สูติบัตรไทย (ไทย-English)

เนื่องจากมีเอกสารเข้ามาเป็นจำนวนมาก อาจใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานสูติบัตรไทยมากกว่าปกติ (มากกว่า 15 วันทำการ)

– บุคคลที่เกิดโดยบิดาไทยหรือมารดาไทยโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักร ย่อมได้สัญชาติไทยโดยกำเนิด 

– ชื่อและนามสกุลของเด็กในสูติบัตรไทยต้องตรงกับชื่อและนามสกุลที่ปรากฎในสูติบัตรสหรัฐฯ

– นามสกุลของเด็กในสูติบัตรไทยต้องเป็นนามสกุลของบิดาหรือนามสกุลของมารดาตามกฎหมายเท่านั้น และตัวสะกดต้องยึดตามเอกสารไทยของบิดา/มารดา

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จะออกใบสูติบัตรไทยให้กับผู้ที่มีบิดาและ/หรือ มารดาที่เป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น โดยจะให้บริการสำหรับผู้ที่เกิดใน 14 รัฐในเขตอาณา ได้แก่ District of Columbia, Maryland, Virginia, West Virginia, Delaware, Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Tennessee, Georgia, Florida, South Carolina, และ North Carolina (รวมทั้งเกาะ Puerto Rico) 

ก่อนการยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ ผู้ขอรับบริการต้องกรอกคำร้องขอจดมีสูติบัตรไทย Online คลิกที่นี่เพื่อกรอกคำร้อง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว กรุณาจัดส่งเอกสารมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้

Royal Thai Embassy

Attn: Registration

2300 Kalorama Rd. N.W. Washington D.C. 20008

ระยะเวลาดำเนินการจนแล้วเสร็จ (ในกรณีเอกสารครบถ้วน) ใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการ

 ขั้นตอนง่ายๆ ในการขอสูติบัตรไทย (English)

ขั้นตอนที่ 1

การรับรองสูติบัตรท้องถิ่นสหรัฐฯ ที่

Secretary of State ของรัฐที่ออกเอกสารให้

ขั้นตอนที่ 1  นำสูติบัตรท้องถิ่นของทางราชการสหรัฐฯไปผ่านการรับรองจาก Office of the Secretary หรือ State Authentication ของรัฐที่ออกสูติบัตรท้องถิ่นให้  ท่านสามารถหาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับส่งเอกสารไปรับรองได้ที่

ฺBefore handing in the U.S. Birth Certificate to The Royal Thai Embassy. It must be authenticated by the Secretary of State of the issuing state

http://www.nass.org/business-services/apostillesdocument-authentication-services (เลือก Business Services > Apostilles/Authentications > เลือกรัฐที่ออกสูติบัตรท้องถิ่นให้)
kisspng-computer-icons-arrow-drop-down-list-arrow-down-icon-free-5ab086ea321f58.9035449115215183142053

ขั้นตอนที่ 2

การยื่นขอสูติบัตรที่

สถานเอกอัครราชทูตฯ

ขั้นตอนที่ 2  หลังจากเสร็จการรับรองในขั้นตอนที่ 1  กรอกคำร้องขอจดทะเบียนสูติบัตร Online -> คลิกที่นี่

After being authenticated by the Secretary of State of the issuing state, please fill out the application for a Thai birth certificate online 

ในกรณีที่มารับด้วยตนเอง

ผู้แจ้งต้องเดินทางมาเซ็นและรับเอกสารด้วยตัวเองที่ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี โดยต้องเตรียมพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนที่มีอายุมาในวันนัดหมาย

เอกสารที่ต้องเตรียม

1) สูติบัตรสหรัฐฯ ที่ผ่านการรับรองผ่านขั้นที่ 1 แล้วพร้อมสำเนา 1 ชุด

2) รูปถ่ายสีของเด็ก ขนาด 2 x 2 นิ้ว 2 รูป

3) ใบรับรองจากโรงพยาบาล ในกรณีที่ใบเกิดสหรัฐฯ ไม่ระบุชื่อโรงพยาบาลและน้ำหนักของเด็ก จะต้องขอใบรับรองจากทางโรงพยาบาล (ใบสำคัญแสดงน้ำหนักแรกเกิดของบุตรที่ออกให้จากโรงพยาบาล) พร้อมสำเนา 1 ชุด

