การรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ

อัตราค่าไปรษณีย์ได้ปรับราคาเป็น 28.75 ดอลลาร์สหรัฐ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ให้บริการรับรองลายมือชื่อในเอกสารไทย (หนังสือมอบอำนาจ)
สำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ใน 13 รัฐในเขตอาณา รวมทั้งกรุงวอชิงตัน และ 1 เครือรัฐ คือ

1) Texas 2) Florida 3) Georgia 4) Maryland 5) Virginia 6) West Virginia 7) Delaware 8) Alabama 9) Tennessee 10) Louisiana 11) Mississippi 12) South Carolina 13) North Carolina และ 14) District of Columbia 15) Puerto Rico  

2.1 สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ เช่น

– หนังสือมอบอำนาจทั่วไป

– การทำหนังสือมอบอำนาจ เอกสารการเงิน-ธนาคาร 

– หนังสือมอบอำนาจที่ดิน

– การทำหนังสือมอบอำนาจ ย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้าน

– หนังสือมอบอำนาจและหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศหรือทำหนังสือเดินทาง (กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี)

– หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศหรือทำหนังสือเดินทาง (กรณีผู้เยาว์อายุ 15 ปีขึ้นไป)

– หนังสือมอบอำนาจและยินยอมคู่สมรสในการทำนิติกรรม เป็นต้น

โดยผู้ร้องสามารถพิมพ์หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเวปไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในหัวข้อ “แบบฟอร์มกงสุล”

3.1 กรอกคำร้องนิติกรณ์ [Download] จำนวน 1 ชุด

3.2 แบบฟอร์มรับรองลายมือชื่อ Notary Public for Signature [Download]  ซึ่งท่านต้องไปเซ็นชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายเซ็นของท่าน

3.3 กรอกหนังสือมอบอำนาจที่ต้องการให้รับรองลายมือชื่อ [Download] / หรือแบบฟอร์มหนังสือยินยอมอื่นๆ ที่ต้องการ [Download] โดยผู้ร้องต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบอำนาจ/ หนังสือยินยอมให้ครบถ้วน จำนวน 1 ชุด 

3.4 สำเนาหนังสือมอบอำนาจ หรือ สำเนาหนังสือยินยอมข้างต้น 1 ชุด

3.5 หนังสือเดินทางไทยฉบับจริง หรือ บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริง ที่ยังมีอายุใช้งาน (อย่างใดอย่างหนึ่ง ) พร้อมสำเนา

 *ในกรณีไม่ประสงค์ส่งหนังสือเดินทางไทย หรือบัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริง ต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือสำเนาหนังสือเดินทางไทย ไปรับการประทับตราจาก Notary Public พร้อมถ่ายสำเนา 1 ชุดด้วย 

– 

4.1 ค่าธรรมเนียมการรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ ฉบับละ 15.00 ดอลลาร์สหรัฐ

4.2 ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสำเนาถูกต้องของหนังสือเดินทาง หรือ บัตรประชาชน (เอกสารประกอบใช้แนบพร้อมหนังสือมอบอำนาจ) ฉบับละ 15.00 ดอลลาร์สหรัฐ

วิธีการชำระเงิน ชำระเป็น Money Order / Cashier Check เท่านั้น สั่งจ่าย “Royal Thai Embassy”

กรณียื่นคำร้องทางไปรษณีย์ จะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 7-10 วันทำการ

5.1  ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ : ส่งเอกสารที่ระบุไว้ด้านบนมาที่

– ที่อยู่: Royal Thai Embassy 

Attn: นิติกรณ์ 2300 Kalorama Rd. N.W. Washington D.C. 20008  

5.2  รับเอกสารทางไปรษณีย์ ท่านต้องดำเนินการ ดังนี้

– เตรียมซอง Express Mail ของ USPS Post Office ติดแสตมป์ ราคา 28.75 ดอลลาร์สหรัฐ

(ไม่รับ Meter Stamp)

– เขียนชื่อ-ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ บนซอง ถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน 

หมายเหตุ 

***สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ ไม่ว่ากรณีใด***

ฝ่ายนิติกรณ๋ (Legaliation section) 

หมายเลขโทรศัพท์ (202) 640-1439

อีเมล: legalization@thaiembdc.org