หนังสือเดินทางไทย

เงินสดค่าไปรษณียากรสำหรับซองส่งกลับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ปรับราคาเป็น 29 ดอลลาร์สหรัฐ

การขอหนังสือเดินทาง

ข้อมูลในหนังสือเดินทางจะอ้างอิงตามข้อมูลในทะเบียนบ้านของผู้ขอหนังสือเดินทางที่ประเทศไทย ดังนั้น ชื่อ-สกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะตรงกับหลักฐานทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน โดยจะไม่ขึ้นกับหนังสือเดินทางเล่มเดิม หากท่านต้องการให้นามสกุลในหนังสือเดินทางเป็นนามสกุลหลังการ สมรส/หย่า จะต้องแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ก่อนที่จะขอทำหนังสือเดินทาง

หากท่านมีความจำเป็นต้องเดินทางเร่งด่วน และไม่อาจรอการออกหนังสิอเดินทางเล่มใหม่ได้ ท่านสามารถยื่นขอ หนังสือเดินทางฉุกเฉิน หรือ เอกสารเดินทางฉุกเฉิน ได้ โดยคลิกดูรายละเอียดได้ ที่นี้

* ผู้ที่เกิดในต่างประเทศจะมีสิทธิขอหนังสือเดินทางได้ 1 ครั้งเพื่อที่จะเดินทางกลับประเทศไทย เอาชื่อเข้าในทะเบียนบ้านและทำบัตรประชาชน ถ้าดำเนินการขอหนังสือเดินทางไปแล้วแต่ไม่เดินทางกลับเมืองไทยเพื่อนำชื่อเข้าทะเบียนบ้านให้เรียบร้อย กระทรวงฯ จะไม่ออกหนังสือเดินทางเล่มที่ 2 ให้ จนกว่าจะนำชื่อเข้าทะเบียนบ้านและนำเลขประจำตัว 13 หลัก มาแสดงเพื่อขอมีหนังสือเดินทางไทยเล่มที่ 2 ต่อไป

** ผู้ร้องอายุเกิน 20 ปี บริบูรณ์ และเคยมีหนังสือเดินทางไทยแต่ยังไม่เคยทำบัตรประจำตัวประชาชนไทย ท่านจะไม่สามารถทำหนังสือเดินทางเล่มต่อไปได้ โดยท่านจะต้องเดินทางกลับไปติดต่อขอทำบัตรประชาชนใบแรก ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตในประเทศไทยให้เรียบร้อยก่อน ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถออกเอกสารเดินทางฉุกเฉิน หรือ Emergency Travel Document (ETD) ให้ท่านเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเดินทางกลับประเทศไทยได้

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการขอทำหนังสือเดินทาง

** ขอความกรุณาผู้ยื่นคำร้องทุกท่านจัดเตรียมเอกสารมาให้ครบถ้วนในวันยื่นขอรับบริการ หากนำเอกสารมาไม่ครบถ้วน อาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้**

* กรณี หนังสือเดินทางยังไม่หมดอายุ หรือ หมดอายุแล้ว

1. คำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E – Passport Application Form) [ Download ]

2. บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุ พร้อมด้วยสำเนา 1 ชุด

3. หนังสือเดินทางฉบับปัจจุบัน พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่าย (หน้าแรก) 1 ชุด

4. สำเนาทะเบียนบ้าน ที่ระบุชื่อ-สกุล และหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (กรณีหากเคยมีการเปลี่ยนที่อยู่) 

* กรณี หนังสือเดินทางสูญหายหรือถูกโจรกรรม

1. คำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E – Passport Application Form) [ Download ]

2. คำให้การหนังสือเดินทางหาย (Passport Lost Form)  [ Download ]

3. ใบแจ้งความจากตำรวจท้องถิ่นในสหรัฐฯ (Police Report) กรณีหนังสือเดินทางที่หายยังมีอายุ 

4. บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุ พร้อมด้วยสำเนา 1 ชุด

5. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่าย (หน้าแรก) 1 ชุด 

6. หลักฐานยืนยันสถานที่เกิด เช่น สูติบัตรไทย (กรณีไม่มีสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง)

7. สำเนาทะเบียนบ้าน ที่ระบุชื่อ-สกุล และหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (หากมี)

* กรณี เปลี่ยนชื่อสกุลในฐานทะเบียนราษฎร์

1. คำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E – Passport Application Form) [ Download ]

2. บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุ พร้อมด้วยสำเนา 1 ชุด

3. หนังสือเดินทางฉบับปัจจุบัน พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่าย (หน้าแรก) 1 ชุด

4. สำเนาทะเบียนบ้าน ที่ระบุชื่อ-สกุล และหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (ยกเว้นเล่มแรก)

5. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ/สกุล ที่ออกโดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ

* กรณี ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 7 ปี (ทำได้เฉพาะแบบ 5 ปี)

1. คำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E – Passport Application Form) [ Download ]

