การขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

อัตราค่าไปรษณีย์ได้ปรับราคาเป็น 28.75 ดอลลาร์สหรัฐ

1. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาปัจจุบัน (ไม่ใช่จาก National Student Clearinghouse*) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด และคำแปลซึ่งพิมพ์เป็นภาษาไทยทั้งฉบับ พร้อมสำเนาอีก 1 ชุด โดยผู้แปลต้องเขียนรับรองคำแปลถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ และระบุรายละเอียดดังนี้

1.1 กำลังศึกษาในสาขา/หลักสูตรวิชาใด (Name of Program of Study) ณ สถานศึกษาใด (Name of Institute) รวมทั้งที่ตั้งของสถานศึกษา

1.2 เริ่มเข้าศึกษาเมื่อใด (Date of Admission) และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเมื่อใด (Date of Graduation) 

1.3 ระดับการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ (Degree) และภาควิชาเอก (Major) 

*หนังสือ/เอกสารรับรองจาก National Student Clearinghouse จะไม่ระบุรายละเอียดที่จำเป็นข้างต้น

2. คำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด และระบุหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลที่สามารถติดต่อได้

 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คำร้องนิติกรณ์ 

3. แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร 1 ชุด

4. สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุ จำนวน 2 ชุด ซึ่งต้องระบุรับรองสำเนาถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ Notary Public (โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่รับสำเนาหนังสือเดินทางที่หมดอายุแล้ว)

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุ จำนวน 2 ชุด ซึ่งผู้ขอผ่อนผันต้องรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับด้วย (โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับสำเนาบัตรประชาชนที่หมดอายุแล้ว)

6. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด ซึ่งผู้ขอผ่อนผันต้องรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับด้วย

7. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน แบบ สด. 9 จำนวน 2 ชุด ซึ่งผู้ขอผ่อนผันต้องรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับด้วย

8. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร แบบ สด. 35 จำนวน 2 ชุด (หากมี) ซึ่งผู้ขอผ่อนผันต้องรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับด้วย

9. ค่าธรรมเนียมการรับรองคำแปลหนังสือรับรองจากสถานศึกษา จำนวน 15 ดอลลาร์สหรัฐ โดยต้องชำระเป็น Money Order หรือ Cashier's Check ที่สั่งจ่าย "Royal Thai Embassy" เท่านั้น

ผู้ขอรับบริการต้องดำเนินการยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ เท่านั้น โดยสามารถส่งเอกสารมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ 

Royal Thai Embassy
Attn: ผ่อนผันทหาร
2300 Kalorama Rd. N.W. Washington D.C. 20008

ใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 7 วันทำการ

  • ผู้ขอรับบริการสามารถรับเอกสารได้ทางไปรษณีย์ โดยต้องดำเนินการ ดังนี้
  •  
  1. 1. เตรียมซอง Express Mail ของ USPS Post Office โดยติดแสตมป์ ราคา 28.75 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รับ Meter Stamp)
  2. 2. เขียนชื่อ-ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ บนซอง ถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน
  3.  

 หมายเหตุ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

ฝ่ายนิติกรณ๋ (Legaliation section) 

หมายเลขโทรศัพท์ (202) 640-1439

อีเมล: legalization@thaiembdc.org