การขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

เอกสารหลักฐานประกอบคำร้องนิติกรณ์เพื่อการขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

 

1.) หนังสือรับรองจากสถานศึกษาปัจจุบัน พร้อมคำแปลซึ่งพิมพ์เป็นภาษาไทยทั้งฉบับ โดยผู้แปลต้องเขียนรับรองคำแปลถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ

และระบุรายละเอียดดังนี้

            1.1 กำลังศึกษาในสาขา/หลักสูตรวิชาใด (Name of Program of Study) ณ สถานศึกษาใด (Name of Institute) รวมทั้งที่ตั้งของสถานศึกษา

            1.2 เริ่มเข้าศึกษาเมื่อใด (Date of Admission) และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเมื่อใด  (Date of Graduation)

            1.3 ระดับการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ (Degree) และภาควิชาเอก (Major)

2.)  คำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมล์

3.) แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร 1 ชุด

4.) สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด ซึ่งต้องระบุรับรองสำเนาถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ Notary Public

5.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (ผู้ขอผ่อนผันต้องรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ)

6.)   สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (ผู้ขอผ่อนผันต้องรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ)

7.) สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด. 9) (ผู้ขอผ่อนผันต้องรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ)

8.) สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด. 35) หากมี (ผู้ขอผ่อนผันต้องรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ)

9.) ค่าธรรมเนียมการรับรองคำแปลหนังสือรับรองจากสถานศึกษา 15 ดอลลาร์สหรัฐ (รับเฉพาะ Money Order หรือ Cashier’s Check ,  payable to “Royal Thai Embassy”)

การยื่นคำร้อง

***ประกาศการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการกงสุลเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ (โคโรนาไวรัส)***

 

–ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ : ที่อยู่ Royal Thai Embassy                                                                                                   2300 Kalorama Rd. N.W. Washington D.C. 20008

ระยะเวลาในการดำเนินการ
– กรณียื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะใช้เวลาในดำเนินการประมาณ 10 วันทำการ

– กรณียื่นคำร้องทางไปรษณีย์ จะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 15 วันทำการ

การขอรับเอกสาร

****ประกาศการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการกงสุลเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ (โคโรนาไวรัส)***

 

  • – รับเอกสารทางไปรษณีย์ ท่านต้องดำเนินการ ดังนี้
  1. เตรียมซอง Express Mail ของ USPS. Post Office ติดแสตมป์ ราคา 26.35 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รับ Meter Stamp)
  2. เขียนชื่อ-ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ บนซอง ถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน

 หมายเหตุ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

Consular section
Royal Thai Embassy
2300 Kalorama Rd., NW
Washington, DC 20008
Tel. (202) 640-1439
Fax. (202) 459-9536
Email: legalization@thaiembdc.org