หนังสือเดินทาง

งานหนังสือเดินทาง

การบริการทำเล่มหนังสือเดินทางใหม่ที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ
เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลาตั้งแต่ 9.00 – 12.00 น.
(โดยต้องนัดหมายออนไลน์ล่วงหน้าเท่านั้น)

การขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (English)
หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) คือหนังสือเดินทางที่มีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (Biometric Data) ได้แก่ รูปใบหน้าและม่านตา หรือลายนิ้วมือไว้ใน Contactless Integrated circuit ซึ่งฝังอยู่ในหนังสือเดินทางและมีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของหนังสือเดินทาง

E-Passport มีอายุ 5 ปี และไม่สามารถต่ออายุในเล่มเดิมได้ ดังนั้นเมื่อหนังสือเดินทางหมดอายุ จะต้องขอทำเล่มใหม่ข้อมูลส่วนตัวในหนังสือเดินทางจะอ้างอิงตามข้อมูลในทะเบียนบ้านของผู้ขอหนังสือเดินทางที่ประเทศไทยดังนั้น ชื่อ – สกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะตรงกับหลักฐานทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับหนังสือเดินทางเล่มเดิม หากผู้ร้องต้องการให้นามสกุลใน หนังสือเดินทางเป็นนามสกุลหลังการ สมรส/หย่า จะต้องแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ก่อนที่จะขอทำหนังสือเดินทาง

