การรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ

– ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ :
ที่อยู่ Royal Thai Embassy
Attn: นิติกรณ์
2300 Kalorama Rd. N.W. Washington D.C. 20008

– กรอกคำร้องนิติกรณ์ [Download] จำนวน 1 ชุด

– กรอกหนังสือมอบอำนาจที่ต้องการให้รับรองลายมือชื่อ [Download] / หรือแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจอื่นๆ ที่ต้องการ [Download] โดยผู้ร้องต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบอำนาจให้ครบถ้วน จำนวน 1 ชุด 

– สำเนาหนังสือมอบอำนาจข้างต้น 1 ชุด

– หนังสือเดินทางไทยฉบับจริง หรือ บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริง ที่ยังมีอายุใช้งาน (อย่างใดอย่างหนึ่ง ) *ในกรณีไม่ประสงค์ส่งหนังสือเดินทางไทย หรือบัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริง ต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือสำเนาหนังสือเดินทางไทย ไปรับการประทับตราจาก Notary Public ด้วย

– กรณียื่นคำร้องทางไปรษณีย์ ผู้ร้องต้องมีแบบฟอร์มรับรองลายมือชื่อ Notary Public for Signature [Download]  ซึ่งท่านต้องไปเซ็นชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายเซ็นของท่าน

– ค่าธรรมเนียมการรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ ฉบับละ 15.00 ดอลลาร์สหรัฐ

– ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสำเนาถูกต้องของหนังสือเดินทาง หรือ บัตรประชาชน (เอกสารประกอบใช้แนบพร้อมหนังสือมอบอำนาจ) ฉบับละ 15.00 ดอลลาร์สหรัฐ

– วิธีการชำระเงิน ชำระเป็น Money Order / Cashier Check เท่านั้น สั่งจ่าย “Royal Thai Embassy”

***ประกาศการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการกงสุลเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ (โคโรนาไวรัส)***

  • รับเอกสารทางไปรษณีย์ ท่านต้องดำเนินการ ดังนี้
  1. เตรียมซอง Express Mail ของ USPS. Post Office ติดแสตมป์ ราคา 26.95 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รับ Meter Stamp)
  2. เขียนชื่อ-ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ บนซอง ถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน

 หมายเหตุ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

Consular section
Royal Thai Embassy
2300 Kalorama Rd., NW
Washington, DC 20008
Tel. (202) 640-1439
Fax. (202) 459-9536
Email: legalization@thaiembdc.or