นัดหมายออนไลน์การทำหนังสือเดินทาง

หากท่านประสงค์จะขอต่ออายุหนังสือเดินทางไทย ที่ทำการฝ่ายกงสุล ในวันทำการปกติ (จันทร์-ศุกร์) ระหว่างเวลา 09:00-12:00น. ท่านต้องจองนัดหมายออนไลน์ก่อน  เพื่อความสะดวกในการรับบริการของตัวท่านเอง หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล แผนกหนังสือเดินทางได้ที่เบอร์โทรศัพท์ (202) 640-5310 ระหว่างเวลา 09:00-12:00น. และ 14:00-17:00น. หรือทางอีเมล์ passport@thaiembdc.org

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
1. บุคคลทั่วไป (อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์)
•    แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางอีเล็กทรอนิกส์  1 ชุด [ Download ]
      – บันทึกสอบสวน (สำหรับกรณีหนังสือเดินทางหาย/ขาดอายุเกินกว่า1ปี/ยื่นขอหนังสือเดินทางเป็นเล่มแรก) [ Download ]
      – คำให้การหนังสือเดินทางหาย [ Download ] กรณีหนังสือเดินทางหาย และใบแจ้งความจากสถานีตำรวจท้องถิ่น
•    บัตรประจำตัวประชาชนไทย (หรือสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่ระบุหมายเลขประจำตัว 13 หลักของผู้ร้อง)
•    หนังสือเดินทางฉบับปัจจุบัน
•    Money Order หรือ Cashier’s Check  จำนวน 35 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ สั่งจ่าย Royal Thai Embassy (ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัวและบัตรเครดิต)
  • ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับเล่มใหม่ให้จัดส่งถึงท่านทางไปรษณีย์ โดยสามารถชำระค่าแสตมป์ได้เป็นเงินสด ราคา $26.35 หรือท่านสามารถเตรียมแสตมป์ในราคาที่กำหนดมาล่วงหน้าพร้อมเอกสารของท่านได้
หมายเหตุ: ขอความร่วมมือท่านนำเอกสารประกอบมาให้ครบถ้วนในวันรับบริการ เพื่อหลีกเลี่ยงการนำส่งข้อมูลขัดข้อง ซึ่งอาจจะทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้