หนังสือเดินทาง

งานหนังสือเดินทาง

การบริการทำเล่มหนังสือเดินทางใหม่ที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ
จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลาตั้งแต่ 9.00 – 12.00 น.

การขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (English)
หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) คือหนังสือเดินทางที่มีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (Biometric Data) ได้แก่ รูปใบหน้าและม่านตา หรือลายนิ้วมือไว้ใน Contactless Integrated circuit ซึ่งฝังอยู่ในหนังสือเดินทางและมีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของหนังสือเดินทาง

E-Passport มีอายุ 5 ปี และไม่สามารถต่ออายุในเล่มเดิมได้ ดังนั้นเมื่อหนังสือเดินทางหมดอายุ จะต้องขอทำเล่มใหม่ข้อมูลส่วนตัวในหนังสือเดินทางจะอ้างอิงตามข้อมูลในทะเบียนบ้านของผู้ขอหนังสือเดินทางที่ประเทศไทยดังนั้น ชื่อ – สกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะตรงกับหลักฐานทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับหนังสือเดินทางเล่มเดิม หากผู้ร้องต้องการให้นามสกุลใน หนังสือเดินทางเป็นนามสกุลหลังการ สมรส/หย่า จะต้องแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ก่อนที่จะขอทำหนังสือเดินทาง

การยื่นคำร้อง
หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ร้องต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง ที่ฝ่ายกงสุล ซึ่งท่านไม่สามารถทำทางไปรษณีย์ได้ เนื่องจากต้องมีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (ถ่ายภาพใบหน้าและพิมพ์ลายนิ้วมือ)

  • หากท่านประสงค์จะขอต่ออายุหนังสือเดินทางไทย ที่ทำการฝ่ายกงสุล ในวันทำการปกติ (จันทร์-ศุกร์) ระหว่างเวลา 09.00-12.00น.
    ท่านสามารถมาด้วยตนเอง หรือท่านสามารถขอจองนัดหมายได้ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ http://www.thaiembdc.setmore.com
    เพื่อความสะดวกในการรับบริการของตัวท่านเอง หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล แผนกหนังสือเดินทางได้ที่เบอร์โทรศัพท์ (202)640-5310 ระหว่างเวลา 09-00.12.00น. และ 14.00-17.00น. หรืออีเมล์ passport@thaiembdc.org
เอกสาร / หลักฐานที่จะต้องยื่น ได้แก่
– คำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport Application Form) [ Download ]
– บันทึกสอบสวน (สำหรับกรณีหนังสือเดินทางหาย/ขาดอายุเกินกว่า 1 ปี/ยื่นขอหนังสือเดินทางเป็นเล่มแรก [ Download ]
– คำให้การหนังสือเดินทางหาย (Lost Passport Report)  [ Download ] กรณีหนังสือเดินทางหาย และใบแจ้งความจากสถานีตำรวจท้องถิ่น 
– บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมด้วยสำเนา 1 ชุด ซึ่งมีหมายเลขประจำตัว 13 หลักของผู้ร้องฯ
– หนังสือเดินทางฉบับปัจจุบัน พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก ที่มีรูปถ่าย และรายละเอียดของผู้ร้องฯ 1 ชุด
** ขอความกรุณา จัดเตรียมสำเนาเอกสารมาด้วยตนเองให้ครบถ้วนในวันยื่นขอรับบริการ **
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม 35.00 ดอลลาร์สหรัฐ
ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check สั่งจ่าย Royal Thai Embassy
(ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัวและบัตรเครดิต)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้ยื่นคำร้องฯ ที่เป็นผู้เยาว์ (มีอายุไม่ครบ
20 ปีบริบูรณ์)
– สูติบัตรไทย พร้อมด้วยสำเนา 1 ชุด
– หนังสือเดินทาง ทะเบียนบ้าน และ/หรือ บัตรประจำตัวประชาชนไทยของบิดามารดาและของผู้เยาว์ พร้อมด้วยสำเนาอย่างละ 1 ชุด
– ทะเบียนสมรส/ป.ค.14 หรือทะเบียนหย่าของบิดามารดา พร้อมด้วยสำเนา 1 ชุด
– บิดาและมารดาของผู้เยาว์ จะต้องมาลงนามให้ความยินยอมในการออกหนังสือเดินทาง ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ หากบิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ ให้ทำ “หนังสือมอบอำนาจและให้ความยินยอม” (สำหรับทำหนังสือเดินทางให้ผู้เยาว์) โดยต้องไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายมือชื่อของบิดาและมารดา ในกรณีที่บิดามารดาอยู่ที่ประเทศไทย ทั้งบิดาและมารดาต้องทำ “หนังสือให้ความยินยอม” ให้บุตรทำหนังสือเดินทางผ่านกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ [กทม.] หรือผ่านที่ว่าการอำเภอ [ต่างจังหวัด] กรณีที่บิดามารดาจดทะเบียนหย่าแล้ว ให้ฝ่ายที่มีอำนาจปกครองบุตรเป็นผู้ลงนามในหนังสือยินยอมเพียงฝ่ายเดียว
ผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ที่ลามาศึกษาต่อ
– ข้าราชการและนักศึกษาที่ลามาศึกษาต่อนอกความดูแลของก.พ. จะต้องยื่นหนังสือของส่วนราชการต้นสังกัด
ที่อนุมัติให้ลาศึกษาต่อ พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด
– ข้าราชการและนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ให้ยื่นเรื่องผ่านสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐฯ
ผู้ยื่นคำร้องเป็นพระภิกษุ
– สำเนามติมหาเถรสมาคมอนุมัติการต่ออายุ (ออก) หนังสือเดินทาง ซึ่งระบุชื่อ และฉายา หรือนามสกุลที่ตรงกับหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด
– ใบสุทธิ พร้อมสำเนา 1 ชุด
– ทะเบียนบ้าน พร้อมด้วยสำเนา 1 ชุด
การรับเล่มหนังสือเดินทางอีเล็กทรอนิกส์
ผู้ร้องฯ สามารถรับเล่มหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 3 วิธี คือ
1. มารับเล่มหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง โดยต้องนำใบเสร็จรับเงินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
2. ทำหนังสือมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งอื่นมารับแทน
3. หากประสงค์ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดส่งกลับให้ทางไปรษณีย์ กรุณาจัดหาซองติดแสตมป์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน ติดแสตมป์แบบธรรมดา (ไม่รับ Meter Stamp) ราคา $25.50  (สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดส่งเฉพาะ Express Mail เท่านั้น )
* Regarding to the USPS. following new pricing rate will take effective January 27, 2019  (Read USPS. 2019 Rates Guide)
**หมายเหตุ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ
ระยะเวลาในการดำเนินการ
ใช้เวลาระหว่าง 4 – 6 สัปดาห์
ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
Consular Office, Royal Thai Embassy
2300 Kalorama Rd., N.W.
Washington, D.C. 20008
Tel.(202) 640-5310
Fax:(202) 459-9536
E-mail: passport@thaiembdc.org

 

 

ลงทะเบียนรับข่าวสารฝ่ายกงสุล

    Promise it will be great

 

MFA_Consular1

 

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

20-Sep-201920-Sep-2019

 

ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015