หนังสือเดินทางไทย

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย
ส่งผลให้ระยะเวลาการทำหนังสือเดินทางในปัจจุบัน คือ 6 - 8 สัปดาห์
(ภายหลังจากที่ท่านได้ยื่นคำร้องกับสถานเอกอัครราชทูตฯ)

การขอหนังสือเดินทาง

1สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันAlabama, District of Columbia, Delaware, Florida, Georgia, Louisiana, Maryland, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia, West Virginia, Puerto Rico
2สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโกArkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Wisconsin
3สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Connecticut

4สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสAlaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Montana, New Mexico, Nevada, Oregon, Utah, Washington, Wyoming, Guam Island, US Pacific territories

ข้อมูลในหนังสือเดินทางจะอ้างอิงตามข้อมูลในทะเบียนบ้านของผู้ขอหนังสือเดินทางที่ประเทศไทยดังนั้น ชื่อ – สกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะตรงกับหลักฐานทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับหนังสือเดินทางเล่มเดิม หากท่านต้องการให้นามสกุลในหนังสือเดินทางเป็นนามสกุลหลังการ สมรส/หย่า จะต้องแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ก่อนที่จะขอทำหนังสือเดินทาง

หากท่านมีความจำเป็นเดินทางเร่งด่วน และไม่อาจรอการออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้แทนได้ ท่านสามารถยื่นขอหนังสือเดินทางฉุกเฉินหรือเอกสารเดินทางฉุกเฉินได้ โดยดูรายละเอียดได้ที่นี้

* ผู้ที่เกิดในต่างประเทศจะมีสิทธิขอหนังสือเดินทางได้ 1 ครั้งเพื่อที่จะเดินทางกลับประเทศไทย เอาชื่อเข้าในทะเบียนบ้านและทำบัตรประชาชน ถ้าดำเนินการขอหนังสือเดินทางไปแล้วแต่ไม่เดินทางกลับเมืองไทยเพื่อนำชื่อเข้าทะเบียนบ้านให้เรียบร้อย กระทรวงฯ จะไม่ออกหนังสือเดินทางเล่มที่ 2 ให้ จนกว่าจะนำชื่อเข้าทะเบียนบ้านและนำเลขประจำตัว 13 หลัก มาแสดงเพื่อขอมีหนังสือเดินทางไทยเล่มที่ 2 ต่อไป

** ผู้ร้องอายุเกิน 7 ปี บริบูรณ์ และเคยมีหนังสือเดินทางไทยแต่ยังไม่เคยทำบัตรประจำตัวประชาชนไทย ท่านจะไม่สามารถทำหนังสือเดินทางเล่มต่อไปได้ โดยท่านจะต้องเดินทางกลับไปติดต่อขอทำบัตรประชาชนใบแรก ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตในประเทศไทยให้เรียบร้อยก่อน ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถออกเอกสารเดินทางฉุกเฉิน หรือ Emergency Travel Document (ETD) ให้ท่านเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเดินทางกลับประเทศไทยได้

การนัดหมาย

หากท่านประสงค์จะยื่นขอหนังสือเดินทาง ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน(ฝ่ายกงสุล) ท่านต้องทำการนัดหมายของหนังสือเดินทางผ่านระบบออนไลน์ล่วงหน้าโดยระบบนัดหมายจะช่วยระบุเอกสารที่ท่านต้องนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันรับบริการ

ประเภทหนังสือเดินทางและค่าธรรมเนียม

การรับเล่มหนังสือเดินทาง

แต่ในช่วงสถานการณ์ปกติ ท่านสามารถรับเล่มหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 4 วิธี คือ
1. มารับเล่มหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง โดยต้องนำใบเสร็จรับเงินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย (ไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้)
2. ทำหนังสือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมารับแทน (ไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้)
3. หากประสงค์ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดส่งกลับให้ทางไปรษณีย์ กรุณานำค่าไปรษณียากรส่งหนังสือเดินทาง $27.10 (เงินสด, กรุณานำมาให้พอดี) หรือติดสแตมป์ราคา $27.10  มาให้เรียบร้อย (สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดส่งเฉพาะ Priority Mail Express Flat Rate Envelope เท่านั้น )
4. มอบฉันทะให้บุคคลอื่นไปรับเล่มแทนที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

