ทะเบียนหย่าต่างสำนัก

การจดทะเบียนหย่าต่างสำนักทะเบียน

(คู่หย่าอีกฝ่ายอยู่ที่ประเทศไทย)

 

หลักเกณฑ์
  1. คู่หย่าฝ่ายที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาจะต้องยื่นคำร้องขอจดทะเบียนหย่าด้วยตนเอง ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.  วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
  2. สำหรับบุคคลที่จดทะเบียนสมรสก่อนวันที่ 5 มิถุนายน 2546 คู่หย่าฝ่ายหญิงจะต้องมีหนังสือเดินทางไทย และหลักฐานทะเบียนราษฎรที่เป็นชื่อสกุลคู่หย่าฝ่ายชาย เพื่อใช้ในการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนหย่า
การหย่าต่างสำนักทะเบียน คือ การหย่าโดยความยินยอมของคู่หย่าทั้งสองฝ่าย โดยที่ต่างฝ่ายต่างอยู่คนละแห่ง ไม่สามารถเดินทางไปจดทะเบียนหย่า ณ สำนักทะเบียนเดียวกันได้ ทั้งนี้ คู่หย่าจะต้องตกลงกันว่า ฝ่ายใดจะเป็นผู้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนก่อนที่สำนักทะเบียนใด และจะให้สำนักทะเบียนใดเป็นผู้จดทะเบียนให้ การหย่าจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการจดทะเบียนแห่งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว

การหย่าต่างสำนักทะเบียน มี 2 แบบ ดังนี้

แบบ 1 คู่หย่าฝ่ายที่อยู่ประเทศไทยเป็นผู้ยื่นเรื่องที่สำนักทะเบียนที่ประเทศไทย
สำนักทะเบียนแห่งที่ 1  คือ สำนักทะเบียนที่ประเทศไทย

สำนักทะเบียนแห่งที่ 2 คือ สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งจะเป็นผู้จดทะเบียนและออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหย่าให้

ข้อมูลทั่วไป  คู่หย่าฝ่ายที่อยู่ประเทศไทยเป็นผู้เริ่มยื่นขอจดทะเบียนหย่าที่สำนักทะเบียนที่ประเทศไทยก่อน เอกสารการหย่าต่างสำนักทะเบียนจะถูกส่งผ่านกระทรวงการต่างประเทศมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ หลังจากที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเอกสารแล้ว จะดำเนินการติดต่อคู่หย่าฝ่ายที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อมาดำเนินการจดทะเบียนหย่า (ด้วยตนเอง) ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือในการให้บริการกงสุลสัญจร ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเป็นสำนักทะเบียนที่ออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหย่าให้

ขั้นตอนการดำเนินการ

  1. เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเอกสารการหย่าจากสำนักทะเบียนที่ประเทศไทยซึ่งส่งผ่านกระทรวงการต่างประเทศแล้ว จะดำเนินการติดต่อคู่หย่าฝ่ายที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อมาลงลายมือชื่อในเอกสารการหย่า
  2. ในวันนัดหมาย คู่หย่าฝ่ายที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาจะต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

2.1  กรอกแบบฟอร์ม “คำร้องนิติกรณ์”

2.2  หนังสือเดินทาง และ/หรือบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงที่ยังมีอายุอยู่ (หากเป็นชาวต่างชาติ ให้แสดงหนังสือเดินทางของประเทศนั้น ๆ)

2.3  สำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

2.4 US ID หรือ US Driver License (ถ้ามี)

2.5  ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมรสฉบับจริง หรือ สำเนาที่มีตราประทับรับรองจากสำนักงานเขต/อำเภอ (หากไม่มี จะต้องไปดำเนินการขอคัดสำเนามาก่อน)

  1. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะมอบใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหย่าให้แก่คู่หย่าฝ่ายที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาในวันที่มาจดทะเบียนหย่า และจะส่งใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหย่าอีกฉบับผ่านกระทรวงการต่างประเทศไปยังสำนักทะเบียนที่ประเทศไทยเพื่อมอบให้แก่คู่หย่าฝ่ายที่อยู่ประเทศไทยต่อไป
แบบที่ 2 คู่หย่าฝ่ายที่อยู่สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ยื่นเรื่องที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
สำนักทะเบียนแห่งที่ 1  คือ สถานเอกอัครราชทูตฯ

สำนักทะเบียนแห่งที่ 2 คือ สำนักทะเบียนที่ประเทศไทย ซึ่งจะเป็นผู้จดทะเบียนและออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหย่าให้

ข้อมูลทั่วไป  คู่หย่าฝ่ายที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นผู้เริ่มยื่นขอจดทะเบียนหย่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ (จะต้องเตรียมเอกสารจาก       คู่หย่าที่อยู่ประเทศไทยเพื่อประกอบการยื่นขอ) เอกสารการหย่าต่างสำนักทะเบียนจะถูกส่งผ่านกระทรวงการต่างประเทศไปยังสำนักทะเบียนที่ประเทศไทย (ตามที่แจ้ง) ทั้งนี้ สำนักทะเบียนที่ประเทศไทย จะเป็นสำนักทะเบียนที่ออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหย่าให้

