที่ออกทะเบียนสมรส/หย่าท้องถิ่นให้  ท่านสามารถหาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับส่งเอกสารไปรับรองได้ที่
http://www.nass.org/business-services/apostillesdocument-authentication-services (เลือก Business Services > Apostilles/Authentications > เลือกรัฐที่ออกทะเบียนสมรส/หย่าท้องถิ่นให้)
kisspng-computer-icons-arrow-drop-down-list-arrow-down-icon-free-5ab086ea321f58.9035449115215183142053

ขั้นตอนที่ 2

การรับรองทะเบียนสมรส/หย่าที่

Department of State, Washington DC (กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ)

ขั้นตอนที่ 2  นำทะเบียนสมรส/หย่าท้องถิ่นที่ผ่านการรับรองในขั้นตอนที่ 1  ไปผ่านการรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ Department of State, Authentication Office, Washington DC ท่านสามารถหาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับส่งเอกสารไปรับรองได้ที่

https://travel.state.gov/content/travel/en/legal-considerations/judicial/authentication-of-documents/office-of-authentications.html

Physical Address:

Office of Authentications
U.S. Department of State
600 19th Street, NW
Washington, DC 20006

Mailing Address:

Office of Authentications
U.S. Department of State
CA/PPT/S/TO/AUT
44132 Mercure Circle
PO Box 1206
Sterling, VA 20166-1206

*** ใบทะเบียนสมรส/หย่าท้องถิ่นที่ออกโดยทางการสหรัฐฯ จะต้องผ่านการรับรอง 2 แห่งดังกล่าวก่อนที่ยื่นต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ  เนื่องจากเป็นระเบียบในการนำเอกสารต่างประเทศไปใช้ต่อหน่วยราชการไทย ซึ่งจะต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศของประเทศนั้นๆ ก่อนเสมอ ***
kisspng-computer-icons-arrow-drop-down-list-arrow-down-icon-free-5ab086ea321f58.9035449115215183142053

ขั้นตอนที่ 3

การรับรองทะเบียนสมรส/หย่าที่

สถานเอกอัครราชทูตฯ

ขั้นตอนที่ 3  ยื่นเอกสารต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องได้ 2 วิธี คือ

**ประกาศการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการกงสุลเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ (โคโรนาไวรัส)***

     – ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์

     – ที่อยู่

Royal Thai Embassy, Consular Office 

2300 Kalorama Rd., N.W.

Washington DC 20008

ทั้งนี้ การยื่นคำร้องต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อนำไปใช้ในการเปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนราษฎรที่ประเทศไทย จะแบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้

3.1  กรณีผู้ร้องและคู่สมรสเดินทางไปแสดงตนที่สำนักงานเขต/อำเภอ

3.2  กรณีคู่สมรสไม่สามารถเดินทางไปแสดงตนที่สำนักงานเขต/อำเภอ

3.3  กรณีผู้ร้องและคู่สมรสไม่สามารถเดินทางไปแสดงตนที่สำนักงานเขต/อำเภอ (มอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน)

————————————

3.1  กรณีผู้ร้องและคู่สมรสเดินทางไปแสดงตนที่สำนักงานเขต/อำเภอ

– กรอกคำร้องนิติกรณ์ [Download] จำนวน 1 ชุด

– ทะเบียนสมรส/หย่า ที่ผ่านการรับรองจาก Secretary of State และ Department of State ตัวจริง จำนวน 1 ชุด พร้อมสำเนาทุกหน้า จำนวน 1 ชุด

– สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ร้องและคู่สมรส (ที่ยังมีอายุอยู่) หน้าที่มีรูปถ่ายจนถึงหน้าที่ประทับตราวันต่ออายุและวันหมดอายุ จำนวน 1 ชุด (หากคู่สมรสที่เป็นชาวต่างชาติไม่มีหนังสือเดินทาง ให้ถ่ายสำเนาของสูติบัตร และ D. Card/ Driver’s License)

ค่าธรรมเนียม

– ค่าธรรมเนียมในการรับรองทะเบียนสมรส/หย่า ฉบับละ 15.00 ดอลลาร์สหรัฐ

– วิธีการชำระเงิน ชำระเป็น Money Order หรือ Cashier Check สั่งจ่าย “Royal Thai Embassy”

 

3.2  กรณีคู่สมรสไม่สามารถเดินทางไปแสดงตนที่สำนักงานเขต/อำเภอ

– กรอกคำร้องนิติกรณ์ [Download]จำนวน 1 ชุด

– ในกรณีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ กรอกหนังสือตกลงการใช้ชื่อสกุล [Download] จำนวน 1 ชุด พร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด ทั้งนี้ ท่านและคู่สมรสต้องไปเซ็นชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายเซ็นของท่านและคู่สมรส หลังจากนั้น ดำเนินการตามขั้นตอน 1-3 ข้างต้น (Secretary of State และ Department of State และส่งมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)

– ในกรณีคู่สมรสเป็นชาวไทย กรอกหนังสือตกลงการใช้ชื่อสกุล [Download] จำนวน 1 ชุด พร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด ทั้งนี้ ผู้ร้องและคู่สมรสต้องมีแบบฟอร์มรับรองลายมือชื่อ Notary Public for Signature [Download] ซึ่งท่านและคู่สมรสต้องไปเซ็นชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายเซ็นของท่านและคู่สมรส คนละ 1 ชุด

– ทะเบียนสมรส/หย่า ที่ผ่านการรับรองจาก Secretary of State และ Department of State ตัวจริง จำนวน 1 ชุด พร้อมสำเนาทุกหน้า จำนวน 1 ชุด

– สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ร้องและคู่สมรส (ที่ยังมีอายุอยู่) หน้าที่มีรูปถ่ายจนถึงหน้าที่ประทับตราวันต่ออายุและวันหมดอายุ จำนวน 1 ชุด (หากคู่สมรสที่เป็นชาวต่างชาติไม่มีหนังสือเดินทาง ให้ถ่ายสำเนาของสูติบัตร และ I.D. Card/ Driver’s License) สำเนาจะต้องผ่านการรับรองโดย Notary Public คนละ 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม

– ค่าธรรมเนียม 30 ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วย

1. ค่าธรรมเนียมในการรับรองทะเบียนสมรส/หย่า ฉบับละ 15.00 ดอลลาร์สหรัฐ

2. ค่าธรรมเนียมในการรับรองลายมือชื่อในหนังสือตกลงการใช้ชื่อสกุล ฉบับละ 15.00 ดอลลาร์สหรัฐ

– วิธีการชำระเงิน ชำระเป็น Money Order หรือ Cashier Check สั่งจ่าย “Royal Thai Embassy”

————————————

3.3  กรณีผู้ร้องและคู่สมรสไม่สามารถเดินทางไปแสดงตนที่สำนักงานเขต/อำเภอ (มอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน)

– กรอกคำร้องนิติกรณ์ [Download] จำนวน 1 ชุด

– กรอกหนังสือตกลงการใช้ชื่อสกุล [Download] จำนวน 1 ชุด พร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด (ขั้นตอนตามข้อ 3.2) 

– กรอกหนังสือมอบอำนาจสำหรับเปลี่ยนนามสกุล [Download] จำนวน 1 ชุด พร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด

– กรณียื่นคำร้องทางไปรษณีย์ ผู้ร้องต้องมีแบบฟอร์มรับรองลายมือชื่อ Notary Public for Signature [Download] ซึ่งท่านต้องไปเซ็นชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายเซ็นของท่าน คนละ 1 ชุด

– ทะเบียนสมรส/หย่า ที่ผ่านการรับรองจาก Secretary of State และ Department of State ตัวจริง จำนวน 1 ชุด พร้อมสำเนาทุกหน้า จำนวน 1 ชุด

– หนังสือเดินทางของผู้ร้อง เล่มจริงที่ยังมีอายุใช้งาน

– สำเนาหนังสือเดินทางของคู่สมรส (ที่ยังมีอายุอยู่) หน้าที่มีรูปถ่ายจนถึงหน้าที่ประทับตราวันต่ออายุและวันหมดอายุ จำนวน 1 ชุด (หากคู่สมรสไม่มีหนังสือเดินทาง ให้ถ่ายสำเนาของ D. Card หรือ Driver’s License) สำเนาจะต้องผ่านการรับรองโดย Notary Public จำนวน 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม

– ค่าธรรมเนียม 60.00 ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วย

1. ค่าธรรมเนียมในการรับรองทะเบียนสมรส/หย่า ฉบับละ 15.00 ดอลลาร์สหรัฐ

2. ค่าธรรมเนียมในการรับรองลายมือชื่อในหนังสือตกลงการใช้ชื่อสกุล ฉบับละ 15.00 ดอลลาร์สหรัฐ

3. ค่าธรรมเนียมในการรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ ฉบับละ 15 ดอลลาร์สหรัฐ

4. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสำเนาถูกต้องของหนังสือเดินทาง ฉบับละ 15.00 ดอลลาร์สหรัฐ

-วิธีการชำระเงิน ชำระเป็น Money Order หรือ Cashier Check สั่งจ่าย “Royal Thai Embassy”

ระยะเวลาในการดำเนินการ

การออกเอกสารจะใช้เวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์ นับจากวันที่สถานเอกอัครราชทูตฯได้รับคำร้อง

การขอรับเอกสาร

***ประกาศการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการกงสุลเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ (โคโรนาไวรัส)***

– รับเอกสารทางไปรษณีย์ ท่านต้องดำเนินการ ดังนี้

  1. เตรียมซอง Express Mail ของ USPS. Post Office ติดแสตมป์ ราคา $28.75 ดอลลาร์สหรัฐ

(ไม่รับ Meter Stamp)

  1. เขียนชื่อ-ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ บนซอง ถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน

หมายเหตุ

  1. สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ ไม่ว่ากรณีใด
  2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.thaiembdc.org หัวข้อ Application form

Consular section
Royal Thai Embassy
2300 Kalorama Rd., NW
Washington, DC 20008
Tel. (202) 640-1439
Fax. (202) 459-9536
Email: legalization@thaiembdc.org

ขั้นตอนที่ 4  การดำเนินการในประเทศไทย

4.1  นำเอกสารตัวจริงที่ผ่านขั้นตอนการรับรองเอกสารทั้งสามแห่งในสหรัฐอเมริกา (Office of the Secretary of State, Department of State และสถานเอกอัครราชทูตฯ) ไปประเทศไทยและนำใบทะเบียนสมรส/หย่า ไปแปลเป็นภาษาไทยได้ตามร้านรับจ้างแปลทั่วไป

4.2  นำใบทะเบียนสมรส/หย่า พร้อมคำแปลภาษาไทย ไปที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อรับรองเอกสารดังกล่าว

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-575-1056-61 โทรสาร : 02-575-1054

เวลาทำการ : 08.30-14.30 น. (ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

อีเมลล์ : consular04@mfa.go.th  เวปไซต์ www.consular.go.th

4.3  นำเอกสารตัวจริงและคำแปลที่ผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ไปยื่นคำร้องต่อที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือเขตที่ท่านมีชื่ออยู่ เพื่อทำการบันทึกสถานะครอบครัว โดยเปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนบ้าน หลังจากนั้น ท่านจะต้องทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ เพื่อนำไปใช้ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (e-passport)