คำถามที่พบบ่อย(หนังสือเดินทาง)

1. สามารถยื่นขอต่อหนังสือเดินทางผ่านทางไปรษณีย์ได้ไหม?   

ไม่ได้ เพราะว่าต้องมีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ รูปใบหน้าและม่านตา) เพื่อบันทึกลงในเล่มหนังสือเดินทาง ดังนั้นจึงต้องมาด้วยตนเอง

 

2. สามารถขอรับการบริการโดยไม่ต้องทำนัดหมายล่วงหน้าได้หรือไม่

ไม่ได้ หากท่านต้องการยื่นขอหนังสือเดินทางท่านจะต้องมาด้วยตัวเองและต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า ผ่าน https://thaiembdc.org/th/passport/

 

3. หากครอบครัวต้องการต่อหนังสือเดินทาง ต้องทำการจองนัด แยกกันหรือไม่

ต้องนัดแยกกัน

 

4. หากมีความจำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางเร่งด่วน ควรทำอย่างไร 

ท่านสามารถยื่นขอหนังสือเดินทางฉุกเฉิน (มีอายุ 1 ปี) หรือเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (มีอายุ 30 วันและใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น) ทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณาออกเอกสารเดินทางฉุกเฉินให้ผู้ที่กำลังจะเดินทางกลับประเทศไทยเท่านั้น โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้

 

5. สถานเอกอัครราชทูต(ฝ่ายกงสุล) เปิดให้นัดหมายในช่วงบ่ายหรือไม่

ไม่ เนื่องจากในช่วงบ่ายเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการกับคำร้องที่ได้รับในช่วงเช้า จึงไม่สามารถเปิดให้บริการต่อสาธารณะในช่วงบ่ายได้ อย่างไรก็ตามสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่หนังสือเดินทางได้ที่อีเมล passport@thaiembdc.org หรือโทร (202) 640-5310

 

6. หากไม่สะดวกเดินทางมาขอหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะมีช่องทางอื่นหรือไม่

การขอหนังสือเดินทางผู้ขอจะต้องมาแสดงตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่เท่านั้น อย่างไรก็ตามเพื่อความสะดวกต่อคนไทยในสหรัฐฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ได้จัดบริการกงสุลสัญจร โดยเจ้าหน้าที่จะเดินทางไปให้บริการตามรัฐต่างๆ เป็นประจำทุกปี ตามเขตรับผิดชอบ หากท่านอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบของสถานเอกอัครราชทูตฯ ท่านสามารถดูข้อมูลการให้บริการกงสุลสัญจรของสถานเอกอัครราชทูต (ฝ่ายกงสุล) ได้ที่นี้ หรือท่านสามารถตรวจดูตารางการให้บริการกงสุลสัญจรบนหน้าเว็ปไชต์ของสถานกงสุลใหญ่ในเขตที่ตนอาศัยอยู่

 

7. จะหาข้อมูลการยื่นขอหนังสือเดินทางได้จากที่ไหน

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นขอหนังสือเดินทางและทำการนัดหมายได้ที่ https://thaiembdc.org/th/passport/ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ท่านมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อแผนกหนังสือเดินทางโดยอีเมล passport@thaiembdc.org หรือโทร (202) 640-5310 (เจ้าหน้าที่อาจจะไม่สะดวกในการรับสายในช่วงเช้าเนื่องจากต้องให้บริการกับผู้นัดหมายขอต่อหนังสือเดินทาง กรุณาโทรในช่วงบ่าย หรือติดต่อผ่านอีเมล)

 

8. สามารถยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางก่อนหมดอายุได้หรือไม่?

ได้ ท่านสามารถต่อหนังสือเดินทางก่อนหนังสือหมดอายุเมื่อไหร่ก็ได้โดยไม่มีข้อจำกัด

 

9. หนังสือเดินทางใกล้หมดอายุ ต้องรีบต่อหนังสือเดินทางก่อนหมดอายุหรือไม่

ไม่จำเป็น เพียงแต่ท่านจะไม่มีหนังสือเดินทางในการเดินทางหรือทำธุรกรรมในช่วงนั้นๆ 

 

10. การยื่นขอหนังสือเดินทางต้องใช้เอกสารอะไรประกอบบ้าง

ตอบ ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารที่ท่านต้องนำมาประกอบได้ผ่าน https://thaiembdc.org/th/passportbooking/ โดยระบบจะแจ้งให้ท่านทราบถึงเอกสารที่ท่านต้องนำมายื่นขอหนังสือเดินทางภายหลังการลงทะเบียน