*** สำหรับหนังสือเดินทางอายุใช้งาน 10 ปี จะมีการแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

การยื่นคำร้อง
  • ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารและจองนัดหมายออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://thaiembdc.org/th/passportbooking/
    เพื่อความสะดวกในการรับบริการของตัวท่านเอง หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล แผนกหนังสือเดินทางได้ที่เบอร์โทรศัพท์ (202)640-5310 หรืออีเมล์ passport@thaiembdc.org
  • สำหรับการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ร้องต้องมารับบริการด้วยตนเอง ที่ฝ่ายกงสุล เท่านั้น ตั้งแต่ 9.00 – 12.00 น. ท่านไม่สามารถทำทางไปรษณีย์ได้ เนื่องจากต้องมีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (พิมพ์ลายนิ้วมือ ถ่ายภาพใบหน้า และสแกนม่านตา)
เอกสาร / หลักฐานที่จะต้องยื่น ได้แก่ (กดที่นี้เพื่อเข้าสู่ระบบช่วยระบุเอกสารที่จะต้องใช้ยื่น)
– คำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport Application Form) [ Download ]
– บันทึกสอบสวน (สำหรับกรณีหนังสือเดินทางหาย/ขาดอายุเกินกว่า 1 ปี/ยื่นขอหนังสือเดินทางเป็นเล่มแรก [ Download ]
– คำให้การหนังสือเดินทางหาย (Lost Passport Report)  [ Download ] กรณีหนังสือเดินทางหาย และใบแจ้งความจากสถานีตำรวจท้องถิ่น 
– บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมด้วยสำเนา 1 ชุด ซึ่งมีหมายเลขประจำตัว 13 หลักของผู้ร้องฯ
– หนังสือเดินทางฉบับปัจจุบัน พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก ที่มีรูปถ่าย และรายละเอียดของผู้ร้องฯ 1 ชุด
** ขอความกรุณา จัดเตรียมสำเนาเอกสารมาด้วยตนเองให้ครบถ้วนในวันยื่นขอรับบริการ **
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม 35.00 ดอลลาร์สหรัฐ
ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check สั่งจ่าย Royal Thai Embassy
(ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัวและบัตรเครดิต)
เอกสารเพิ่มเติม
สำหรับผู้ยื่นคำร้องฯ ที่เป็นผู้เยาว์ (มีอายุไม่ครบ
20 ปีบริบูรณ์)
– สูติบัตรไทย พร้อมด้วยสำเนา 1 ชุด
– หนังสือเดินทาง ทะเบียนบ้าน และ/หรือ บัตรประจำตัวประชาชนไทยของบิดามารดาและของผู้เยาว์ พร้อมด้วยสำเนาอย่างละ 1 ชุด
– ทะเบียนสมรส/ป.ค.14 หรือทะเบียนหย่าของบิดามารดา พร้อมด้วยสำเนา 1 ชุด
– บิดาและมารดาของผู้เยาว์ จะต้องมาลงนามให้ความยินยอมในการออกหนังสือเดินทาง ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ หากบิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ ให้ทำ “หนังสือมอบอำนาจและให้ความยินยอม” (สำหรับทำหนังสือเดินทางให้ผู้เยาว์) โดยต้องไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายมือชื่อของบิดาและมารดา ในกรณีที่บิดามารดาอยู่ที่ประเทศไทย ทั้งบิดาและมารดาต้องทำ “หนังสือให้ความยินยอม” ให้บุตรทำหนังสือเดินทางผ่านกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ [กทม.] หรือผ่านที่ว่าการอำเภอ [ต่างจังหวัด] กรณีที่บิดามารดาจดทะเบียนหย่าแล้ว ให้ฝ่ายที่มีอำนาจปกครองบุตรเป็นผู้ลงนามในหนังสือยินยอมเพียงฝ่ายเดียว
เอกสารเพิ่มเติม
สำหรับผู้ยื่นคำร้องเป็นข้าราชการหรือผู้ที่ลามาศึกษาต่อ
– หนังสือของส่วนราชการต้นสังกัดที่อนุมัติให้ลาศึกษาต่อ พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด (กรณีข้าราชการและนักศึกษาที่ลามาศึกษาต่อนอกความดูแลของ ก.พ.)
– หนังสือรับรองจาก ก.พ. ฉบับจริง และสำเนา 1 ชุด  (กรณีข้าราชการและนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ.)
– บัตรประจำตัวข้าราชการ (หากมี)
– กรณีเป็นพนักงานของรัฐ หรือ พนักงานมหาวิทยาลัย โปรดนำหลักฐานแสดงระยะเวลาการปฏิบัติงานกับต้นสังกัด เช่น สัญญาการจ้างมาแสดง เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดอายุ
การใช้งานของหนังสือเดินทาง
หมายเหตุ:  เมื่อเสร็จภารกิจหรือผู้ถือขาดคุณสมบัติที่จะถือหนังสือเดินทางราชการ ให้ส่งหนังสือเดินทางราชการนั้นแก่กระทรวงการต่างประเทศ
เอกสารเพิ่มเติม
สำหรับผู้ยื่นคำร้องเป็นพระภิกษุ
– หนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุและสามเณรฉบับจริง 1 ฉบับ พร้อมสำเนา 1 ชุด
– หนังสืออนุมัติจากสำนักงานพระพุทธศาสนาอนุมัติการต่ออายุ (ออก) หนังสือเดินทาง ซึ่งระบุชื่อ และฉายา หรือนามสกุลที่ตรงกับหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด
– หนังสือแต่งตั้งสมณศักดิ์ พร้อมสำเนา 1 ชุด (เช่นใบเปรียญธรรม ใบฐานานุกรม)
– ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อมสำเนา 1 ชุด (ถ้ามี)
– หนังสือรับรองความประพฤติพร้อมกับให้ความยินยอมจากเจ้าอาวาส และประทับตราของวัดฉบับจริง 1 ฉบับ (กรณีสามเณร)
การรับเล่มหนังสือเดินทางอีเล็กทรอนิกส์
***สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ท่านสามารถรับหนังสือเดินทางฯ ทางไปรษณีย์เท่านั้น***

แต่ในช่วงสถานการณ์ปกติ ผู้ร้องฯ สามารถรับเล่มหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 3 วิธี คือ
1. มารับเล่มหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง โดยต้องนำใบเสร็จรับเงินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย (ไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้)
2. ทำหนังสือมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งอื่นมารับแทน (ไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้)
3. หากประสงค์ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดส่งกลับให้ทางไปรษณีย์ กรุณาจัดหาซองติดแสตมป์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน ติดแสตมป์แบบธรรมดา (ไม่รับ Meter Stamp) ราคา $26.35  (สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดส่งเฉพาะ Express Mail เท่านั้น )
* Regarding to the USPS. following new pricing rate will take effective January 27, 2019  (Read USPS. 2019 Rates Guide)
**หมายเหตุ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ

ระยะเวลาในการดำเนินการ
ใช้เวลาระหว่าง 4 – 6 สัปดาห์
ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
Consular Office, Royal Thai Embassy
2300 Kalorama Rd., N.W.
Washington, D.C. 20008
Tel.(202) 640-5310, (202)640-5897
Fax:(202) 459-9536
E-mail: passport@thaiembdc.org

 

 

ลงทะเบียนรับข่าวสารฝ่ายกงสุล

    Promise it will be great

 

MFA_Consular1