4) สำเนาบัตรประจำตัวท้องถิ่นของบิดา มารดา เช่น Driver License หรือ State ID  1 ชุด (ถ้ามี)

5) บัตรประชาชนไทย (ตัวจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด

6) หนังสือเดินทางบิดาและมารดาที่มีอายุ (ตัวจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด

7) ทะเบียนสมรส (ตัวจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด

8) แบบฟอร์ม

 “คำร้องสูติบัตร” ท่านสามารถ Download ได้จากอีเมลที่ท่านใช้ลงทะเบียน

 “คำร้องนิติกรณ์สำหรับขอสูติบัตร” [Download]

“บันทึกคำให้การของมารดา” (กรณีบิดาเป็นชาวต่างชาติ) [Download]

“บันทึกคำให้การของมารดา” (กรณีที่บิดาและมารดามิได้จดทะเบียนสมรส) [Download]

 *หนังสือเดินทาง บัตรประชาชน และทะเบียนสมรส สามารถใช้สำเนาที่ผ่านการรับรองโดย Notary Public แทนเอกสารตัวจริงได้

*ท่านสามารถนัดหมายมาเซ็นเอกสาร ในวันที่มีกำหนดนัดหมายทำพาสปอร์ตในกรณีที่ไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกสูติบัตร

ในกรณีรับทางไปรษณีย์

เจ้าหน้าที่จะส่งเอกสารประกอบคำร้องและใบสูติบัตรตัวจริงให้ทางผู้แจ้งได้เซ็นชื่อในช่องผู้แจ้ง เมื่อผู้แจ้งได้เซ็นชื่อแล้วต้องรีบนำส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและจัดเก็บลงระบบในลำดับต่อไป

เอกสารที่ต้องเตรียม

1) สูติบัตรสหรัฐฯ ที่ผ่านการรับรองผ่านขั้นที่ 1 แล้วพร้อมสำเนา 1 ชุด

2) รูปถ่ายสีของเด็ก ขนาด 2 x 2 นิ้ว 2 รูป

3) ใบรับรองจากโรงพยาบาล ในกรณีที่ใบเกิดสหรัฐฯ ไม่ระบุชื่อโรงพยาบาลและน้ำหนักของเด็ก จะต้องขอใบรับรองจากทางโรงพยาบาล (ใบสำคัญแสดงน้ำหนักแรกเกิดของบุตรที่ออกให้จากโรงพยาบาล) พร้อมสำเนา 1 ชุด

4) สำเนาบัตรประจำตัวท้องถิ่นของบิดา มารดา เช่น Driver License หรือ State ID  1 ชุด (ถ้ามี)

5) บัตรประชาชนไทย (ตัวจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด

6) หนังสือเดินทางบิดาและมารดาที่มีอายุ (ตัวจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด

7) ทะเบียนสมรส (ตัวจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด

8) แบบฟอร์ม

“Notary Public for Signature” [Download]

“คำร้องสูติบัตร” ท่านสามารถ Download ได้จากอีเมลที่ท่านใช้ลงทะเบียน

“คำร้องนิติกรณ์สำหรับขอสูติบัตร” [Download]

“บันทึกคำให้การของมารดา” (กรณีบิดาเป็นชาวต่างชาติ) [Download]

“บันทึกคำให้การของมารดา” (กรณีที่บิดาและมารดามิได้จดทะเบียนสมรส) [Download]

9) ซองส่งกลับ แบบ USPS Priority Mail ติดแสตมป์ ราคา $9.90 ดอลลาร์สหรัฐ จำนวน 2 ซองโดยเขียนชื่อ-ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์บนซองถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน

 * เพื่อป้องกันการสูญหาย ทุกซองต้องมี Tracking number

* หากผู้แจ้งไม่สามารถนำส่งเอกสารที่เซ็นชื่อแล้วมาให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ คำร้องนั้นถือว่าเป็นคำร้องที่ไม่สมบูรณ์

ฝ่ายทะเบียนราษฎร (Registration section) 

หมายเลขโทรศัพท์ (202) 640-5325

อีเมล: regis@thaiembdc.org