 

11. เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางต้องเขียนรับรองสำเนาถูกต้องแล้วลงนามหรือไม่

ไม่ต้อง

 

12. ต้องใช้รูปถ่ายในการยื่นขอหนังสือเดินทางหรือไม่

ไม่ เจ้าหน้าที่จะถ่ายรูปท่านที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันรับบริการ

 

13. หากมีความจำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันระหว่างรอการผลิตเล่มและจัดส่ง จะขอหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันกลับไปใช้ก่อนได้หรือไม่

ได้ หลังจากที่เจ้าหน้าที่รับคำร้องทำหนังสือเดินทางเสร็จเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะคืนหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้ในวันนั้นเลย

 

14. หากหนังสือเดินทางถูกโจรกรรมหรือสูญหายควรทำอย่างไร

ต้องแจ้งตำรวจในท้องที่ที่หนังสือเดินทางถูกโจรกรรม/สูญหายและนำใบแจ้งความมาประกอบการขอหนังสือเดินทาง และหากท่านมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้หนังสือเดินทางท่านสามารถยื่นขอหนังสือเดินทางฉุกเฉินหรือเอกสารเดินทางฉุกเฉินทางไปรษณีย์ได้ โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://thaiembdc.org/th/emergencytravel

 

15. หากต้องการเปลี่ยนนามสกุลในหนังสือเดินทางเนื่องจากการสมรส/หย่า จะต้องดำเนินการอย่างไร

ท่านต้องแก้ไขนามสกุลในทะเบียนราษฎร์ก่อนการขอหนังสือเดินทาง เพราะข้อมูลใช้ในการออกหนังสือเดินทางอิงข้อมูลบนฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์ โดยท่านต้องยื่นเรื่องแก้ไขนามสกุลด้วยตนเอง/หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ จากนั้นจึงนำหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ/สกุล มาประกอบการยื่นขอหนังสือเดินทาง

 

16. หากหนังสือเดินทางหมดอายุจะสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้หรือไม่

หากหนังสือเดินทางของท่านเหลืออายุน้อยกว่า 6 เดือน กรุณาติดต่อสายการบินในเบื้องต้นเพื่อสอบถามว่า ท่านสามารถใช้หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือน้อยกว่า 6 เดือนในการเดินทางได้หรือไม่ ทั้งนี้ หากสายการบินไม่อนุญาตให้ใช้หนังสือเดินทางเล่มดังกล่าวเดินทางได้ ท่านสามารถติดต่อสถานทูตฯเพื่อทำเรื่องขอเอกสารเดินทางฉุกเฉิน หรือ  Emergency Travel Document (ETD

 

17. หากขอหนังสือเดินทางเล่มแรก ชื่อจะเข้าไปในทะเบียนบ้านโดยอัตโนมัติเลยหรือไม่

ไม่ ระบบจะไม่ได้เอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านให้แบบอัตโนมัติ ท่านจะต้องไปติดต่อเขต/อำเภอที่ประเทศไทยเพื่อนำชื่อเข้าทะเบียนบ้าน

 

18. หากต้องการจะต่อหนังสือเดินทาง จำเป็นจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไทยหรือไม่

ใช่ หากท่านต้องการต่อหนังสือเดินทาง (ไม่ใช่การขอหนังสือเดินทางเล่มแรก) ท่านจำเป็นต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไทยปกติ (ไม่ใช่ทะเบียนบ้านกลาง ทร.97)

 

19. หากประสงค์จะนัดต่อหนังสือเดินทางและจะต่อบัตรประจำตัวประชาชนในวันเวลาเดียวกัน จะต้องนัดแยกกันหรือไม่

ใช่ ท่านต้องนัดหนังสือเดินทางและต่อบัตรประชาชนแยกกันเนื่องจากเป็นบริการคนละส่วน โดยท่านสามารถดูรายละเอียดการขอนัดบริการบัตรประชาชนที่ได้นี้ https://thaiembdc.org/th/consularservice/idcard/

 

20. สามารถชำระค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางโดยบัตรเครดิตหรือเช็คส่วนตัวได้หรือไม่

ไม่ได้ สถานเอกอัครราทูตรับค่าธรรมเนียมการต่อหนังสือเดินทางและค่าธรรมเนียมนิติกรณ์ที่เกี่ยวข้อง(หากมี) โดย Money Order หรือ Cashier’s Check สั่งจ่าย “Royal Thai Embassy” เท่านั้น ส่วนค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ ต้องชำระเงินสด

 

21. จะนำลูกมาแจ้งเกิดพร้อมทั้งขอทำหนังสือเดินทางได้หรือไม่

ไม่ได้ ขอให้แจ้งเกิดล่วงหน้าทางไปรษณีย์ก่อน (ดูข้อมูลเพิ่มเติม) โดยสามารถมาขอรับสูติบัตรพร้อมทั้งทำหนังสือเดินทางให้บุตรในวันเดียวกันได้

 

22. สามารถยื่นขอหนังสือเดินทางแบบ 10 ปี ได้หรือไม่

หากท่านเป็นบุคคลทั่วไป อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและไม่ได้ขอหนังสือเดินทางเล่มแรก ท่านสามารถต่อหนังสือเดินทางแบบ 10 ปีได้ โดยมีค่าธรรมเนียม 55 ดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือแบบ 5 ปี โดยมีค่าธรรมเนียม 37 ดอลลาร์สหรัฐฯ)

หากท่านอายุไม่ถึง 20 ปี หรือขอหนังสือเดินทางเล่มแรก ท่านสามารถขอหนังสือเดินทางแบบ 5 ปี ได้เท่านั้น โดยมีค่าธรรมเนียม 37 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

*โดยค่าธรรมเนียมการยื่นขอหนังสือเดินทางต้องชำระโดย Money Order หรือ Cashier’s Check สั่งจ่าย Royal Thai Embassy เท่านั้น

 

23. ช่องทางการรับหนังสือเดินทางและระยะเวลาในการดำเนินการ

วิธีการรับเล่ม ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หมายเหตุ
การขอรับทางไปรษณีย์

4 สัปดาห์

ไม่นับระยะเวลาจัดส่งของ USPS

27.00 USD เงินสดเท่านั้น


จัดส่งโดย Flat Rate Priority Express ของ USPS เท่านั้น
การเดินทางมารับที่สถานเอกอัครราชทูต(ฝ่ายกงสุล) ด้วยตัวเอง ไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้
มอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับที่สถานเอกอัครราชทูต(ฝ่ายกงสุล) ไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้
การขอรับเล่มที่ประเทศไทย (กรมการกงสุล ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ) 3-5 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย ให้บุคคลที่ท่านได้ระบุไว้ในคำร้องขอหนังสือเดินทางไปรับหนังสือเดินทาง พร้อมบัตรประชาชน

 

24. หากอยู่ที่เดียวกันและมาขอหนังสือเดินทางในวันเดียวกัน สามารถให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งหนังสือเดินทางไปในซองไปรษณีย์เดียวกันได้หรือไม่

ได้ หากท่านอยู่ที่เดียวกัน โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดส่งไปในซองเดียวกันได้ไม่เกิน 4 ท่านต่อ 1 ซอง โดยมีค่าไปรษณียากรต่อซอง 27.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ

 

25. หากต้องการเดินทางเร่งด่วนแต่ไม่มีหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางสูญหาย ใช้การไม่ได้ หรือหมดอายุ ต้องทำอย่างไร

ท่านสามารถยื่นขอหนังสือเดินทางฉุกเฉิน (มีอายุ 1 ปี) หรือเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (มีอายุ 30 วันและใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น) ทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณาออกเอกสารเดินทางฉุกเฉินให้ผู้ที่กำลังจะเดินทางกลับประเทศไทยเท่านั้น โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://thaiembdc.org/th/emergencytravel

 

26. สามารถยื่นขอหนังสือเดินทางที่ไหนได้บ้าง

ท่านสามารถทำการนัดหมายเพื่อขอหนังสือเดินทาง ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน หรือสถานกงสุลที่ท่านสะดวกดังนี้

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน(ฝ่ายกงสุล) 

2300 Kalorama Rd., N.W. Washington, D.C. 20008 

passport@thaiembdc.org 

https://thaiembdc.org/

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

351 E 52nd St, New York, NY 10022 

info@thaiconsulnewyork.com 

https://www.thaicgny.com/

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

700 N Rush St, Chicago, IL 60611 

passport.chi@mfa.go.th 

https://www.thaiconsulatechicago.org/index.php

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

611 N Larchmont Blvd #2, Los Angeles, CA 90004 

Passport@thaiconsulatela.org 

http://thaiconsulatela.org/