**หมายเหตุ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ

ระยะเวลาในการดำเนินการ

ใช้เวลาระหว่าง 4 – 6 สัปดาห์

เอกสาร / หลักฐานที่จะต้องยื่น ได้แก่

– คำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport Application Form) [ Download ]
– บันทึกสอบสวน (สำหรับกรณีหนังสือเดินทางหาย/ขาดอายุเกินกว่า 1 ปี/ยื่นขอหนังสือเดินทางเป็นเล่มแรก [ Download ]
– คำให้การหนังสือเดินทางหาย (Lost Passport Report)  [ Download ] กรณีหนังสือเดินทางหาย และใบแจ้งความจากสถานีตำรวจท้องถิ่น 
– บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุ พร้อมด้วยสำเนา 1 ชุด 
– สำเนาทะเบียนบ้าน ซึ่งมีหมายเลขประจำตัว 13 หลักของผู้ร้องฯ (หากมี)
– หนังสือเดินทางฉบับปัจจุบัน พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก ที่มีรูปถ่าย และรายละเอียดของผู้ร้องฯ 1 ชุด
** ขอความกรุณา จัดเตรียมสำเนาเอกสารมาด้วยตนเองให้ครบถ้วนในวันยื่นขอรับบริการ หากเอกสารไม่ครบถ้วนอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้ **

– สูติบัตรไทย พร้อมด้วยสำเนา 1 ชุด
– หนังสือเดินทาง ทะเบียนบ้าน และ/หรือ บัตรประจำตัวประชาชนไทยของบิดามารดาและของผู้เยาว์ พร้อมด้วยสำเนาอย่างละ 1 ชุด
– ทะเบียนสมรส/ป.ค.14 หรือทะเบียนหย่าของบิดามารดา พร้อมด้วยสำเนา 1 ชุด
– บิดาและมารดาของผู้เยาว์ จะต้องมาลงนามให้ความยินยอมในการออกหนังสือเดินทาง ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ หากบิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ ให้ทำ “หนังสือมอบอำนาจและให้ความยินยอม” (สำหรับทำหนังสือเดินทางให้ผู้เยาว์) โดยต้องไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายมือชื่อของบิดาและมารดา ในกรณีที่บิดามารดาอยู่ที่ประเทศไทย ทั้งบิดาและมารดาต้องทำ “หนังสือให้ความยินยอม” ผ่านทางสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ (ต่างจังหวัด) ทั้งนี้ กรณีที่บิดามารดาจดทะเบียนหย่าแล้ว ให้ฝ่ายที่มีอำนาจปกครองบุตรเป็นผู้ลงนามในหนังสือยินยอมเพียงฝ่ายเดียว

– หนังสือของส่วนราชการต้นสังกัดที่อนุมัติให้ลาศึกษาต่อ พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด (กรณีข้าราชการและนักศึกษาที่ลามาศึกษาต่อนอกความดูแลของ ก.พ.)
– หนังสือรับรองจาก ก.พ. ฉบับจริง และสำเนา 1 ชุด  (กรณีข้าราชการและนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ.)
– บัตรประจำตัวข้าราชการ (หากมี)
– กรณีเป็นพนักงานของรัฐ หรือ พนักงานมหาวิทยาลัย โปรดนำหลักฐานแสดงระยะเวลาการปฏิบัติงานกับต้นสังกัด เช่น สัญญาการจ้างมาแสดง เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดอายุ
การใช้งานของหนังสือเดินทาง
หมายเหตุ:  เมื่อเสร็จภารกิจหรือผู้ถือขาดคุณสมบัติที่จะถือหนังสือเดินทางราชการ ให้ส่งหนังสือเดินทางราชการนั้นแก่กระทรวงการต่างประเทศ

– หนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุและสามเณรฉบับจริง 1 ฉบับ พร้อมสำเนา 1 ชุด
– หนังสืออนุมัติจากสำนักงานพระพุทธศาสนาอนุมัติการต่ออายุ (ออก) หนังสือเดินทาง ซึ่งระบุชื่อ และฉายา หรือนามสกุลที่ตรงกับหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด
– หนังสือแต่งตั้งสมณศักดิ์ พร้อมสำเนา 1 ชุด (เช่นใบเปรียญธรรม ใบฐานานุกรม)
– ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อมสำเนา 1 ชุด (ถ้ามี)
– หนังสือรับรองความประพฤติพร้อมกับให้ความยินยอมจากเจ้าอาวาส และประทับตราของวัดฉบับจริง 1 ฉบับ (กรณีสามเณร)

การขอหนังสือเดินทางฉุกเฉิน/เอกสารเดินทางฉุกเฉิน

หากท่านมีความประสงค์ที่จะต้องใช้หนังสือเดินทางเร่งด่วน แต่ไม่สามารถรอการต่อหนังสือเดินทางตามปกติได้ ท่านสามารถยื่นขอหนังสือเดินทางฉุกเฉินหรือเอกสารเดินทางฉุกเฉิน โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี้

ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีคำถามเพิ่มเติมท่านสามารถอ่าน คำถามที่พบบ่อย หรือติดต่อ

Consular Office, Royal Thai Embassy
2300 Kalorama Rd., N.W.
Washington, D.C. 20008
Tel.(202) 640-5310
E-mail: passport@thaiembdc.org