มรณบัตร

  มรณบัตร

ข้อมูลทั่วไป

  • ผู้ตาย ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
  • ผู้แจ้ง ควรเป็นบุคคลในครอบครัวหรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวดองเป็นญาติของผู้ตาย เช่น บุตร บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่ น้อง หรือญาติ ของผู้ตาย

ขั้นตอนการดำเนินการ (3 ขั้นตอน)

 

ขั้นตอนที่ 1

การรับรองมรณบัตรท้องถิ่นสหรัฐฯ ที่

Secretary of State ของมลรัฐที่ออกเอกสารให้

ขั้นตอนที่ 2

การรับรองมรณบัตรท้องถิ่นสหรัฐฯ ที่

Department of State, Washington DC (กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ)

 

ขั้นตอนที่ 3

การยื่นขอมรณบัตรที่

สถานเอกอัครราชทูตฯ

ก่อนที่จะยื่นคำร้องต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ท่านจะต้องนำมรณบัตรท้องถิ่นของผู้เสียชีวิตที่ออกโดยทางการสหรัฐฯ ออกให้ (US Death Certificate) ไปผ่านการรับรอง (Authentication) จากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาก่อน โดยมีลำดับตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 (สามารถดำเนินการได้ทางไปรษณีย์) ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1  นำใบมรณบัตรท้องถิ่นของทางราชการสหรัฐฯไปผ่านการรับรองจาก Office of the Secretary หรือ State Authentication ของมลรัฐที่ออกสูติบัตรท้องถิ่นให้  ท่านสามารถหาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับส่งเอกสารไปรับรองได้ที่
http://www.nass.org/business-services/apostillesdocument-authentication-services (เลือก Business Services > Apostilles/Authentications > เลือกมลรัฐที่ออกมรณบัตรท้องถิ่นให้)
ขั้นตอนที่ 2  นำใบมรณบัตรท้องถิ่นที่ผ่านการรับรองในขั้นตอนที่ 1  ไปผ่านการรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ Department of State, Authentication Office, Washington DC ท่านสามารถหาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับส่งเอกสารไปรับรองได้ที่

https://travel.state.gov/content/travel/en/legal-considerations/judicial/authentication-of-documents/office-of-authentications.html

Physical Address:

Office of Authentications
U.S. Department of State
600 19th Street, NW
Washington, DC 20006

Mailing Address:

Office of Authentications
U.S. Department of State
CA/PPT/S/TO/AUT
44132 Mercure Circle
PO Box 1206
Sterling, VA 20166-1206

*** ใบมรณบัตรท้องถิ่นที่ออกโดยทางการสหรัฐฯ จะต้องผ่านการรับรอง 2 แห่งดังกล่าวก่อนที่ยื่นต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ  เนื่องจากเป็นระเบียบในการนำเอกสารต่างประเทศไปใช้ต่อหน่วยราชการไทย ซึ่งจะต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศของประเทศนั้นๆ ก่อนเสมอ ***

ขั้นตอนที่ 3  ยื่นเอกสารต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องได้ 2 วิธี คือ

ที่อยู่:  

Royal Thai Embassy, Consular Section (ATTN. Registration Department)

2300 Kalorama Rd., N.W.

Washington, DC 20008                   

  •  ระยะเวลาในการดำเนินการจนแล้วเสร็จ

การออกเอกสารจะใช้เวลาประมาณ 20 วันทำการ (ในกรณีเอกสารครบถ้วน) นับจากวันที่สถานเอกอัครราชทูตฯได้รับคำร้อง

หมายเหตุ

1.สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ ไม่ว่ากรณีใด

2.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  www.thaiembdc.org หัวข้อ Application form

********************************************************************************

ขอบเขตการให้บริการ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จะออกมรณบัตรไทยให้กับบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น โดยให้บริการสำหรับผู้ที่เสัยชีวิตใน 13 รัฐในเขตอาณา ได้แก่ Maryland, Virginia, West Virginia, Delaware, Texas, Louisiana, Mississippi, Atlanta, Tennessee, Georgia, Florida, South Carolina และ North Carolina (รวมทั้งเกาะ Puerto Rico และ District of Columbia)

********************************************************************************

Consular section (ATTN. Registration Department) 
Royal Thai Embassy
2300 Kalorama Rd., NW
Washington, DC 20008
Tel. (202) 640-5325
Fax. (202) 459-9536
Email: regis@thaiembdc.org

