การจัดทำการบินเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์กลับไทย (semi commercial flight)

ตามที่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ออกประกาศ เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 2) ณ วันที่ 2 ก.ค. 2563 และเงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 3)  ณ วันที่ 3 ส.ค. 2563 เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดออกตามความมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลประเภทต่างๆ ที่ได้รับอนุญาตสามารถเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้มากขึ้น นั้น

กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกับสายการบินจัดทำการบินเที่ยวบินในลักษณะกึ่งพาณิชย์ (semi-commercial flight) ในการนำชาวไทยและชาวต่างชาติ 10 ประเภทที่ได้รับการยกเว้น ให้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ เพื่อเป็นช่องทางเพิ่มเติมในการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย นอกเหนือจากการจัดทำการบิน repatriation flight (แต่ท่านจะต้องจัดหาสถานที่กักตัวด้วยตนเอง โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ AQ ได้โดยการคลิกที่นี่)

********* กรุณาตรวจสอบกับสายการบินเหล่านั้นโดยตรงอีกครั้ง ว่าสายการบินดังกล่าวมีเที่ยวบินออกจากสหรัฐฯ หรือไม่*********

ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(วิดีทัศน์ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับใบรับรองการเดินทางตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป สามารถรับชมได้ที่นี่ คลิก)

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนในระบบที่ https://coethailand.mfa.go.th โดยอัพโหลดหนังสือเดินทางไทย หรือ เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (ETD) และรอผลการอนุมัติ (pre-approve) เอกสาร 1-5 วัน

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อได้รับการ pre-approved แล้ว ท่านจะต้องติดต่อซื้อ/เปลี่ยนบัตรโดยสาร และจอง AQ ภายใน 15 วัน 

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อท่านได้บัตรโดยสารเครื่องบินและหลักฐานการจอง AQ แล้ว ให้ท่านอัพโหลดเอกสารต่างๆ ดังกล่าวในระบบ (https://coethailand.mfa.go.th) ภายใต้เมนู “ยืนยันการเดินทาง” (ท่านมีเวลา 15 วัน ในการยืนยันการเดินทาง หากเกิน 15 วัน ท่านต้องลงทะเบียนในระบบข้างต้นและรอ pre-approve ใหม่อีกครั้ง)

ขั้นตอนที่ 4 หลังจากอัพโหลดเอกสารแล้ว ภายใน 1-7 วันทำการ ท่านสามารถเลือกเมนู “ตรวจสอบผล” ในระบบฯ  เพื่อดาวน์โหลดหนังสือรับรองการเดินทาง (COE) ทั้งนี้ ท่านจะต้องพิมพ์และถือติดตัวในวันเดินทางสำหรับการ check-in ขึ้นเครื่องบินที่สหรัฐฯ และการตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศไทย

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อได้รับหนังสือรับรองเรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องพิมพ์และถือติดตัวในวันเดินทางสำหรับการ check-in ขึ้นเครื่องบินที่สหรัฐฯ และการตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศไทยและ ต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมสำหรับวันเดินทาง อาทิ เอกสาร ต.8 เพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางถึงสุวรรณภูมิ (ท่านสามารถศึกษาดาวน์โหลดเอกสาร ต.8 ล่วงหน้าได้ที่ thaiembdc.org/wp-content/uploads/2020/03/T8_form.pdf หรือลงทะเบียนผ่านระบบ phone application ของท่าอากาศยานไทย https://aot-app.kdlab.ai/ หลังจากเช็คอินเรียบร้อยแล้ว)

ขั้นตอนที่ 6 ในกรณีที่สายการบินต้องการตรวจสอบผลตรวจ COVID ท่านจะต้องจัดหาผลตรวจ COVID ที่เป็นลบ (Negative COVID-test result) ด้วยวิธี RT-PCR ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงหรือตามที่สายการบินระบุ เพื่อแสดงแก่สายการบิน

ขั้นตอนที่ 7 ดาวน์โหลดและลงทะเบียน ThailandPlus Application ผู้เดินทางดำเนินการการติดตั้งแอป ดังนี้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการใช้ ThailandPlus Application ภาษาไทย หรือ ดูวิดีโอประชาสัมพันธ์ที่นี่)หลังจากได้รับ COE แล้วสามารถดาวน์โหลดและลงทะเบียนแอปพลิเคชั่น โดยใช้หมายเลข COE จาก หนังสือรับรองที่สถานเอกอัครราชทูตหรือกงสุลใหญ่ออกให้และใช้หมายเลข Refer ID (6 หลัก) ที่ออกจากระบบ COE ออนไลน์

Information in English, please see below

Semi-Commercial Flights to Thailand in 2021

At present, certain air operators are permitted to operate flights to Thailand, and please check with the airlines directly for the valid flights.

Before booking flights to Thailand with the above-mentioned air operators, travelers should ensure that they study the different categories of visas granted to foreign nationals at this time to determine the possibility of travel. Please note that having plane tickets does not guarantee entry to Thailand, non-Thai travelers must have all the required documents to enter Thailand. 

How to Book?

• For the availability and flight information, please contact the airlines directly. 

• If you book either from the third parties or agency (Kayak, Expedia, Priceline, CheapOair, or other travel agencies), please make sure that a flight to Thailand (or arrival flight) is operate as usual.

Sample:
Qatar Airways from the US to BKK: USA Airports to DOH and DOH to BKK (select Semi-commercial flight by QR830 or QR836 only)