การรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ

การรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ

ข้อมูลทั่วไป
– สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ เช่น หนังสือมอบอำนาจทั่วไป หนังสือมอบอำนาจที่ดิน หนังสือให้ความยินยอมและมอบอำนาจให้ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทาง หนังสือมอบอำนาจและยินยอมคู่สมรสในการทำนิติกรรม เป็นต้น โดยผู้ร้องสามารถพิมพ์หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเวปไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในหัวข้อ    “แบบฟอร์มกงสุล[Download]

– สำนักงานเขต/อำเภอมักจะขอให้แสดงหนังสือรับรองสำเนาถูกต้องของหนังสือเดินทางซึ่งออกให้โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ แนบพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจ

– สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับรองลายมือชื่อในเอกสารที่กรอกข้อความไม่ครบถ้วน

– สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองเฉพาะลายมือชื่อของผู้ร้อง โดยไม่รับรองข้อความใดๆ ที่ปรากฎในเอกสาร

การยื่นคำร้อง

***ประกาศการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการกงสุลเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ (โคโรนาไวรัส)***

 

– ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ :
ที่อยู่ Royal Thai Embassy
Attn: นิติกรณ์
2300 Kalorama Rd. N.W. Washington D.C. 20008

เอกสารที่ใช้
– กรอกคำร้องนิติกรณ์ [Download] จำนวน 1 ชุด

– กรอกหนังสือมอบอำนาจที่ต้องการให้รับรองลายมือชื่อ [Download] / หรือแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจอื่นๆ ที่ต้องการ [Download] โดยผู้ร้องต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบอำนาจให้ครบถ้วน จำนวน 1 ชุด

– หนังสือเดินทางฉบับจริง หรือ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่ยังมีอายุใช้งาน (อย่างใดอย่างหนึ่ง ) *ในกรณีต้องการส่งสำเนามาแทนตัวจริง สำเนานั้นต้องได้รับการประทับตรา Notary แล้วเท่านั้น

– กรณียื่นคำร้องทางไปรษณีย์ ผู้ร้องต้องมีแบบฟอร์มรับรองลายมือชื่อ Notary Public for Signature [Download]  ซึ่งท่านต้องไปเซ็นชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายเซ็นของท่าน

 

ค่าธรรมเนียม
– ค่าธรรมเนียมการรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ ฉบับละ 15.00 ดอลลาร์สหรัฐ

– ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสำเนาถูกต้องของหนังสือเดินทาง หรือ บัตรประชาชน (เอกสารประกอบใช้แนบพร้อมหนังสือมอบอำนาจ) ฉบับละ 15.00 ดอลลาร์สหรัฐ

– วิธีการชำระเงิน ชำระเป็น Money Order / Cashier Check เท่านั้น สั่งจ่าย “Royal Thai Embassy”

 

ระยะเวลาในการดำเนินการ
 

– กรณียื่นคำร้องทางไปรษณีย์ จะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 14 วันทำการ

การขอรับเอกสาร

***ประกาศการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการกงสุลเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ (โคโรนาไวรัส)***

 

  • – รับเอกสารทางไปรษณีย์ ท่านต้องดำเนินการ ดังนี้
  1. เตรียมซอง Express Mail ของ USPS. Post Office ติดแสตมป์ ราคา 26.35 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รับ Meter Stamp)
  2. เขียนชื่อ-ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ บนซอง ถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน

 หมายเหตุ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

Consular section
Royal Thai Embassy
2300 Kalorama Rd., NW
Washington, DC 20008
Tel. (202) 640-1439
Fax. (202) 459-9536
Email: legalization@thaiembdc.org