การรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ

การรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ

ข้อมูลทั่วไป
 • – สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ เช่น หนังสือมอบอำนาจทั่วไป หนังสือมอบอำนาจที่ดิน หนังสือให้ความยินยอมและมอบอำนาจให้ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทาง หนังสือมอบอำนาจและยินยอมคู่สมรสในการทำนิติกรรม เป็นต้น โดยผู้ร้องสามารถพิมพ์หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเวปไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในหัวข้อ    “แบบฟอร์ม
 • – สำนักงานเขต/อำเภอมักจะขอให้แสดงหนังสือรับรองสำเนาถูกต้องของหนังสือเดินทางซึ่งออกให้โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ แนบพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจ
 • – สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับรองลายมือชื่อในเอกสารที่กรอกข้อความไม่ครบถ้วน
 • – สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองเฉพาะลายมือชื่อ ไม่รับรองข้อความใดๆ ที่ปรากฎในเอกสาร
การยื่นคำร้อง
ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องได้ 2 วิธี คือ

 • – ยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างเวลา 09.00 –12.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการสถานทูต)
 • – ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ : ที่อยู่  Royal Thai Embassy                                                                                           2300 Kalorama Rd. N.W. Washington D.C. 20008
เอกสารที่ใช้
 • – กรอกคำร้องนิติกรณ์ [Download] จำนวน 1 ชุด
 • – กรอกหนังสือมอบอำนาจที่ต้องการให้รับรองลายมือชื่อ [Download] โดยผู้ร้องต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบอำนาจให้ครบถ้วน จำนวน 1 ชุด
 • – หนังสือเดินทางฉบับจริง หรือ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่ยังมีอายุใช้งาน (อย่างใดอย่างหนึ่ง ) *ในกรณีต้องการส่งสำเนามาแทนตัวจริง สำเนานั้นต้องได้รับการประทับตรา Notary แล้วเท่านั้น
 • – กรณียื่นคำร้องทางไปรษณีย์ ผู้ร้องต้องมีแบบฟอร์มรับรองลายมือชื่อ Notary Public for Signature [Download]  ซึ่งท่านต้องไปเซ็นชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายเซ็นของท่าน

 

ค่าธรรมเนียม
 • – ค่าธรรมเนียมการรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ ฉบับละ 15.00 ดอลลาร์สหรัฐ
 • – ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสำเนาถูกต้องของหนังสือเดินทาง หรือ บัตรประชาชน (เอกสารประกอบใช้แนบพร้อมหนังสือมอบอำนาจ) ฉบับละ 15.00 ดอลลาร์สหรัฐ
 • – วิธีการชำระเงิน ชำระเป็น Money Order / Cashier Check สั่งจ่าย “Royal Thai Embassy”

หมายเหตุ ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ รับชำระค่าธรรมเนียมเป็น Money Order เท่านั้น

ระยะเวลาในการดำเนินการ
 • – กรณียื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะใช้เวลาในดำเนินการประมาณ 3-5 วันทำการ
 • – กรณียื่นคำร้องทางไปรษณีย์ จะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 7-10 วันทำการ
การขอรับเอกสาร
ผู้ร้องสามารถรับเอกสารได้ 2 วิธี

 • – รับเอกสารด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยช่วงเวลาในการรับเอกสาร คือ 11.00 – 12.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการสถานทูต)
 • – รับเอกสารทางไปรษณีย์ ท่านต้องดำเนินการ ดังนี้
 1. เตรียมซอง Express Mail ของ USPS. Post Office ติดแสตมป์ ราคา 25.50 ดอลลาร์สหรัฐ

(ไม่รับ Meter Stamp)

 1. เขียนชื่อ-ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ บนซอง ถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน

หมายเหตุ 1.สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ ไม่ว่ากรณีใด

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.thaiembdc.org หัวข้อ Application form

 

Featured Videos

Latest Tweets

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

21-Jan-201920-Jan-2019
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015