2. สำเนาทะเบียนบ้าน ที่ระบุชื่อ-สกุล และหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (ยกเว้นกรณีผู้ขอมีหนังสือเดินทางเล่มแรกและเกิดในต่างประเทศ) 

3. สูติบัตรไทย พร้อมด้วยสำเนา 1 ชุด

4. หนังสือเดินทางฉบับปัจจุบัน พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่าย (หน้าแรก) 1 ชุด

5. หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประชาชนไทย ที่มีอายุ ของบิดาและมารดา พร้อมสำเนา 1 ชุด

6. ทะเบียนสมรส / ใบป.ค. 14 หรือ ทะเบียนหย่าของบิดามารดา พร้อมด้วยสำเนา 1 ชุด

7. บิดามารดาต้องมาแสดงตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความยินยอมในการทำหนังสือเดินทางแก่บุตร

* กรณี ผู้เยาว์อายุ 7 - 20 ปี (ทำได้เฉพาะแบบ 5 ปี)

1. คำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E – Passport Application Form) [ Download ]

2. บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุ พร้อมด้วยสำเนา 1 ชุด

3. หากยังไม่เคยมีบัตรประชาชน ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้าน และ หลักฐานการศึกษา เช่น บัตรนักเรียน หรือเอกสารที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ (ยกเว้นกรณีเล่มแรก)

4. สูติบัตรไทย พร้อมด้วยสำเนา 1 ชุด 

5. หนังสือเดินทางฉบับปัจจุบัน พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่าย (หน้าแรก) 1 ชุด (ยกเว้นกรณีเล่มแรก) 

6. หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประชาชนไทย ที่มีอายุ ของบิดาและมารดา พร้อมสำเนา 1 ชุด

7. ทะเบียนสมรส / ใบป.ค. 14 หรือ ทะเบียนหย่าของบิดามารดา พร้อมด้วยสำเนา 1 ชุด

8. บิดามารดาต้องมาแสดงตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความยินยอมในการทำหนังสือเดินทางแก่บุตร

หมายเหตุ เฉพาะกรณีผู้ยื่นคำร้องที่เป็นผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปี

  • ** หากบิดามารดาไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อเจ้าหน้าที่ได้ ต้องทำ “หนังสือมอบอำนาจและให้ความยินยอม” (สำหรับทำหนังสือเดินทางให้ผู้เยาว์) โดยต้องไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายมือชื่อของบิดาและมารดา โดยในกรณีที่บิดามารดาอยู่ที่ประเทศไทย ทั้งบิดาและมารดาต้องทำ “หนังสือให้ความยินยอม” ผ่านทางสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ ทั้งนี้ กรณีที่บิดามารดาจดทะเบียนหย่าแล้ว ให้ฝ่ายที่มีอำนาจปกครองบุตรเป็นผู้ลงนามในหนังสือยินยอมแต่เพียงฝ่ายเดียว **
  •   

– คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดการทำหนังสือมอบอำนาจและยินยอมให้ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี เดินทางไปต่างประเทศและทำหนังสือเดินทาง [คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม] 

– คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดการทำหนังสือมอบอำนาจและยินยอมให้ผู้เยาว์อายุมากกว่า 15 ปี เดินทางไปต่างประเทศและทำหนังสือเดินทาง [คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม] 

ประเภทหนังสือเดินทางและค่าธรรมเนียม

การรับเล่มหนังสือเดินทาง

ท่านสามารถรับเล่มหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 3 วิธี คือ

1. มารับเล่มหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง โดยต้องนำใบเสร็จรับเงินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย (ไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้)
2. ทำหนังสือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมารับแทน (ไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้)
3. มอบฉันทะให้บุคคลอื่นไปรับเล่มแทนที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

**หมายเหตุ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ

passport-illustration-40792
คลิกที่นี่ ตรวจสอบสถานะการผลิตเล่มและคำร้องขอหนังสือเดินทาง

ระยะเวลาในการดำเนินการ

ใช้เวลาระหว่าง 4 – 6 สัปดาห์

การขอหนังสือเดินทางฉุกเฉิน / เอกสารเดินทางฉุกเฉิน

หากท่านมีความประสงค์ที่จะต้องใช้หนังสือเดินทางเร่งด่วน แต่ไม่สามารถรอการต่อหนังสือเดินทางตามปกติได้ ท่านสามารถยื่นขอหนังสือเดินทางฉุกเฉินหรือเอกสารเดินทางฉุกเฉิน โดยสามารถคลิกดูรายละเอียดได้ ที่นี่

ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม สามารถอ่าน คำถามที่พบบ่อย หรือติดต่อแผนกหนังสือเดินทางได้ที่

Consular Office, Royal Thai Embassy
2300 Kalorama Rd., N.W.
Washington, D.C. 20008

Tel. (202) 640-5310
E-mail: passport@thaiembdc.org