ทะเบียนสมรส

การจดทะเบียนสมรส

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ให้บริการรับรองลายมือชื่อในเอกสารไทย (หนังสือมอบอำนาจ)
สำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ใน 13 รัฐในเขตอาณา รวมทั้งกรุงวอชิงตัน และ 1 เครือรัฐ คือ

1) Texas 2) Florida 3) Georgia 4) Maryland 5) Virginia 6) West Virginia 7) Delaware 8) Alabama 9) Tennessee 10) Louisiana 11) Mississippi 12) South Carolina 13) North Carolina และ 14) District of Columbia 15) Puerto Rico  

2.1 คู่สมรสจะต้องยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสด้วยตนเอง ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ

2.2 คู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย

2.3 หากคู่สมรสฝ่ายชายมิได้มีสัญชาติไทย ฝ่ายชายจะต้องมีหนังสือรับรองความเป็นโสด และ หนังสือรับรองการทำงานแสดงรายได้จากสำนักงาน หรือ บริษัทที่ทำงาน มาแสดง

2.4 คู่สมรสจะต้องมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ ตามกฎหมายไทย (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 1436,1454)  หากอายุไม่ครบ 17 ปีบริบูรณ์ บิดาและมารดาจะต้องลงชื่อให้ความยินยอม

2.5 หากคู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นข้าราชการไทย หรือ เป็นนักเรียนในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา หรือ ของสำนักงานอื่นของส่วนราชการไทย จะต้องมีหนังสืออนุมัติให้จดทะเบียนสมรสจากสำนักงานต้นสังกัดมาแสดง

2.6 หากคู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรือทั้งสองฝ่ายเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน ฝ่ายที่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน จะต้องมีใบสำคัญการหย่ามาแสดง

2.7 หากฝ่ายหญิงเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน (จะต้องหย่ากับคู่สมรสเดิมแล้ว)

ชื่อสกุลในหนังสือเดินทางและทะเบียนราษฎรต้องเปลี่ยนชื่อสกุลเดิมก่อนสมรส ก่อนที่จะยื่นคำร้องขอจดทะเบียนใหม่ (สำหรับ  บุคคลที่สมรสก่อนวันที่ 5 มิถุนายน 2546)
จะทำการสมรสใหม่ได้ต่อเมื่อการสิ้นสุดแห่งการสมรสได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่ได้คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น หรือ จะสมรสกับคู่สมรสเดิม หรือ มีใบรับรองแพทย์รับรองว่ามิได้มีครรภ์ หรือ มีคำสั่งศาลไทยให้สมรสได้

จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ ดังรายการต่อไปนี้

3.1 แบบคำร้องขอนัดหมายการจดทะเบียนสมรส จำนวน 1 ชุด [ Download ]

3.2 คำร้องนิติกรณ์สำหรับการจดทะเบียนสมรส ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายคนละ 1 ชุด  (แบบคำร้องมี 2 กรณี คือ กรณีที่ไม่เคยจดทะเบียนสมรส และกรณีเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน)

3.3 คำร้องขอจดทะเบียนสมรส จำนวน 1 ชุด (กรอกให้ครบถ้วนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

3.4 หนังสือเดินทาง และ/หรือบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง ที่ยังไม่หมดอายุ

3.5 สำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

3.6 US ID หรือ US Driver License (ถ้ามี)

3.7 เอกสารประกอบอื่น (ถ้ามี พิจารณาตามหลักเกณฑ์)

โดยส่งสำเนาเอกสารที่ใช้ตามข้อ 3 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและจัดพิมพ์เอกสารการจดทะเบียนสมรสล่วงหน้า (อย่างน้อย 10 วันทำการ) ทางไปรษณีย์ และรอการยืนยันวันนัดจากเจ้าหน้าที่ (รับจดทะเบียนสมรสระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ) หากมีคำถาม หรือสงสัย กรุณาติดต่อ (202) 640-5325

ที่อยู่สถานเอกอัครราชทูตฯ ฝ่ายกงสุล

Royal Thai Embassy, Consular section

2300 Kalorama Rd. N.W.

Washington D.C. 20008 

โทรศัพท์ (202) 640-5325

Email : regis@thaiembdc.org

คู่สมรสทั้งสองฝ่ายจะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตามวันเวลานัดดังกล่าว   โดยนำเอกสารตัวจริงตามข้อ 1 มาแสดง ซึ่งภายหลังการจดทะเบียนสมรสแล้ว คู่สมรสจะได้รับใบทะเบียนสมรส และใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมรสในวันเดียวกัน