ทะเบียนหย่า

การจดทะเบียนหย่า

  • คู่หย่าจะต้องยื่นคำร้องขอจดทะเบียนหย่าด้วยตนเอง ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ 
  • สำหรับบุคคลที่จดทะเบียนสมรสก่อนวันที่ 5 มิถุนายน 2546  คู่หย่าฝ่ายหญิงจะต้องมีหนังสือเดินทางไทย และหลักฐานทะเบียนราษฎรที่เป็นชื่อสกุลคู่หย่าฝ่ายชาย เพื่อใช้ในการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนหย่า

จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ ดังรายการต่อไปนี้

1.1  แบบคำร้องขอนัดหมายการจดทะเบียนหย่า จำนวน 1 ชุด

1.2  คำร้องนิติกรณ์ จำนวน 2 ชุด (ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายคนละ 1 ชุด)

1.3  คำร้องขอจดทะเบียนหย่า จำนวน 1 ชุด

คำแนะนำการกรอกคำร้อง :

–  ฝ่ายหญิงจะต้องวงเล็บนามสกุลเดิมก่อนสมรสไว้ด้วย  (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

–  การกรอกอายุจะต้องเป็นอายุที่ครบปีบริบูรณ์ เช่น อายุ “30 ปี 7 เดือน” ให้กรอกอายุ  “30 ปี”

1.4  หนังสือสัญญาหย่า จำนวน 1 ชุด

คำแนะนำการกรอกหนังสือสัญญาหย่า :

–  ข้อตกลงในการหย่าเรื่องบุตร โปรดระบุจำนวนบุตร ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด และอายุของบุตรแต่ละคน (ปีบริบูรณ์) หากมีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุน้อยกว่า 20 ปี บริบูรณ์) ต้องระบุผู้ที่จะมีอำนาจปกครองบุตรภายหลังการหย่าด้วย แต่หาก   ไม่มีบุตรร่วมกัน ให้ระบุว่า “ไม่มี”

–  ถ้าไม่ต้องการระบุข้อตกลงในการหย่าเรื่องทรัพย์สินให้เขียนว่า “ไม่ระบุ”

–  ถ้าไม่ต้องการระบุข้อตกลงในการหย่าเรื่องอื่น ๆ ให้เขียนว่า “ไม่มี”

1.5  หนังสือเดินทาง และ/หรือบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงที่ยังมีอายุอยู่ (หากเป็นชาวต่างชาติ ให้แสดงหนังสือเดินทางของประเทศนั้น ๆ)

1.6  สำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

1.7 US ID หรือ US Driver License (ถ้ามี)

1.8  ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมรสฉบับจริง หรือ สำเนาที่มีตราประทับรับรองจากสำนักงานเขต/อำเภอ (หากไม่มี จะต้องไปดำเนินการขอคัดสำเนามาก่อน)

  1. โดยส่งสำเนาเอกสารที่ใช้ตามข้อ 1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและจัดพิมพ์เอกสารการจดทะเบียนหย่าล่วงหน้า (อย่างน้อย 10 วันทำการ) ทางไปรษณีย์ และรอการยืนยันวันนัดจากเจ้าหน้าที่ (รับจดทะเบียนหย่าระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.  วันจันทร์ – วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ หากมีคำถาม หรือสงสัย กรุณาติดต่อ (202) 640- 5325

ที่อยู่สถานเอกอัครราชทูตฯ ฝ่ายกงสุล

Royal Thai Embassy, Consular section

2300 Kalorama Rd. N.W.

Washington D.C. 20008

 โทรศัพท์ (202)640-5325

Email : regis@thaiembdc.org

คู่หย่าทั้งสองฝ่ายจะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเองและนำเอกสารตัวจริงตามข้อ 1 มาแสดง ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือในการให้บริการกงสุลสัญจร ภายหลังการจดทะเบียนหย่าแล้ว คู่หย่าจะได้รับใบทะเบียนหย่า และใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหย่าในวันเดียวกัน