ทะเบียนสมรส

การจดทะเบียนสมรส

หลักเกณฑ์
1.) คู่สมรสจะต้องยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสด้วยตนเอง ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ

2. )คู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย

3.) หากคู่สมรสฝ่ายชายมิได้มีสัญชาติไทย ฝ่ายชายจะต้องมีหนังสือรับรองความเป็นโสด และ หนังสือรับรองการทำงานแสดงรายได้จากสำนักงาน หรือ บริษัทที่ทำงาน มาแสดง

4.) คู่สมรสจะต้องมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ ตามกฎหมายไทย (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 1436,1454)  หากอายุไม่ครบ 17 ปีบริบูรณ์ บิดาและมารดาจะต้องลงชื่อให้ความยินยอม

5.) หากคู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นข้าราชการไทย หรือ เป็นนักเรียนในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา หรือ ของสำนักงานอื่นของส่วนราชการไทย จะต้องมีหนังสืออนุมัติให้จดทะเบียนสมรสจากสำนักงานต้นสังกัดมาแสดง

6.) หากคู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรือทั้งสองฝ่ายเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน ฝ่ายที่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน จะต้องมีใบสำคัญการหย่ามาแสดง

7.) หากฝ่ายหญิงเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน (จะต้องหย่ากับคู่สมรสเดิมแล้ว)

  • ชื่อสกุลในหนังสือเดินทางและทะเบียนราษฎรต้องเปลี่ยนชื่อสกุลเดิมก่อนสมรส ก่อนที่จะยื่นคำร้องขอจดทะเบียนใหม่ (สำหรับ  บุคคลที่สมรสก่อนวันที่ 5 มิถุนายน 2546)
  • จะทำการสมรสใหม่ได้ต่อเมื่อการสิ้นสุดแห่งการสมรสได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่ได้คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น หรือ จะสมรสกับคู่สมรสเดิม หรือ มีใบรับรองแพทย์รับรองว่ามิได้มีครรภ์ หรือ มีคำสั่งศาลไทยให้สมรสได้

 

ขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียนสมรส

1.เอกสารที่่ต้องใช้ 

1) แบบคำร้องขอนัดหมายการจดทะเบียนสมรส จำนวน 1 ชุด

2) คำร้องนิติกรณ์สำหรับการจดทะเบียนสมรส ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายคนละ 1 ชุด  (แบบคำร้องมี 2 กรณี คือ กรณีที่ไม่เคยจดทะเบียนสมรส และกรณีเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน)

3) คำร้องขอจดทะเบียนสมรส จำนวน 1 ชุด (กรอกให้ครบถ้วนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

4) หนังสือเดินทาง และ/หรือบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง ที่ยังไม่หมดอายุ

5) สำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

6) US ID หรือ US Driver License (ถ้ามี)

7) เอกสารประกอบอื่น (ถ้ามี พิจารณาตามหลักเกณฑ์)

แบบฟอร์มคำร้องจดทะเบียนสมรส [Download]

2. นัดหมายล่วงหน้า

โดยส่งสำเนาเอกสารที่ใช้ตามข้อ 1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและจัดพิมพ์เอกสารการจดทะเบียนสมรสล่วงหน้า (อย่างน้อย 10 วันทำการ) ทางไปรษณีย์ และรอการยืนยันวันนัดจากเจ้าหน้าที่ (รับจดทะเบียนสมรสระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ) หากมีคำถาม หรือสงสัย กรุณาติดต่อ (202) 640-5325
ที่อยู่สถานเอกอัครราชทูตฯ

Royal Thai Embassy, Consular section

2300 Kalorama Rd. N.W.

Washington D.C. 20008 

โทรศัพท์ (202)640-5325

Email : regis@thaiembdc.org

3. วันจดทะเบียนสมรส

คู่สมรสทั้งสองฝ่ายจะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตามวันเวลานัดดังกล่าว   โดยนำเอกสารตัวจริงตามข้อ 1 มาแสดง ซึ่งภายหลังการจดทะเบียนสมรสแล้ว คู่สมรสจะได้รับใบทะเบียนสมรส และใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมรสในวันเดียวกัน

ขอบเขตการให้บริการ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จะจดทะเบียนสมรสให้กับคนไทยที่พำนักอยู่ใน 14 รัฐในเขตอาณา ได้แก่ District of Columbia, Maryland, Virginia, West Virginia, Delaware, Texas, Louisiana, Mississippi, Atlanta, Tennessee, Georgia, Florida, South Carolina และ North Carolina (รวมทั้งเกาะ Puerto Rico)