หนังสือเดินทางชั่วคราว

temp_pp

การขอหนังสือเดินทางชั่วคราว (อายุใช้งาน 1 ปี)

1. หนังสือเดินทางชั่วคราวออกให้กับบุคคลที่หนังสือเดินทางสูญหาย หรือเสียหายจนใช้การไม่ได้ หรือหนังสือเดินทางขาดอายุระหว่างอยู่ต่างประเทศ
แต่มีหลักฐานประกอบการขอออกหนังสือเดินทางครบถ้วน และประสงค์จะเดินทางเป็นการเร่งด่วนโดยไม่อาจรอการออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้แทนได้
2. การขอหนังสือเดินทางชั่วคราว 1 ปี ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3 วันทำการ
นับจากวันที่สถานทูตฯ ได้รับคำร้อง (ไม่รวมระยะเวลาการส่งเอกสารกลับทางไปรษณีย์) ท่านสามารถยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราวได้ 2 ช่องทาง คือ

• ดำเนินการด้วยตนเองที่สถานทูตฯ  หรือ
• ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์

3.เอกสารประกอบการยื่นขอหนังสือเดินทางชั่วคราว ได้แก่
• คำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว  3 ชุด แบบฟอร์มหนังสือเดินทางชั่วคราว

(เพื่อความสะดวกท่านสามารถกรอกเพียง 1 ชุด และถ่ายสำเนาอีก 2 ชุด และสำหรับผู้ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ ใบคำร้องจะต้องมีการรับรองลายมือชื่อจาก Notary Public)

• คำร้องนิติกรณ์ แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์สำเนาบัตรประชาชนไทย หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด

• สำเนาบัตรโดยสารเครื่องบิน 3 ชุด

• จดหมายชี้แจงเหตุผลในการเดินทางด่วน 3 ชุด

• ใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสหรัฐฯ และสำเนา 3 ชุด (กรณีหนังสือเดินทางหาย)

• รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป โดยต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพสวมเสื้อมีแขน ไม่ใส่สายเดี่ยว ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำหรือแว่นสายตาที่สะท้อนแสง ยิ้มไม่เห็นฟัน ฉากหลังสีขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ไม่รับรูปจาก Photo Machine) พร้อมเขียนชื่อนามสกุลหลังรูปถ่าย (3 รูปติดใบคำร้องและ 1 รูปที่เหลือแนบมากับคำร้องเพื่อใช้ในการทำหนังสือเดินทางชั่วคราว)

ค่าธรรมเนียม 10 ดอลลาร์สหรัฐ ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check สั่งจ่าย Royal Thai Embassy, D.C. (ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัวและบัตรเครดิต)

4. การยื่นคำร้องทางไปรษณีย์
• ผู้ร้อง และ/หรือผู้ให้ความยินยอมจะต้องไปลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายมือชื่อของบุคคลนั้นๆ ในแบบฟอร์มรับรองลายมือชื่อสำหรับการส่งคำร้องทางไปรษณีย์

• กรุณาจัดเอกสารทั้งหมดแบ่งเป็น 3 ชุด และเรียงลำดับเอกสาร ดังนี้

– จดหมายชี้แจงเหตุผลในการเดินทางด่วน
– สำเนาบัตรโดยสารเครื่องบิน
– ใบคำร้อง (ที่ติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว)
– สำเนาหนังสือเดินทาง
– สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน

• ในซองไปรษณีย์ที่ท่านส่งให้สถานทูตฯ จะประกอบด้วย
– เอกสารทั้งหมดที่จัดเรียงเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 ชุด
– หนังสือเดินทางฉบับจริง
– รูปถ่าย 1 รูป (ที่เหลือจากติดใบคำร้องแล้ว)
– Money Order or Cashier Check จำนวน 10 ดอลลาร์สหรัฐ
– ซอง Priority Mail Express ติดแสตมป์ 24.70 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รับ Meter Stamp) จ่าหน้าซองถึงตัวท่านให้ชัดเจน เพื่อสถานกงทูตฯ จัดส่งหนังสือเดินทางชั่วคราวให้ท่าน

• ส่งเอกสารทั้งหมดไปยังสถานทูตฯ

Consular Office, Royal Thai Embassy
Passport Department (C.I.)
2300 Kalorama Rd. N.W.
Washington, D.C. 20008
E-mail: passport@thaiembdc.org
Tel: (202)640-5310

5. วิธีการกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในคำร้อง
หน้า 1 : คำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว
– กรอกชื่อและนามสกุลให้ตรงตามทะเบียนบ้านไทย หรือหลักฐานไทยที่แสดงสถานภาพล่าสุด และกรอกรายละเอียดในคำร้องเป็นภาษาไทยให้ถูกต้องและครบถ้วน
– ลงลายมือชื่อและนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ (เป็นลายเซ็น ไม่ใช่ตัวพิมพ์) ในช่องมุมบนทั้ง 2 ช่อง ให้อยู่ในกรอบ อย่าให้ชิดกรอบหรือทับเส้นดำ และให้เหมือนกันทั้ง 2 ช่อง หากลงลายมือชื่อเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้ให้ลงเป็นภาษาไทย หรือพิมพ์ลายหัวนิ้วแม่มือซ้ายแทน
– ลงลายมือชื่อใต้รูปถ่ายด้านล่างคำร้อง เป็นภาษาไทย หากลงลายมือชื่อเป็นภาษาไทยไม่ได้ ให้ลงเป็นภาษาอังกฤษ หรือพิมพ์ลายหัวนิ้วแม่มือซ้ายแทน
หน้า 2 : สัญญายินยอมชดใช้ค่าเสียหายของผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ
– กรอกชื่อผู้เดินทาง (ผู้ร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว) และกรอกที่อยู่ในต่างประเทศ พร้อมลงลายมือชื่อในช่องที่ระบุ “ลงชื่อผู้เดินทาง” บริเวณด้านล่างของสัญญา
– หากผู้เดินทางเป็นผู้เยาว์ (อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) หรือเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือผู้ไร้ความสามารถ ต้องให้ผู้มีอำนาจปกครอง (บิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองตามกฎหมาย) ให้ความยินยอม โดยลงลายมือชื่อในช่อง “ผู้ให้ความยินยอม”
หน้า 3 : แบบฟอร์มรับรองลายมือชื่อสำหรับการส่งคำร้องทางไปรษณีย์
– นำแบบฟอร์มนี้ไปลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายมือชื่อของท่าน เฉพาะกรณีที่ท่านยื่นคำร้องทางไปรษณีย์เท่านั้น

 

 

 

 

 

 

 

Featured Videos

Latest Tweets

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

22-Jan-201922-Jan-2019
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015