สูติบัตรไทย (ไทย-English)

3 ขั้นตอนง่ายๆ การขอสูติบัตรไทย (English)


➡ (คลิกที่นี่) การเตรียมเอกสารขั้นตอนที่ 1


➡ (คลิกที่นี่) การเตรียมเอกสารขั้นตอนที่ 2


เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 แล้วขอให้เตรียมเอกสารเพื่อยื่นกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ดังนี้

การขอสูติบัตรไทย
ข้อแนะนำเรื่องชื่อและนามสกุลเด็ก
  • ชื่อและนามสกุลของเด็กในสูติบัตรไทยต้องตรงกับในสูติบัตรสหรัฐฯ
  • นามสกุลของเด็กในสูติบัตรไทยต้องใช้นามสกุลบิดาตามกฎหมายหรือมารดาเท่านั้น และตัวสะกดต้องยึดตามเอกสารไทยของบิดา/มารดา
*ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaiembdc.org/th/

 

ขอบเขตการให้บริการ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จะออกสูติบัตรไทยให้กับเด็กไทยที่มีบิดา/มารดาเป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น โดยให้บริการสำหรับผู้ที่เกิดใน 14 รัฐในเขตอาณา ได้แก่ District of Columbia, Maryland, Virginia, West Virginia, Delaware, Texas, Louisiana, Mississippi, Atlanta, Tennessee, Georgia, Florida, South Carolina และ North Carolina

(รวมทั้งเกาะ Puerto Rico)

ในกรณีที่มารับด้วยตนเอง

ผู้แจ้งต้องเดินทางมาเซ็นและรับเอกสารด้วยตัวเองที่ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี โดยต้องเตรียมพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนที่มีอายุมาในวันนัดหมาย

 เอกสารที่ต้องเตรียม

1) สูติบัตรสหรัฐฯ ที่ผ่านการรับรองผ่านขั้นที่ 1 และ 2 แล้วพร้อมสำเนา 1 ชุด

2) รูปถ่ายสีของเด็ก ขนาด 2 x 2 นิ้ว 2 รูป

3) ใบรับรองจากโรงพยาบาล ในกรณีที่ใบเกิดสหรัฐฯ ไม่ระบุชื่อโรงพยาบาลและน้ำหนักของเด็ก จะต้องขอใบรับรองจากทางโรงพยาบาล (ใบสำคัญแสดงน้ำหนักแรกเกิดของบุตรที่ออกให้จากโรงพยาบาล) พร้อมสำเนา 1 ชุด

4) สำเนาบัตรประจำตัวท้องถิ่นของบิดา มารดา เช่น Driver License หรือ State ID  1 ชุด (ถ้ามี)

5) บัตรประชาชนไทย (ตัวจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด

6) หนังสือเดินทางบิดาและมารดาที่มีอายุ (ตัวจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด

7) ทะเบียนสมรส (ตัวจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด

8) แบบฟอร์ม

 “คำร้องสูติบัตร” [Download]

 “คำร้องนิติกรณ์สำหรับขอสูติบัตร” [Download]

“บันทึกคำให้การของมารดา” (กรณีบิดาเป็นชาวต่างชาติ) [Download]

“บันทึกคำให้การของมารดา” (กรณีที่บิดาและมารดามิได้จดทะเบียนสมรส) [Download]

9) ค่าธรรมเนียมรับรองสูติบัตรสหรัฐฯ Money Order $15.00 ดอลลาร์สหรัฐ สั่งจ่าย “Royal Thai Embassy”

 

 *หนังสือเดินทาง บัตรประชาชน และทะเบียนสมรส สามารถใช้สำเนาที่ผ่านการรับรองโดย Notary Public แทนเอกสารตัวจริงได้

*ท่านสามารถนัดหมายมาเซ็นเอกสาร ในวันที่มีกำหนดนัดหมายทำพาสปอร์ตในกรณีที่ไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกสูติบัตร

ในกรณีรับทางไปรษณีย์

เจ้าหน้าที่จะส่งเอกสารประกอบคำร้องและใบสูติบัตรตัวจริงให้ทางผู้แจ้งได้เซ็นชื่อในช่องผู้แจ้ง เมื่อผู้แจ้งได้เซ็นชื่อแล้วต้องรีบนำส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและจัดเก็บลงระบบในลำดับต่อไป

เอกสารที่ต้องเตรียม

1) สูติบัตรสหรัฐฯ ที่ผ่านการรับรองผ่านขั้นที่ 1 และ 2 แล้วพร้อมสำเนา 1 ชุด

2) รูปถ่ายสีของเด็ก ขนาด 2 x 2 นิ้ว 2 รูป

3) ใบรับรองจากโรงพยาบาล ในกรณีที่ใบเกิดสหรัฐฯ ไม่ระบุชื่อโรงพยาบาลและน้ำหนักของเด็ก จะต้องขอใบรับรองจากทางโรงพยาบาล (ใบสำคัญแสดงน้ำหนักแรกเกิดของบุตรที่ออกให้จากโรงพยาบาล) พร้อมสำเนา 1 ชุด

4) สำเนาบัตรประจำตัวท้องถิ่นของบิดา มารดา เช่น Driver License หรือ State ID  1 ชุด (ถ้ามี)

5) บัตรประชาชนไทย (ตัวจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด

6) หนังสือเดินทางบิดาและมารดาที่มีอายุ (ตัวจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด

7) ทะเบียนสมรส (ตัวจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด

8) แบบฟอร์ม

“Notary Public for Signature” [Download]

“คำร้องสูติบัตร” [Download]

“คำร้องนิติกรณ์สำหรับขอสูติบัตร” [Download]

“บันทึกคำให้การของมารดา” (กรณีบิดาเป็นชาวต่างชาติ) [Download]

“บันทึกคำให้การของมารดา” (กรณีที่บิดาและมารดามิได้จดทะเบียนสมรส) [Download]

9) ค่าธรรมเนียมรับรองสูติบัตรสหรัฐฯ Money Order $15.00 ดอลลาร์สหรัฐ สั่งจ่าย “Royal Thai Embassy”

10) ซองส่งกลับ แบบ USPS Priority Mail ติดแสตมป์ ราคา $9.90 ดอลลาร์สหรัฐ จำนวน 2 ซองโดยเขียนชื่อ-ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์บนซองถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน

 

* เพื่อป้องกันการสูญหาย ทุกซองต้องมี Tracking number

* หากผู้แจ้งไม่สามารถนำส่งเอกสารที่เซ็นชื่อแล้วมาให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ คำร้องนั้นถือว่าเป็นคำร้องที่ไม่สมบูรณ์