สูติบัตรไทย (ไทย-English)

3 ขั้นตอนง่ายๆ การขอสูติบัตรไทย (English)


➡ (คลิกที่นี่) การเตรียมเอกสารขั้นตอนที่ 1


➡ (คลิกที่นี่) การเตรียมเอกสารขั้นตอนที่ 2


➡  เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 แล้วขอให้เตรียมเอกสารเพื่อยื่นกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ดังนี้

การขอสูติบัตรไทย

 

 

เอกสารที่ต้องเตรียม

 

1) สูติบัตรสหรัฐฯ ที่ผ่านการรับรองผ่านขั้นที่ 1 และ 2 แล้วพร้อมสำเนา 1 ชุด

2) รูปถ่ายสีของเด็ก ขนาด 2 x 2 นิ้ว 2 รูป

3) ใบรับรองจากโรงพยาบาล ในกรณีที่ใบเกิดสหรัฐฯ ไม่ระบุชื่อโรงพยาบาลและน้ำหนักของเด็ก จะต้องขอใบรับรองจากทางโรงพยาบาล (ใบสำคัญแสดงน้ำหนักแรกเกิดของบุตรที่ออกให้จากโรงพยาบาล) พร้อมสำเนา 1 ชุด

4) สำเนาบัตรประจำตัวท้องถิ่นของบิดา มารดาเช่น Driver License หรือ State ID  1 ชุด (ถ้ามี)

ุ5) บัตรประชาชนไทย (ตัวจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด

6) หนังสือเดินทางบิดาและมารดาที่มีอายุ (ตัวจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด

7) ทะเบียนสมรส  (ตัวจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด

8) แบบฟอร์มที่ต้องดาวน์โหลด  :
“คำร้องสูติบัตร” [Download]

“คำร้องนิติกรณ์สำหรับขอสูติบัตร” [Download]

“บันทึกคำให้การของมารดา” กรณีบิดาเป็นชาวต่างชาติ [Download]

“บันทึกคำให้การของมารดา” กรณีที่บิดาและมารดามิได้จดทะเบียนสมรส [Download]

9) ค่าธรรมเนียมรับรองสูติบัตรสหรัฐฯ Money Order  $15.00 ดอลลาร์สหรัฐ สั่งจ่าย “Royal Thai Embassy”

10) ซองส่งกลับแบบ USPS Priority Mail Express ติดแสตมป์ ราคา 26.35 ดอลลาร์สหรัฐ
[Read USPS. Mailing rates 2020]

 

ข้อแนะนำเรื่องชื่อและนามสกุลเด็ก

 

  • ชื่อและนามสกุลของเด็กในสูติบัตรไทยต้องตรงกับในสูติบัตรสหรัฐฯ
  • นามสกุลของเด็กในสูติบัตรไทยต้องใช้นามสกุลบิดาตามกฎหมายหรือมารดาเท่านั้น และตัวสะกดต้องยึดตามเอกสารไทยของบิดา/มารดา

 

*ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaiembdc.org/th/

 

ขอบเขตการให้บริการ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จะออกสูติบัตรไทยให้กับเด็กไทยที่มีบิดา/มารดาเป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น โดยให้บริการสำหรับผู้ที่เกิดใน 14 รัฐในเขตอาณา ได้แก่ District of Columbia, Maryland, Virginia, West Virginia, Delaware, Texas, Louisiana, Mississippi, Atlanta, Tennessee, Georgia, Florida, South Carolina และ North Carolina (รวมทั้งเกาะ Puerto Rico)