การขอยื่นและรับเอกสารมรณบัตร

  • นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงมหาดไทย 
  • ท่านสามารถเลือกรับมรณบัตรได้ 2 ช่องทาง เท่านั้น
    1. ในกรณีที่มารับด้วยตนเอง ทางเจ้าหน้าที่จะทำการนัดหมายผู้แจ้งให้เข้ามารับและเซ็นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ในวันนัดหมาย

2. ในกรณีรับทางไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่จะส่งเอกสารประกอบคำร้องและใบมรณบัตรตัวจริงให้ทางผู้แจ้งได้เซ็นชื่อในช่องผู้แจ้ง เมื่อผู้แจ้งได้เซ็นชื่อแล้ว ต้องรีบนำส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและจัดเก็บลงระบบเป็นลำดับต่อไป ในขั้นตอนนี้ทางผู้ร้องต้องเตรียมซองส่งกลับให้ทางเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ในการส่งเอกสาร

ในกรณีที่มารับด้วยตนเอง

ผู้แจ้งต้องเดินทางมาเซ็นและรับเอกสารด้วยตัวเองที่ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี โดยต้องเตรียมพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนที่มีอายุมาในวันนัดหมาย

 เอกสารที่ต้องเตรียม

1) มรณบัตรท้องถิ่น ฉบับจริง 1 ชุด ที่ผ่านการรับรองผ่านขั้นที่ 1 และ 2 แล้ว พร้อมด้วยสำเนาทุกหน้าอีกจำนวน 1 ชุด 

2) แบบฟอร์ม

“คำร้องนิติกรณ์” (กรุณากรอก E-mail ลงในคำร้องนิติกรณ์) [Download]

“คำร้องมรณบัตร” [Download]

3) เอกสารไทยประจำตัวของผู้ตาย (เอกสารตัวจริง) ได้แก่ หนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน

4) เอกสารไทยประจำตัวของผู้แจ้ง ได้แก่ หนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน โดยสามารถใช้สำเนาที่ผ่านการรับรองโดย Notary Public แทนเอกสารตัวจริงได้

5) ค่าธรรมเนียมรับรองมรณบัตรสหรัฐฯ Money Order $15.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ สั่งจ่าย “Royal Thai Embassy” 

 

หมายเหตุ ท่านสามารถนัดหมายมาเซ็นชื่อและรับเอกสารได้ไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกมรณบัตร

ในกรณีที่มารับทางไปรษณีย์

เจ้าหน้าที่จะส่งเอกสารประกอบคำร้องและใบมรณบัตรตัวจริงให้ทางผู้แจ้งได้เซ็นชื่อในช่องผู้แจ้ง

เมื่อผู้แจ้งได้เซ็นชื่อแล้วต้องรีบนำส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและจัดเก็บลงระบบเป็นลำดับต่อไป

 เอกสารที่ต้องเตรียม

1) มรณบัตรท้องถิ่น ฉบับจริง 1 ชุด ที่ผ่านการรับรองผ่านขั้นที่ 1 และ 2 แล้ว พร้อมด้วยสำเนาทุกหน้าอีกจำนวน 1 ชุด 

2) แบบฟอร์ม

“Notary Public for Signature” [Download]

“คำร้องนิติกรณ์” (กรุณากรอก E-mail ลงในคำร้องนิติกรณ์) [Download] 

“คำร้องมรณบัตร” [Download]

3) เอกสารไทยประจำตัวของผู้ตาย (เอกสารตัวจริง) ได้แก่ หนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน

4) เอกสารไทยประจำตัวของผู้แจ้ง ได้แก่ หนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน โดยสามารถใช้สำเนาที่ผ่านการรับรองโดย Notary Public แทนเอกสารตัวจริงได้

5) ค่าธรรมเนียมรับรองมรณบัตรสหรัฐฯ Money Order $15.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ สั่งจ่าย “Royal Thai Embassy” 

6) ซองส่งกลับ แบบ USPS Priority Mail ติดแสตมป์ราคา $8.95 ดอลลาร์สหรัฐฯ จำนวน 2 ซอง โดยเขียนชื่อ – ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์บนซองถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน 

 

หมายเหตุ 

*เพื่อป้องกันการสูญหาย ทุกซองต้องมี Tracking number 

*หากผู้แจ้งไม่สามารถนำส่งเอกสารที่เซ็นแล้วมาให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ จะถือว่าคำร้องนั้นเป็นคำร้องที่ไม่สมบูรณ์