การขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

เอกสารหลักฐานประกอบคำร้องนิติกรณ์เพื่อการขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

และระบุรายละเอียดดังนี้

            1.1 กำลังศึกษาในสาขา/หลักสูตรวิชาใด (Name of Program of Study) ณ สถานศึกษาใด (Name of Institute) รวมทั้งที่ตั้งของสถานศึกษา

            1.2 เริ่มเข้าศึกษาเมื่อใด (Date of Admission) และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเมื่อใด  (Date of Graduation)

            1.3 ระดับการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ (Degree) และภาควิชาเอก (Major)

*หนังสือ / เอกสารรับรองจาก National Student Clearinghouse จะไม่ระบุรายละเอียดที่จำเป็นข้างต้น

*สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับสำเนาหนังสือเดินทางที่หมดอายุไปแล้ว

–ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ : 

ที่อยู่ Royal Thai Embassy
Attn: ผ่อนผันทหาร
2300 Kalorama Rd. N.W. Washington D.C. 20008

  • – รับเอกสารทางไปรษณีย์ ท่านต้องดำเนินการ ดังนี้
  1. เตรียมซอง Express Mail ของ USPS. Post Office ติดแสตมป์ ราคา 26.95 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รับ Meter Stamp)
  2. เขียนชื่อ-ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ บนซอง ถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน

 หมายเหตุ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

Consular section
Royal Thai Embassy
2300 Kalorama Rd., NW
Washington, DC 20008
Tel. (202) 640-1439
Fax. (202) 459-9536
Email: legalization@thaiembdc.org