กงสุลสัญจร

ประกาศเลื่อนกำหนดจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรในปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในสหรัฐอเมริกาเปนวงกว้าง และจากข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ (Centers for Disease Control and Prevention – CDC) แนะนำให้ พิจารณาจำกัดการประชุมหรือการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และเห็นว่าเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสและความปลอดภัยของผู้ที่ประสงค์จะเดินทางมารับบริการ จึงยังไม่สามารถกำหนดจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรประจำปี ๒๕๖๔ ได้ในขณะนี้

อนึ่ง เมื่อสถานการณ์กลับมาสู่ภาวะปกติ สถานเอกอัครราชทูตฯจะพิจารณากำหนดวันจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ เมืองต่าง ๆ อีกครั้ง และจะประกาศแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ ต่อไป (www.thaiembdc.org)

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขออภัยในความไม่สะดวก และขอให้ชุมชนไทยในสหรัฐฯ ติดตามสถานการณ์และคำแนะนำในการปฏิบัติตนได้ทางเว็บไซต์ของ CDC (www.cdc.gov)  อย่างไรก็ดี ในระหว่างนี้ หากท่านมีความประสงค์จะทำหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนไทย ท่านสามารถติดต่อเพื่อขอรับบริการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสอบถามรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ฝายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ (งานหนังสือเดินทาง โทรศัพท์ ๒๐๒-๖๔๐- ๕๓๑๐ อีเมล passport@thaiembdc.org และ งานบัตรประชาชน โทรศัพท์ ๒๐๒ -๖๔๐-๕๓๒๘ อีเมล idcard@thaiembdc.org)

จึงขอประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

อ่านประกาศ เลื่อนกำหนดจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ | PDF

 

 


 

การให้บริการกงสุลสัญจรปี 2563/2020

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

หากท่านประสงค์จะรับบริการ กรุณาส่งเอกสารทางระบบการลงทะเบียนเพื่อจองนัดหมาย ตามขั้นตอนด้านล่าง :

ขั้นตอนการยื่นคำขอเพื่อทำหนังสือเดินทาง และ/หรือ บัตรประจำตัวประชาชน ในช่วงกงสุลสัญจร

1. หนังสือเดินทาง (E-Passport)

1.1 เตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอหนังสือเดินทางให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยสามารถดูรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นขอหนังสือเดินทางได้ที่นี้(กดที่นี้เพื่อตรวจดูเอกสารที่จะต้องใช้ยื่น)

1.2 ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อจองนัดหมาย (โดยการเลือกเมืองและบริการที่ท่านประสงค์จะทำการนัดหมายทางด้านล่าง) สแกนส่ง ใบคำร้องขอหนังสือเดินทาง และเอกสารประกอบทั้งหมด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในเบื้องต้น

1.3 รอการติดต่อกลับจากสถานเอกอัครราชทูต เพื่อรับการยืนยันวันและเวลานัดหมาย โดยขอความกรุณาเข้ารับบริการตามวันและเวลาดังกล่าว เพื่อมิให้กระทบสิทธิของผู้อื่น
*และนำเอกสารฉบับจริง รวมถึงค่าธรรมเนียมมาพบเจ้าหน้าที่ในวันนัดหมาย

1.4 ชำระค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางโดยนำ Cashier check หรือ Money order สั่งจ่าย “Royal Thai Embassy” จำนวน $35.00 ดอลลาร์สหรัฐ และค่าไปรษณีย์ส่งกลับด้วยเงินสด Cash จำนวน $26.35 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อชำระแก่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันเวลาและสถานที่ที่ให้บริการกงสุลสัญจร
*Regarding to USPS. following new pricing will take effective January 26, 2020.

1.5 รอรับหนังสือเดินทางทั้งเล่มเดิมและเล่มใหม่ ทางไปรษณีย์ประมาณ 4-6 สัปดาห์นับตั้งแต่วันรับบริการ (เจ้าหน้าที่จะเก็บหนังสือเดินทางเล่มเดิมของท่านในวันมารับบริการและส่งคืนให้แก่ท่านพร้อมหนังสือเดินทางเล่มใหม่)

หากมีข้อสงสัยในการลงทะเบียน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่

Email – passport@thaiembdc.org
Tel – (202)640-5310 คุณพัทธนันท์ (202)640-5897 คุณนภสินธุ์

แบบฟอร์มงานหนังสือเดินทาง (Passport Application Forms)


2. บัตรประชาชน

2.1 กรอกข้อมูลลงใน แบบแจ้งความประสงค์ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน (Thai ID Application)

