การขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

เอกสารหลักฐานประกอบคำร้องนิติกรณ์เพื่อการขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

(สำหรับนักศึกษาไทยที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. และอาศัยอยู่ในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน คือ Alabama, Delaware, Florida, Georgia, Louisiana, Maryland, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia, West Virginia, Puerto Rico, District of Columbia)

1.) หนังสือรับรองจากสถานศึกษาปัจจุบัน พร้อมคำแปลซึ่งพิมพ์หรือเขียนตัวบรรจงเป็นภาษาไทยทั้งฉบับโดยผู้แปลต้องลงลายมื่อชื่อรับรองคำแปลถูกต้อง และระบุรายละเอียดดังนี้

            1.1 กำลังศึกษาในสาขา/หลักสูตรวิชาใด (Name of Program of Study) ณ สถานศึกษาใด (Name of Institute) รวมทั้งที่ตั้งของสถานศึกษา

            1.2 เริ่มเข้าศึกษาเมื่อใด (Date of Admission) และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเมื่อใด  (Date of Graduation)

            1.3 ระดับการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ (Degree) และภาควิชาเอก (Major)

2.)  คำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมล์

3.) แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร 1 ชุด

4.) สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด ซึ่งต้องระบุรับรองสำเนาถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ Notary Public

5.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (ผู้ขอผ่อนผันต้องรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ)

6.)   สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (ผู้ขอผ่อนผันต้องรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ)

7.) สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด. 9) (ผู้ขอผ่อนผันต้องรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ)

8.) สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด. 35) หากมี (ผู้ขอผ่อนผันต้องรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ)

9.) ค่าธรรมเนียมการรับรองคำแปลหนังสือรับรองจากสถานศึกษา 15 ดอลลาร์สหรัฐ (รับเฉพาะ Money Order หรือ Cashier’s Check ,  payable to “Royal Thai Embassy”)

 

   การขอรับเอกสาร

ผู้ร้องสามารถรับเอกสารได้ 2 วิธี

1. รับเอกสารด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยช่วงเวลาในการรับเอกสาร คือ

9.00 – 12.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการสถานทูต)

ที่อยู่  : Consular Office
Royal Thai Embassy
2300 Kalorama Rd., N.W.
Washington,D.C 20008

2.รับเอกสารทางไปรษณีย์ ท่านต้องดำเนินการ ดังนี้

เตรียมซอง Express Mail ของ U.S. Post Office ติดแสตมป์ ราคา 25.50 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รับ Meter Stamp)

เขียนชื่อ-ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ บนซอง ถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน

ที่อยู่  : Consular Office
Royal Thai Embassy
2300 Kalorama Rd., N.W.
Washington,D.C 20008

 

หมายเหตุ

1.สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ thaiembdc.org หัวข้อ “แบบฟอร์มกงสุล”

Featured Videos

Latest Tweets

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

22-Jan-201922-Jan-2019
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015