มรณบัตรไทย

มรณบัตรไทย

ข้อมูลทั่วไป

 • ผู้ตาย ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • ผู้แจ้ง ควรเป็นบุคคลในครอบครัวหรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวดองเป็นญาติของผู้ตาย เช่น บุตร บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่ น้อง หรือญาติ ของผู้ตาย

ขั้นตอนการดำเนินการ (3 ขั้นตอน)

 

ขั้นตอนที่ 1

การรับรองมรณบัตรท้องถิ่นสหรัฐฯ ที่

Secretary of State ของมลรัฐที่ออกเอกสารให้

ขั้นตอนที่ 2

การรับรองมรณบัตรท้องถิ่นสหรัฐฯ ที่

Department of State, Washington DC (กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ)

 

ขั้นตอนที่ 3

การยื่นขอมรณบัตรไทยที่

สถานเอกอัครราชทูตฯ

ก่อนที่จะยื่นคำร้องต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ท่านจะต้องนำมรณบัตรท้องถิ่นของผู้เสียชีวิตที่ออกโดยทางการสหรัฐฯ ออกให้ (US Death Certificate) ไปผ่านการรับรอง (Authentication) จากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาก่อน โดยมีลำดับตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 (สามารถดำเนินการได้ทางไปรษณีย์) ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1  นำใบมรณบัตรท้องถิ่นของทางราชการสหรัฐฯไปผ่านการรับรองจาก Office of the Secretary หรือ State Authentication ของมลรัฐที่ออกสูติบัตรท้องถิ่นให้  ท่านสามารถหาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับส่งเอกสารไปรับรองได้ที่
http://www.nass.org/business-services/apostillesdocument-authentication-services (เลือก Business Services > Apostilles/Authentications > เลือกมลรัฐที่ออกมรณบัตรท้องถิ่นให้)

 

ขั้นตอนที่ 2  นำใบมรณบัตรท้องถิ่นที่ผ่านการรับรองในขั้นตอนที่ 1  ไปผ่านการรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ Department of State, Authentication Office, Washington DC ท่านสามารถหาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับส่งเอกสารไปรับรองได้ที่
Authentication Office, United State Department of State

Physical Address
600 19th Street, NW
Washington D.C. 20006
Tel. 202-485-8000

https://travel.state.gov/content/travel/en/legal-considerations/judicial/authentication-of-documents/office-of-authentications.html

*** ใบมรณบัตรท้องถิ่นที่ออกโดยทางการสหรัฐฯ จะต้องผ่านการรับรอง 2 แห่งดังกล่าวก่อนที่ยื่นต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ  เนื่องจากเป็นระเบียบในการนำเอกสารต่างประเทศไปใช้ต่อหน่วยราชการไทย ซึ่งจะต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศของประเทศนั้นๆ ก่อนเสมอ ***

 

ขั้นตอนที่ 3  ยื่นเอกสารต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องได้ 2 วิธี คือ
 • ยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการสถานทูต)
 • ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์
 •  ที่อยู่

Royal Thai Embassy, Consular Office 

2300 Kalorama Rd., N.W.

Washington DC 20008

เอกสารที่ต้องใช้ ดังต่อไปนี้

 • มรณบัตรท้องถิ่นที่ผ่านการรับรองในขั้นตอนที่ 1 และ 2 แล้ว ฉบับจริง 1 ชุด พร้อมด้วยสำเนาทุกหน้า อีกจำนวน 2 ชุด
 • กรอกคำร้องนิติกรณ์ [Download] จำนวน 1 ชุด (กรุณากรอก E-Mail ลงในคำร้องนิติกรณ์)
 • กรอกคำร้องมรณบัตร [Download] จำนวน 1 ชุด
 • เอกสารไทยประจำตัวของผู้ตาย (เอกสารตัวจริง) ได้แก่ หนังสือเดินทาง และบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารไทยประจำตัวของผู้แจ้ง ได้แก่ หนังสือเดินทาง และบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน โดยสามารถใช้สำเนาที่ผ่านการรับรองโดย Norary Public แทนเอกสารตัวจริงได้
 • กรณีที่ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ จะต้องมีซองส่งกลับแบบ Express Mail ของ USPS Post Office ติดแสตมป์ ราคา 25.50 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รับ Meter Stamp) โดยเขียนชื่อ-ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์บนซองถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน

 

การกรอกคำร้อง

 • โปรดกรอกคำร้องมรณบัตรด้วยตัวบรรจง โดยใช้หมึกสีดำและเซ็นชื่อภาษาไทยในช่องลงชื่อผู้แจ้งในข้อ 9

 

ค่าธรรมเนียม

 • การออกมรณบัตรไม่มีค่าธรรมเนียม แต่ผู้ร้องต้องชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการรับรองมรณบัตรที่ทางการสหรัฐฯออกให้ 15.00 ดอลลาร์สหรัฐ ชำระเป็น Money Order สั่งจ่าย “ Royal Thai Embassy”

ระยะเวลาในการดำเนินการ

การออกเอกสารจะใช้เวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์ นับจากวันที่สถานเอกอัครราชทูตฯได้รับคำร้อง

 

ระยะเวลาในการดำเนินการ

การออกเอกสารจะใช้เวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์ นับจากวันที่สถานเอกอัครราชทูตฯได้รับคำร้อง

หมายเหตุ 1.สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ ไม่ว่ากรณีใด

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  www.thaiembdc.org หัวข้อ Application form

Featured Videos

Latest Tweets

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

22-Jan-201922-Jan-2019
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015