มรณบัตร

มรณบัตร

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ให้บริการรับรองลายมือชื่อในเอกสารไทย (หนังสือมอบอำนาจ)
สำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ใน 13 รัฐในเขตอาณา รวมทั้งกรุงวอชิงตัน และ 1 เครือรัฐ คือ

1) Texas 2) Florida 3) Georgia 4) Maryland 5) Virginia 6) West Virginia 7) Delaware 8) Alabama 9) Tennessee 10) Louisiana 11) Mississippi 12) South Carolina 13) North Carolina และ 14) District of Columbia 15) Puerto Rico  

ข้อมูลทั่วไป

– ผู้ตาย ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย

– ผู้แจ้ง ควรเป็นบุคคลในครอบครัวหรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวดองเป็นญาติของผู้ตาย เช่น บุตร บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่ น้อง หรือญาติ ของผู้ตาย

ขั้นตอนการดำเนินการ (3 ขั้นตอน)

ขั้นตอนที่ 1

การรับรองมรณบัตรท้องถิ่นสหรัฐฯ ที่

Secretary of State ของมลรัฐที่ออกเอกสารให้

 

ขั้นตอนที่ 1  นำใบมรณบัตรท้องถิ่นของทางราชการสหรัฐฯไปผ่านการรับรองจาก Office of the Secretary หรือ State Authentication ของมลรัฐที่ออกมรณบัตรท้องถิ่นให้  ท่านสามารถหาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับส่งเอกสารไปรับรองได้ที่
http://www.nass.org/business-services/apostillesdocument-authentication-services (เลือก Business Services > Apostilles/Authentications > เลือกมลรัฐที่ออกมรณบัตรท้องถิ่นให้)
kisspng-computer-icons-arrow-drop-down-list-arrow-down-icon-free-5ab086ea321f58.9035449115215183142053

ขั้นตอนที่ 2

การรับรองมรณบัตรท้องถิ่นสหรัฐฯ ที่

Department of State, Washington DC (กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ)

ขั้นตอนที่ 2  นำใบมรณบัตรท้องถิ่นที่ผ่านการรับรองในขั้นตอนที่ 1  ไปผ่านการรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ Department of State, Authentication Office, Washington DC ท่านสามารถหาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับส่งเอกสารไปรับรองได้ที่

https://travel.state.gov/content/travel/en/legal-considerations/judicial/authentication-of-documents/office-of-authentications.html

Physical Address:

Office of Authentications
U.S. Department of State
600 19th Street, NW
Washington, DC 20006

Mailing Address:

Office of Authentications
U.S. Department of State
CA/PPT/S/TO/AUT
44132 Mercure Circle
PO Box 1206
Sterling, VA 20166-1206

*** ใบมรณบัตรท้องถิ่นที่ออกโดยทางการสหรัฐฯ จะต้องผ่านการรับรอง 2 แห่งดังกล่าวก่อนที่ยื่นต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ  เนื่องจากเป็นระเบียบในการนำเอกสารต่างประเทศไปใช้ต่อหน่วยราชการไทย ซึ่งจะต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศของประเทศนั้นๆ ก่อนเสมอ ***
kisspng-computer-icons-arrow-drop-down-list-arrow-down-icon-free-5ab086ea321f58.9035449115215183142053

ขั้นตอนที่ 3

การยื่นขอมรณบัตรที่

สถานเอกอัครราชทูตฯ

ขั้นตอนที่ 3  ยื่นเอกสารต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องได้ 2 วิธี คือ

1. ยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการสถานทูต) (จากสถานการณ์ปัจจุบัน การยื่นคำร้องต้องผ่านทางไปรษณีย์เท่านั้น)

2.ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์

ที่อยู่:  

Royal Thai Embassy, Consular Section (ATTN. Registration Department)

2300 Kalorama Rd., N.W.

Washington, DC 20008                   

ระยะเวลาการดำเนินการ

การออกเอกสารจะใช้เวลาประมาณ 20 วันทำการ (ในกรณีเอกสารครบถ้วน) นับจากวันที่สถานเอกอัครราชทูตฯได้รับคำร้อง

หมายเหตุ

1.สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ ไม่ว่ากรณีใด

2.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  www.thaiembdc.org หัวข้อ Application form

********************************************

ขอบเขตการให้บริการ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จะออกมรณบัตรไทยให้กับบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น โดยให้บริการสำหรับผู้ที่เสียชีวิตใน 13 รัฐในเขตอาณา ได้แก่ Maryland, Virginia, West Virginia, Delaware, Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Tennessee, Georgia, Florida, South Carolina และ North Carolina (รวมทั้งเกาะ Puerto Rico และ District of Columbia)

