มรณบัตร

มรณบัตร

ข้อมูลทั่วไป

  • ผู้ตาย ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
  • ผู้แจ้ง ควรเป็นบุคคลในครอบครัวหรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวดองเป็นญาติของผู้ตาย เช่น บุตร บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่ น้อง หรือญาติ ของผู้ตาย

ขั้นตอนการดำเนินการ (3 ขั้นตอน)

 

ขั้นตอนที่ 1

การรับรองมรณบัตรท้องถิ่นสหรัฐฯ ที่

Secretary of State ของมลรัฐที่ออกเอกสารให้

ขั้นตอนที่ 2

การรับรองมรณบัตรท้องถิ่นสหรัฐฯ ที่

Department of State, Washington DC (กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ)

 

ขั้นตอนที่ 3

การยื่นขอมรณบัตรที่

สถานเอกอัครราชทูตฯ

ก่อนที่จะยื่นคำร้องต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ท่านจะต้องนำมรณบัตรท้องถิ่นของผู้เสียชีวิตที่ออกโดยทางการสหรัฐฯ ออกให้ (US Death Certificate) ไปผ่านการรับรอง (Authentication) จากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาก่อน โดยมีลำดับตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 (สามารถดำเนินการได้ทางไปรษณีย์) ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1  นำใบมรณบัตรท้องถิ่นของทางราชการสหรัฐฯไปผ่านการรับรองจาก Office of the Secretary หรือ State Authentication ของมลรัฐที่ออกสูติบัตรท้องถิ่นให้  ท่านสามารถหาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับส่งเอกสารไปรับรองได้ที่
http://www.nass.org/business-services/apostillesdocument-authentication-services (เลือก Business Services > Apostilles/Authentications > เลือกมลรัฐที่ออกมรณบัตรท้องถิ่นให้)

 

ขั้นตอนที่ 2  นำใบมรณบัตรท้องถิ่นที่ผ่านการรับรองในขั้นตอนที่ 1  ไปผ่านการรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ Department of State, Authentication Office, Washington DC ท่านสามารถหาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับส่งเอกสารไปรับรองได้ที่
https://travel.state.gov/content/travel/en/legal-considerations/judicial/authentication-of-documents/office-of-authentications.html

Physical Address:

Office of Authentications
U.S. Department of State
600 19th Street, NW
Washington, DC 20006

Mailing Address:

Office of Authentications
U.S. Department of State
CA/PPT/S/TO/AUT
44132 Mercure Circle
PO Box 1206
Sterling, VA 20166-1206

*** ใบมรณบัตรท้องถิ่นที่ออกโดยทางการสหรัฐฯ จะต้องผ่านการรับรอง 2 แห่งดังกล่าวก่อนที่ยื่นต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ  เนื่องจากเป็นระเบียบในการนำเอกสารต่างประเทศไปใช้ต่อหน่วยราชการไทย ซึ่งจะต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศของประเทศนั้นๆ ก่อนเสมอ ***

 

ขั้นตอนที่ 3  ยื่นเอกสารต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องได้ 2 วิธี คือ

ที่อยู่

Royal Thai Embassy, Consular Section

2300 Kalorama Rd., N.W.

Washington DC 20008

เอกสารที่ต้องใช้ ดังต่อไปนี้

  • มรณบัตรท้องถิ่นที่ผ่านการรับรองในขั้นตอนที่ 1 และ 2 แล้ว ฉบับจริง 1 ชุด พร้อมด้วยสำเนาทุกหน้า อีกจำนวน 2 ชุด
  • กรอกคำร้องนิติกรณ์ [Download] จำนวน 1 ชุด (กรุณากรอก E-Mail ลงในคำร้องนิติกรณ์)
  • กรอกคำร้องมรณบัตร [Download] จำนวน 1 ชุด
  • เอกสารไทยประจำตัวของผู้ตาย (เอกสารตัวจริง) ได้แก่ หนังสือเดินทาง และบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
  • เอกสารไทยประจำตัวของผู้แจ้ง ได้แก่ หนังสือเดินทาง และบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน โดยสามารถใช้สำเนาที่ผ่านการรับรองโดย Norary Public แทนเอกสารตัวจริงได้
  • กรณีที่ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ จะต้องมีซองส่งกลับแบบ Express Mail ของ USPS Post Office ติดแสตมป์ ราคา 26.35 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รับ Meter Stamp) โดยเขียนชื่อ-ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์บนซองถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน

การกรอกคำร้อง

  • โปรดกรอกคำร้องมรณบัตรด้วยตัวบรรจง โดยใช้หมึกสีดำหรือสีน้ำเงินและเซ็นชื่อภาษาไทยในช่องลงชื่อผู้แจ้งในข้อ 9

 

ค่าธรรมเนียม

  • การออกมรณบัตรไม่มีค่าธรรมเนียม แต่ผู้ร้องต้องชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการรับรองมรณบัตรที่ทางการสหรัฐฯออกให้ 15.00 ดอลลาร์สหรัฐ ชำระเป็น Money Order สั่งจ่าย “ Royal Thai Embassy”

ระยะเวลาในการดำเนินการจนแล้วเสร็จ
การออกเอกสารจะใช้เวลาประมาณ 10 วันทำการ (ในกรณีเอกสารครบถ้วน) นับจากวันที่สถานเอกอัครราชทูตฯได้รับคำร้อง

หมายเหตุ

1.สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ ไม่ว่ากรณีใด

2.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  www.thaiembdc.org หัวข้อ Application form

********************************************************************************

ขอบเขตการให้บริการ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จะออกมรณบัตรไทยให้กับบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น โดยให้บริการสำหรับผู้ที่เสัยชีวิตใน 14 รัฐในเขตอาณา ได้แก่ District of Columbia, Maryland, Virginia, West Virginia, Delaware, Texas, Louisiana, Mississippi, Atlanta, Tennessee, Georgia, Florida, South Carolina และ North Carolina (รวมทั้งเกาะ Puerto Rico)

********************************************************************************

Consular section
Royal Thai Embassy
2300 Kalorama Rd., NW
Washington, DC 20008
Tel. (202) 640-5325
Fax. (202) 459-9536
Email: regis@thaiembdc.org