2.2 ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อจองนัดหมาย (โดยการเลือกเมืองทางด้านล่าง) สแกนส่งแบบแจ้งความประสงค์ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน และ เอกสารประกอบทั้งหมด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในเบื้องต้น (กดที่นี้เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการยื่นขอบัตรประชาชน)

2.3  รอการติดต่อกลับจากสถานเอกอัครราชทูต เพื่อรับการยืนยันวันและเวลานัดหมาย โดยขอความกรุณาเข้ารับบริการตามวันและเวลาดังกล่าว เพื่อมิให้กระทบสิทธิของผู้อื่น
*และนำเอกสารฉบับจริง รวมถึงค่าธรรมเนียมมาพบเจ้าหน้าที่ในวันนัดหมาย

2.4  ชำระค่าธรรมเนียมบัตรประจำตัวประชาชนโดยเตรียมเงินสด จำนวน $4.00 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อชำระแก่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันเวลาและสถานที่ที่ให้บริการกงสุลสัญจร [เฉพาะกรณีบัตรหาย หรือถูกทำลาย บัตรชำรุด (ในสาระสำคัญในส่วนของรูปถ่าย หรือรายการบุคคลเจ้าของบัตร หรือวัสดุเคลือบบัตรป้องกันการปลอมแปลง) หรือแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน หรือย้ายที่อยู่ตามมาตรา 6 จัตวา] อนึ่ง สำหรับกรณีการทำบัตรประชาชนเนื่องจากบัตรหมดอายุจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม

2.5  กรณีบัตรหมดอายุให้นำบัตรประชาชนมาด้วย

หากมีข้อสงสัยในการลงทะเบียน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่

Email – idcard@thaiembdc.org
Tel – (202)640-5328 คุณเคเร็น (202)640-5325 คุณนภสินธุ์

** หมายเหตุ:
แบบฟอร์มงานบัตรประจำตัวประชาชน (Thai ID. Card Application Form)

*เพื่อการจัดระบบคิวนัดหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปิดรับนัดหมายลงทะเบียนล่วงหน้า ๑ สัปดาห์ก่อนการให้บริการกงสุลสัญจร 
กรุณานำใบคำร้อง และเอกสารประกอบต่างๆ มาในวันเข้ารับบริการด้วย

 

สถานเอกอัครราชทูต กำหนดที่จะให้บริการกงสุลสัญจรในปี 2563 ดังนี้

 

1). 11-12 มกราคม, 2563

เปิดให้ลงทะเบียนในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562
ปิดรับลงทะเบียนในวันศุกร์ที่  3 มกราคม 2563

ATLANTA, GA.
วัดพุทธบูชา
(Wat Buddhabucha)
3094 Rainbow Dr, Decatur, GA. 30034
Tel. (404)284-2416
    

**ข่าวการให้บริการกงสุลสัญจรที่ Atlanta**

 

2). 22-23 กุมภาพันธ์, 2563

เปิดให้ลงทะเบียนในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563
ปิดรับลงทะเบียนในวันศุกร์ที่  14 กุมภาพันธ์ 2563

Navarre, FL.
วัดฟลอริดาพุทธาราม
(Wat Florida Buddharam)
2137 Fox Den Dr., Navarre, FL. 32566

Tel. (850)939-9287

**ข่าวการให้บริการกงสุลสัญจรที่ Navarre**

 

3). 21-22 มีนาคม, 2563

ปิดลงทะเบียนชั่วคราว

DALLAS, TX.
วัดพุทธดัลลัส
(The Buddhist Center of Dallas)
8484 Stults Rd., Dallas, TX 75243
Tel. (214)340-6187

**ประกาศการเลื่อนให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธดัลลัส**

 

4). 18-19 เมษายน, 2563

ปิดลงทะเบียนชั่วคราว

MIAMI, FL.
วัดพุทธรังษี
(Wat Buddharangsri Of Miami)
15200 S.W. 240th St. Homestead, FL. 33032
Tel. (305)247-3092

**ประกาศการเลื่อนให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธรังษี**

 

5). 16-17 พฤษภาคม, 2563

HOUSTON, TX.
วัดพุทธาวาส
(Wat Buddhavas Of Houston)
6007 Spindle Dr., Houston, TX. 77086
Tel. (281)820-3255

**ประกาศการเลื่อนให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธาวาส**

 

6). 6-7 มิถุนายน, 2563

Kissimmee, FL.
วัดฟลอริดาธรรมาราม
(Wat Florida Dhammaram)
2421 Old Vineland Rd., Kissimmee, FL 34746
 Tel. (407)397-9552

**ประกาศการเลื่อนให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดฟลอริดาธรรมาราม**