ทะเบียนหย่า

การจดทะเบียนหย่า

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ให้บริการรับรองลายมือชื่อในเอกสารไทย (หนังสือมอบอำนาจ)
สำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ใน 13 รัฐในเขตอาณา รวมทั้งกรุงวอชิงตัน และ 1 เครือรัฐ คือ

1) Texas 2) Florida 3) Georgia 4) Maryland 5) Virginia 6) West Virginia 7) Delaware 8) Alabama 9) Tennessee 10) Louisiana 11) Mississippi 12) South Carolina 13) North Carolina และ 14) District of Columbia 15) Puerto Rico  

2.1 คู่หย่าจะต้องยื่นคำร้องขอจดทะเบียนหย่าด้วยตนเอง ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ 

2.2 สำหรับบุคคลที่จดทะเบียนสมรสก่อนวันที่ 5 มิถุนายน 2546  คู่หย่าฝ่ายหญิงจะต้องมีหนังสือเดินทางไทย และหลักฐานทะเบียนราษฎรที่เป็นชื่อสกุลคู่หย่าฝ่ายชาย เพื่อใช้ในการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนหย่า

จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ ดังรายการต่อไปนี้

3.1  แบบคำร้องขอนัดหมายการจดทะเบียนหย่า จำนวน 1 ชุด [ Download ]

3.2  คำร้องนิติกรณ์ จำนวน 2 ชุด (ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายคนละ 1 ชุด)

3.3  คำร้องขอจดทะเบียนหย่า จำนวน 1 ชุด

3.4  หนังสือสัญญาหย่า จำนวน 1 ชุด

3.5  หนังสือเดินทาง และ/หรือบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงที่ยังมีอายุอยู่ (หากเป็นชาวต่างชาติ ให้แสดงหนังสือเดินทางของประเทศนั้น ๆ)

3.6  สำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

3.7 US ID หรือ US Driver License (ถ้ามี)

3.8  ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมรสฉบับจริง หรือ สำเนาที่มีตราประทับรับรองจากสำนักงานเขต/อำเภอ (หากไม่มี จะต้องไปดำเนินการขอคัดสำเนามาก่อน)

คำแนะนำการกรอกคำร้อง :

–  ฝ่ายหญิงจะต้องวงเล็บนามสกุลเดิมก่อนสมรสไว้ด้วย  (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

–  การกรอกอายุจะต้องเป็นอายุที่ครบปีบริบูรณ์ เช่น อายุ “30 ปี 7 เดือน” ให้กรอกอายุ  “30 ปี”

คำแนะนำการกรอกหนังสือสัญญาหย่า :

–  ข้อตกลงในการหย่าเรื่องบุตร โปรดระบุจำนวนบุตร ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด และอายุของบุตรแต่ละคน (ปีบริบูรณ์) หากมีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุน้อยกว่า 20 ปี บริบูรณ์) ต้องระบุผู้ที่จะมีอำนาจปกครองบุตรภายหลังการหย่าด้วย แต่หาก   ไม่มีบุตรร่วมกัน ให้ระบุว่า “ไม่มี”

–  ถ้าไม่ต้องการระบุข้อตกลงในการหย่าเรื่องทรัพย์สินให้เขียนว่า “ไม่ระบุ”

–  ถ้าไม่ต้องการระบุข้อตกลงในการหย่าเรื่องอื่น ๆ ให้เขียนว่า “ไม่มี”

โดยส่งสำเนาเอกสารที่ใช้ตามข้อ 3 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและจัดพิมพ์เอกสารการจดทะเบียนหย่าล่วงหน้า (อย่างน้อย 10 วันทำการ) ทางไปรษณีย์ และรอการยืนยันวันนัดจากเจ้าหน้าที่ (รับจดทะเบียนหย่าระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.  วันจันทร์ – วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ หากมีคำถาม หรือสงสัย กรุณาติดต่อ (202) 640- 5325

ที่อยู่สถานเอกอัครราชทูตฯ ฝ่ายกงสุล

Royal Thai Embassy, Consular section

2300 Kalorama Rd. N.W.

Washington D.C. 20008

 โทรศัพท์ (202) 640-5325

Email : regis@thaiembdc.org

คู่หย่าทั้งสองฝ่ายจะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเองและนำเอกสารตัวจริงตามข้อ 1 มาแสดง ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือในการให้บริการกงสุลสัญจร ภายหลังการจดทะเบียนหย่าแล้ว คู่หย่าจะได้รับใบทะเบียนหย่า และใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหย่าในวันเดียวกัน