การรับรองคำแปล

อัตราค่าไปรษณีย์ได้ปรับราคาเป็น 27.90 ดอลลาร์สหรัฐ

  – เอกสารทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น สูติบัตร มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่รถยนต์ ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ฯลฯ

  – เอกสารการทะเบียนครอบครัว เช่น ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญแสดงการหย่า ทะเบียนหย่าฯลฯ

ในการรับรองคำแปล ผู้ร้องจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นที่มีความรู้เป็นผู้แปลก็ได้ โดยต้องพิมพ์มาให้เรียบร้อย และผู้แปลต้องลงชื่อรับรองคำแปลถูกต้อง ทั้งนี้ เอกสารทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัวเป็นแบบฟอร์มมาตรฐานของทางราชการ ผู้ร้องสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์ลงในแบบฟอร์มได้จากเวปไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ

– ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ :

ที่อยู่ Royal Thai Embassy 

Attn: นิติกรณ์

2300 Kalorama Rd. N.W. Washington D.C. 20008

  • กรอกคำร้องนิติกรณ์ [Download] จำนวน 1 ชุด 
  • เอกสารราชการไทยที่ต้องการให้รับรองคำแปลฉบับจริง 1 ชุด
  • สำเนาเอกสารราชการฯ ที่ต้องการให้รับรองคำแปล 1 ชุด
  • เอกสารคำแปลที่ครบถ้วนถูกต้องตามคำแนะนำในการแปล 1 ชุด (ต้องพิมพ์เท่านั้น)
  • สำเนาเอกสารคำแปลฯ 1 ชุด
  • สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่าย หรือ สำเนาบัตรประชาชน (ยังมีอายุใช้งาน) จำนวน 1 ชุด

–  ค่าธรรมเนียมในการรับรองคำแปล  15.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อตราประทับ

(ทั้งนี้ สำหรับขั้นตอนการรับรองคำแปล สถานเอกอัครราชทูตฯ จะต้องรับรองสำเนาเอกสารราชการไทยต้นฉบับก่อน จึงจะรับรองคำแปลได้

โดยรับรองคำแปล อัตรา 15 ดอลลาร์สหรัฐและ รับรองเอกสารต้นฉบับ อัตรา 15 ดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็น 30 ดอลลาร์สหรัฐ)

– วิธีการชำระเงิน ชำระเป็น Money Order / Cashier’s  Check เท่านั้น สั่งจ่าย “Royal Thai Embassy”

***ประกาศการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการกงสุลเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ (โคโรนาไวรัส)***

รับเอกสารทางไปรษณีย์ ท่านต้องดำเนินการ ดังนี้

  • เตรียมซอง Express Mail ของ USPS. Post Office ติดแสตมป์ ราคา 27.90 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รับ Meter Stamp)
  • เขียนชื่อ-ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ บนซอง ถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน

 หมายเหตุ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ ไม่ว่ากรณีใดๆ