ขั้นตอนการดำเนินการ

   เอกสารที่ใช้และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง 

  1. จัดเตรียมเอกสารจากคู่หย่าฝ่ายที่อยู่ประเทศไทย

       1.1 หนังสือสัญญาหย่า  ต้องกรอกข้อความรายละเอียดต่าง ๆ รวมทั้งข้อตกลงเรื่องทรัพย์สิน บุตร เรื่องอื่น ๆ และคำนำหน้าชื่อ ฝ่ายหญิงหลังการหย่า โดยคู่หย่าฝ่ายที่อยู่ประเทศไทยและพยานคนไทย 2 คน จะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต/อำเภอ และให้เจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองลายมือชื่อของคู่หย่าและพยานทั้งสองด้วย (ส่วนช่องลายมือชื่อคู่หย่าฝ่ายที่อยู่สหรัฐอเมริกาให้เว้นว่างไว้ เพื่อมาลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ)

คำแนะนำการกรอกหนังสือสัญญาหย่า :

–  ข้อตกลงในการหย่าเรื่องบุตร โปรดระบุจำนวนบุตร ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด และอายุของบุตรแต่ละคน (ปีบริบูรณ์) หากมีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุน้อยกว่า 20 ปี บริบูรณ์) ต้องระบุผู้ที่จะมีอำนาจปกครองบุตรภายหลังการหย่าด้วย แต่หาก   ไม่มีบุตรร่วมกัน ให้ระบุว่า “ไม่มี”

–  ถ้าไม่ต้องการระบุข้อตกลงในการหย่าเรื่องทรัพย์สินให้เขียนว่า “ไม่ระบุ”

–  ถ้าไม่ต้องการระบุข้อตกลงในการหย่าเรื่องอื่น ๆ ให้เขียนว่า “ไม่มี”

1.2 สำเนาเอกสารประจำตัวของคู่หย่าฝ่ายที่อยู่ประเทศไทยและพยานทั้งสอง ซึ่งต้องได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต/อำเภอ หรือเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ

  1.   จัดเตรียมเอกสารของคู่หย่าที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา      

2.1  กรอกแบบฟอร์ม “คำร้องขอจดทะเบียนหย่า”

คำแนะนำการกรอกคำร้องขอจดทะเบียนหย่า

–  ฝ่ายหญิงจะต้องวงเล็บนามสกุลเดิมก่อนสมรสไว้ด้วย  (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

–  การกรอกอายุจะต้องเป็นอายุที่ครบปีบริบูรณ์ เช่น อายุ “30 ปี 7 เดือน” ให้กรอกอายุ  “30 ปี”

–  ช่องลายมือชื่อคู่หย่าฝ่ายที่อยู่ประเทศไทยให้เว้นว่างไว้

2.2  กรอกแบบฟอร์ม “บันทึก เรื่อง การจดทะเบียนการหย่าต่างสำนักทะเบียน “

คำแนะนำการกรอกบันทึกเรื่องการจดทะเบียนหย่าต่างสำนักทะเบียน

–  ข้อมูลของนายทะเบียนให้เว้นว่างไว้

2.3  กรอกแบบฟอร์ม “คำร้องนิติกรณ์”

2.4  กรอกแบบฟอร์ม “คำร้องขอนัดหมายการจดทะเบียนหย่าต่างสำนักทะเบียน”

2.5  หนังสือเดินทาง และ/หรือบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงที่ยังมีอายุอยู่ (หากเป็นชาวต่างชาติ ให้แสดงหนังสือเดินทางของประเทศนั้น ๆ)

2.6  สำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

2.7 US ID หรือ US Driver License (ถ้ามี)

2.8  ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมรสฉบับจริง หรือ สำเนาที่มีตราประทับรับรองจากสำนักงานเขต/อำเภอ (หากไม่มี จะต้องไปดำเนินการขอคัดสำเนามาก่อน)

ทำการนัดหมายล่วงหน้า โดยส่งสำเนาเอกสารที่ใช้ตามข้อ 1 และ 2 ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อตรวจสอบและจัดพิมพ์เอกสารการจดทะเบียนหย่าล่วงหน้า (อย่างน้อย 10 วันทำการ) ทางไปรษณีย์ และรอการยืนยันวันนัดจากเจ้าหน้าที่
ที่อยู่สถานเอกอัครราชทูตฯ

Royal Thai Embassy, Consular Office

2300 Kalorama Rd. N.W.

Washington D.C. 20008

 โทรศัพท์ (202)640-5325

Fax (202)459-9536 

 

  1. ในวันนัดหมาย คู่หย่าฝ่ายที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาจะต้องนำเอกสารตัวจริงตามข้อ 1 และ 2 มาแสดง และลงลายมือชื่อในเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดเตรียมไว้
  2. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดส่งเอกสารการหย่าต่างสำนักทะเบียนผ่านกระทรวงการต่างประเทศไปยังสำนักทะเบียนที่ประเทศไทย (ตามที่แจ้ง) ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหย่า ซึ่งสำนักทะเบียนที่ประเทศไทยจะมอบใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหย่าให้แก่คู่หย่าฝ่ายที่อยู่ประเทศไทย และจะจัดส่งใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหย่าอีกฉบับผ่านกระทรวงการต่างประเทศมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อมอบให้คู่หย่าฝ่ายที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาต่อไป (หากคู่หย่าฝ่ายที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาประสงค์จะให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหย่าให้ทางไปรษณีย์ จะต้องจัดเตรียมแสตมป์ราคา $28.75 ให้แก่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันนัดหมาย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดส่งเอกสารให้แบบ Express mail ของ USPS)

 

หมายเหตุ  หากมีคำถาม หรือสงสัย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ โทรศัพท์ (202) 684- 8493 ติดต่อโอเปอร์เรเตอร์