********************************************

Consular section (ATTN. Registration Department) 
Royal Thai Embassy
2300 Kalorama Rd., NW
Washington, DC 20008
Tel. (202) 640-5325
Fax. (202) 459-9536
Email: regis@thaiembdc.org

 

นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงมหาดไทย 

ท่านสามารถเลือกรับมรณบัตรได้ 2 ช่องทาง เท่านั้น
1. ในกรณีที่มารับด้วยตนเอง
ทางเจ้าหน้าที่จะทำการนัดหมายผู้แจ้งให้เข้ามารับและเซ็นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ในวันนัดหมาย

2. ในกรณีรับทางไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่จะส่งเอกสารประกอบคำร้องและใบมรณบัตรตัวจริงให้ทางผู้แจ้งได้เซ็นชื่อในช่องผู้แจ้ง เมื่อผู้แจ้งได้เซ็นชื่อแล้ว ต้องรีบนำส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและจัดเก็บลงระบบเป็นลำดับต่อไป ในขั้นตอนนี้ทางผู้ร้องต้องเตรียมซองส่งกลับให้ทางเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ในการส่งเอกสาร

ในกรณีที่มารับด้วยตนเอง

ผู้แจ้งต้องเดินทางมาเซ็นและรับเอกสารด้วยตัวเองที่ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี โดยต้องเตรียมพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนที่มีอายุมาในวันนัดหมาย

 เอกสารที่ต้องเตรียม

1) มรณบัตรท้องถิ่น ฉบับจริง 1 ชุด ที่ผ่านการรับรองผ่านขั้นที่ 1 และ 2 แล้ว พร้อมด้วยสำเนาทุกหน้าอีกจำนวน 1 ชุด 

2) แบบฟอร์ม

“คำร้องนิติกรณ์” (กรุณากรอก E-mail ลงในคำร้องนิติกรณ์) [Download]

“คำร้องมรณบัตร” [Download]

3) เอกสารไทยประจำตัวของผู้ตาย (เอกสารตัวจริง) ได้แก่ หนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน

4) เอกสารไทยประจำตัวของผู้แจ้ง ได้แก่ หนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน โดยสามารถใช้สำเนาที่ผ่านการรับรองโดย Notary Public แทนเอกสารตัวจริงได้

5) ค่าธรรมเนียมรับรองมรณบัตรสหรัฐฯ Money Order $15.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ สั่งจ่าย “Royal Thai Embassy” 

หมายเหตุ ท่านสามารถนัดหมายมาเซ็นชื่อและรับเอกสารได้ไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกมรณบัตร

ในกรณีรับทางไปรษณีย์

เจ้าหน้าที่จะส่งเอกสารประกอบคำร้องและใบมรณบัตรตัวจริงให้ทางผู้แจ้งได้เซ็นชื่อในช่องผู้แจ้ง

เมื่อผู้แจ้งได้เซ็นชื่อแล้วต้องรีบนำส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและจัดเก็บลงระบบเป็นลำดับต่อไป

 เอกสารที่ต้องเตรียม

1) มรณบัตรท้องถิ่น ฉบับจริง 1 ชุด ที่ผ่านการรับรองผ่านขั้นที่ 1 และ 2 แล้ว พร้อมด้วยสำเนาทุกหน้าอีกจำนวน 1 ชุด 

2) แบบฟอร์ม

“Notary Public for Signature” [Download]

“คำร้องนิติกรณ์” (กรุณากรอก E-mail ลงในคำร้องนิติกรณ์) [Download] 

“คำร้องมรณบัตร” [Download]

3) เอกสารไทยประจำตัวของผู้ตาย (เอกสารตัวจริง) ได้แก่ หนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน

4) เอกสารไทยประจำตัวของผู้แจ้ง ได้แก่ หนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน โดยสามารถใช้สำเนาที่ผ่านการรับรองโดย Notary Public แทนเอกสารตัวจริงได้

5) ค่าธรรมเนียมรับรองมรณบัตรสหรัฐฯ Money Order $15.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ สั่งจ่าย “Royal Thai Embassy” 

6) ซองส่งกลับ แบบ USPS Priority Mail ติดแสตมป์ราคา $9.90 ดอลลาร์สหรัฐฯ จำนวน 2 ซอง โดยเขียนชื่อ – ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์บนซองถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน 

หมายเหตุ 

*เพื่อป้องกันการสูญหาย ทุกซองต้องมี Tracking number 

*หากผู้แจ้งไม่สามารถนำส่งเอกสารที่เซ็นแล้วมาให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ จะถือว่าคำร้องนั้นเป็นคำร้องที่ไม่สมบูรณ์

ฝ่ายทะเบียนราษฎร (Registration section) 

หมายเลขโทรศัพท์ (202) 640-5325

อีเมล: regis@thaiembdc.org